Kullanışlı Lazer Epilasyon Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
ALEXANDR?TE LAZER

Aç?k cilt tipleri koyu ve kal?n k?llarda etkili lazerdir. Etkinli?i ispatlanm?? çok kullan?lan lazerlerdendir. ?nce tüyler uygulama s?ras?nda yok olsa da bu lazerden etkilenmez. Hatta ince tüylerde art?? yapabilir. Bu nedenle ince tüylü ki?ilerde, koyu tenlilerde ve yüz boyun, ense bölgelerde kullan?m? ince tüyleri art?rabilece?inden tercih edilmemelidir.

Birtak?m internet sitelerinde yaz?ld??? gibi hiç yan etkisi yoktur gibi ifadeler yanl??t?r. Tüm lazerler dikkatli kullan?lmal?d?r.

D?ODE LAZERLER

Diyot lazerler uzun zamand?r kullan?lan ve etkinli?i tescillenmi? ve birçok yay?n ile do?rulanm??t?r. Alexandrite lazerden daha derine iner bu nedenle yüz, boyun, ense gibi bölgelerde alexandrite lazerden daha avantajl?d?r. Erkeklerde s?rt, omuz ve kollarda da tercih edilir. ?nce tüylerde etkili de?ildir. Kal?n ve koyu tüylerde etkilidir.

Kal?n ve derinde yerle?imli tüyler için bir avantaj sa?lar.

Hijyen sorunu yaratt??? gibi iddialar oldukça yersizdir. Çünkü ba?l?klar dezenfektanlarla temizlenmektedir.

ND: YAG LAZERLER

Bu lazerler daha derine inen lazerlerdir. Bu lazer sistemi bu nedenle biraz a?r?l?d?r. Genellikle Çok koyu tenlilerde tercih edilirler.

FOTOEP?LASYON (IPL)

Bu sistemler lazer de?illerdir. Yo?unla?t?r?lm?? ???k kaynaklar?d?r. Derine inmezler. ?nce tüylerde k?smen etkili olduklar? bildirilmi?tir. Çok iyi seçilmi? vakalarda kullan?lmal?d?r. Esmer ki?ilerde kullan?m? s?k?nt?l?d?r. ?nce tüylerde art?? yapabilir.

.
RADYOFREKANS;

Bu sistemle çal??an epilatörler bile mevcuttur. Fakat bu sistem daha çok lazer sistemlerine yard?mc? olarak kullan?lmaktad?r. Özellikle diode lazerler ile birlikte kullan?l?r. Bu sistemin diode lazerlerin etkinli?ini art?rd??? gösterilmi?tir.

D?J?TAL SPEKTROFOTOMETRE

Bu cihaz derideki renk yo?unlu?unu ölçen bir cihazd?r. Deri rengi önemlidir fakat lazer epilasyon öncesi de?erlendirmede tek kriter de?ildir.

Deri rengi birçok hekim taraf?ndan da net olarak gözle rahatça de?erlendirilebilir. Deri rengi tek ölçüt olsayd? o zaman lazer epilasyon uygulama izni kuaförlere verilirdi. K?l?n bulundu?u bölge, k?l kal?nl???, rengi, kullan?lan lazer tipi, pulse süresi, lazer dozu di?er kriterlerdir. Bunlar? doktor belirler. Dijital spektrometre kesinlikle gereklidir gibi bir söylem sadece reklam amaçl?d?r.

EkleBunu RSS Ekle Butonu

Kullanışlı Lazer Epilasyon Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.