Koanal Atrezi Hastaligi Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Koanal Atrezi Hastalığı Nedir

En sık rastlanan doğumsal burun anomalisi olan bilateral koanal atrezi 8000 canlı do­ğumda bir görülür. Yenidoğanm respiratuar distress sendromunun sık bir nedenidir ve tanımlanamayan yenidoğan ölümlerinin çoğundan sorumlu tutulmaktadır. Kadınlar­da ve sağ tarafta iki kat daha sık görülen bu anomalinin unilateral: bilateral olma oranı 3:2’dir. Vakaların %90’ında ossöz, %10’unda ise mebranözdür. İnkomplet ise koanal stenoz olarak adlandırılır.

YD bebekler zorunlu burun solunumu ya­parlar. Ağızdan solunumun öğrenilmesi günler ya da aylar alan bir reflekstir. Unila­teral atrezi bulgu vermeyebileceğinden, çoklukla 18. ay civarında tanınır, ancak erişkin dönemine kadar saptanamayan va­kalar da vardır. Özellikle anne sütü ile bes­lenirken tıkalı olmayan taraf annenin me­mesinin basısı sonucu kapanırsa solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Vakaların çoğunda tek yanlı burun akıntısı görülür. Yüz iskele­ti asimetriktir ve hastaların çoğunda damak kubbesi yüksektir. Ortodontik anormallik­ler eşlik edebilir. Kalıcı dişlerin çıkması ge­cikebilir.

Bilateral koanal atrezi cerrahi değil tıbbi bir acildir ve tanısı doğumda konur. İlk olay sıklıkla yenidoğanın ilk beslenmesi sırasın­da yaşanır. Hava yolunun ilerleyici tıkanık­lığı sonucu siyanoz ve hipoksi gelişir. Tıka­nıklık ortadan kaldırıldığında ya da gavaj uygulandığında siyanoz atağı görülmez.

Ağızdan solunum öğrenilene kadar tipik siklik solunum yolu tıkanıklıkları ortaya çı­kar. Çocuk uyurken ağız kapanır, ilerleyici tıkanıklık başlar, stridor, efor artışı ve siya­noz gelişir. Çocuğun ağzı açılırsa solunu­mun rahatlamasına bağlı olarak siyanoz kaybolur. Solunum sıkıntısı bilateral koanal atrezinin olmazsa olmaz bulgusudur. Solu­num sırasında etkili hava yolu akımı olmaz, ancak bebek ağlamaya başladığında ağız­dan solumaya başlayacağından sorun dü­zelir.

Vakaların %60-70’inde başka doğumsal anormallikler eşlik eder. Üzerinde durul­ması gereken bir sendrom CHARGE assosi-asyonudur (Koloboma, kalp hastalığı, ko­anal atrezi, büyüme-gelişme geriliği, erkek­lerde genital hipoplazi ve kulak deformiteleri).

Tanı için yapılması gereken ilk şey her iki nazal kaviteden orofarinkse 5 ya da 6 Fr ka-teterin ilerletilmesidir. Kateterin geçmemesi koanal atrezi tanısını kesinleştirmez. Ade-noid hipertrofisi, septum deviasyonu, kon-ka hipertrofisi, mukoza ödemi dışlanmalı ve olası mukus aspire edilmelidir. Burun önü­ne konan steteskop ile hava akımı olup ol­madığı kontrol edilebilir, metilen mavisi ve­rilerek orofarenkse ulaşıp ulaşmadığı gözle­nebilir. 2-3 damla lipiodol verilerek lateral grafi çekilebilir, geleneksel koanografiden yararlanılabilir. Fiberoptik nazal endoskopi ve BT seçkin tanı yöntemleridir.

Uygulanacak tedavi atrezinin unilateral ya da bilateral olmasına ve yaşa göre belirle­nir, îlk yapılması gereken hava yolunun sağlanmasıdır. Unilateral atrezide elektif cerrahi uygulanırken, bilateral vakalara bi­rincil acil tedavi ya da ikincil kesin tedavi uygulanabilir. Ek patoloji nedeniyle girişi­min gecikeceği vakalara trakeotomi uygu­lanabilir. Yenidoğan bebekler zorunlu bu­run solunumu yaptıklarından orofarengeal airway görevi yapan McGovern emziği ha­yat kurtarıcıdır. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta beslenmedir. Koanal atrezisi olan çocuklar beslenme sırasında hava yut­ma eğilimindedirler ve gaz çıkarmak için beslenmelerine ara vermek zorunda kalır­lar. Sorunlar nedeniyle bazen gavaj ile bes­lenme gerekebilir. Bu dönemde bebek dik­katle gözlenmeli ve anababa cesaretlendirilmelidir. Bebek ağızdan solunumu öğren­diğinde tehlike ortadan kalkar ve elektif cerrahinin zamanı planlanır. Orofaringeal ainvay ile yeterli hava yolu sağlanamazsa cerrahi girişim gereklidir. Atretik tabaka çoklukla ince olduğundan kolaylıkla deli­nin Bu nedenle en azından geçici olarak transnazal yeterli bir hava yolu sağlanmalı­dır. Kesin tedavi olabildiğince erken yapıl­malıdır. Atretik plağı ortadan kaldırmak için transnazal, transplatal, transseptal ya da transantral yollardan yaklaşılabilir.

Koanal Atrezi Hastaligi Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.