Kadınların Estetik Yaptırma Sebepleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Güzellik Bakım 

E?ten veya erkek arkada?tan ayr?lma, aldat?lma, ihmale u?rad???n? hissetme, i? de?i?ikli?i, i? kayb? ve y?llar?n yorucu etkisi kad?nlar? estetik ameliyatlara yönlendiriyor.
Estetik ameliyat olanlar?n yüzde 90’?n? kad?nlar olu?turuyor… Kendini; yüzünü ve bedeninin olu?turdu?u güzellik hissini daha yo?un ya?amak isteyen kad?nlar esteti?i tercih ediyor.

Ya y?llarca dü?ünülen ya da duygusal f?rt?nalarla aniden yap?lan estetikler var…

551380_detay

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman? Doç. Dr. Ahmet Sönmez, “Eskiden beri göz önünde olan ki?ilerin; sanatç?lar?n, politikac?lar?n nas?l göründükleri önemli idi. Günümüz toplumunda art?k s?radan meslek sahibi insanlar?n, esnaf?n ve hatta ev han?mlar?n?n da nas?l göründü?ünü önemsenmeye ba?land?. Kendini güzel görme, hem hemcinsleri hem de kar?? cins taraf?ndan be?enilme arzusu kad?nlar için öteden beri daha bask?nd?r. Bu nedenle erkeklerden daha çok kad?nlar estetik ameliyat olurlar” derken “ya y?llardan beri dü?ünülüp planlanan ve sonunda cesaret edilen ameliyatlar vard?r, ya da duygusal olarak f?rt?nal? bir dönemde çok h?zl? verilen bir ameliyat karar? vard?r”

Gençler burnundan, ileri ya?takiler do?um sonras? deformasyondan ?ikayetçi.
"Kimileri vücudunda memnun olmad??? bir bölgenin düzeltilmesi konusunu gündeminde tutan, bazen aylarca, bazen y?llarca bu konuyu dü?ünen ve en sonunda ameliyat olma karar? veren hastalard?r. Bu ?ekilde estetik ameliyat olma arzusuyla doktora ba?vuran kad?nlar? ya? gruplar?na göre de üçe ay?rmak mümkün" diyen Doç. Dr. Ahmet Sönmez “Bu grup hastalar?n ya?ça genç olanlar? en s?k burun ?eklinden veya gö?üslerinin küçüklü?ünden ?ikayet ile geliyorlar. Ergenlik döneminden beri bu ?ikayetlerinin fark?ndalar ve düzeltilmesini istiyorlar. Daha ileri ya?ta olanlar ise genelde do?um sonras? vücutlar?nda ortaya ç?kan deformitelerden rahats?z ve gö?üs dikle?tirme, kar?n germe gibi ameliyatlar istiyorlar. Üçüncü grup yani biraz daha ileri ya?larda ise yüzde meydana gelen ya?lanma belirtilerinin giderilmesini arzu ediyorlar. Bu tür hastalar?n amac?n? anlamak ve onlara yard?mc? olmak daha kolayd?r. Ameliyat sonras? memnun olma oranlar? da daha yüksektir” ?eklinde konu?tu.

BO?ANMA, ALDATILMA, ALDATILMA, YEN? B?R ?? ARAYI?I ESTET?K SEBEB? OLDU
Doç. Dr. Ahmet Sönmez “E?ten veya erkek arkada?tan ayr?lma, aldat?lma, ihmale u?rad???n? hissetme, i? de?i?ikli?i veya i? kayb? kad?nlar? estetik cerrahiye yönlendiren sebeplerin ba??nda geliyor. Bu durumda al?nan ameliyat karar?n?n alt?ndaki temel motivasyon, ki?inin kendine güvenini ve sayg?s?n? tazeleme iste?i. Ki?i, yak?n çevresi ve i? çevresi taraf?ndan kabul görme ve sayg? duyulma arzusuyla bizlere geliyor” derken bu hasta grubunun ameliyat sonras? memnuniyet duygusunun dü?ük oldu?unu da dile getirdi.

?MAJ TAZELEMEK, ÖZGÜVEN ARTIRMAK ?STEYEN ESTET?K OLUYOR
Doç. Dr. Ahmet Sönmez, “Hayatlar?n?n çalkant?l? bir döneminde estetik ameliyat olarak vücut imajlar?n? tazelemek, özgüvenlerini artt?rmak isteyen hastalar?m?z da var örne?in e?inden ayr?lan, aldat?ld???n? ö?renen veya i?inden ayr?lanlar ani kararlarla ameliyat olmak isterler. Bu hastalar?n daha önce gündeminde estetik ameliyat pek yer tutmad??? için de tam olarak ne istedikleri belli de?ildir” derken, bu konudaki bir hasta mektubunu da isim vermeden payla??yor: “Bir hastam gönderdi?i e-postada; göz kapaklar?mdaki ve yüzümdeki sark?kl?klardan rahats?z?m. Ayr?ca gö?üslerimi biraz büyüterek dikle?tirmek istiyorum. Do?umlardan sonra karn?mda da sarkmalar olu?tu, bunlardan da kurtulmak istiyorum. Bacaklar?mdaki ve basenlerdeki fazla ya?lar için liposuctionla al?ns?n ve popom da gerilsin. Son olarak kollar?mdaki sark?kl?klar için ne yap?labilece?ini ö?renmek istiyorum… Böyle bir mektubu alan her plastik cerrah irkilir. Yap?labilecek tüm estetik müdahaleleri birlikte isteyen böyle bir hastay? ameliyat dü?üncesine iten nedenler dikkatle incelenmek zorundad?r.”

Güzel görünenler daha kolay i? buluyor, daha çok maa? al?yor. Kariyer esteti?i artt?…
Estetik ameliyatlar?n kad?nlar?n kariyerinde de önemli bir yere sahip oldu?unu ifade eden Doç Dr Sönmez, “yap?lan çal??malarda güzel görünümlü ki?ilerin; daha kolay i? buldu?u, emsallerinden daha uygun ko?ullarda ve daha iyi ücretle çal??ma imkan?na sahip oldu?u saptanm??t?r. Ayr?ca güzellik sosyal çevrede de kabul görmeyi kolayla?t?ran bir etkendir. Bu sebeple ünlü artistlerin, sanatç?lar?n foto?raflar?yla gelen hastalar?m?z da oluyor. Ayr?ca kariyer planlamas?nda rekabet gücünü artt?rmak isteyen kad?nlar da estetik olmay? tercih ediyor” ?eklinde konu?tu.

Estetik ameliyatlar ne kaybedilen e?i ne de i?i geri getirebilir…
Ancak Doç Dr Sönmez, ameliyat olacaklar? da uyard?: “geçirilen estetik ameliyat ne kaybedilen e?i ne de kaybedilen i?i geri getirebilir.” Estetik ameliyatlarda hasta memnuniyetinin çok önemli oldu?unu ifade eden Sönmez ameliyat sonras?n? de?erlendirirken: “Psikolojik olarak s?k?nt?l? dönemlerde al?nan kararlardan sonra yap?lan ameliyatlarda, estetik sonuç nas?l olursa olsun hastan?n memnun olmama ihtimali daha yüksektir. Ameliyata götüren motivasyon iyi analiz edilmezse hem hasta, hem de plastik cerrah için uzun süreli ve sanc?l? bir sürecin ba?lamas? i?ten de?ildir” ?eklinde konu?tu. Estetik ameliyat için muayenehaneye gelen hastalar ba?ka tüm cerrahi bran?lardan farkl? olarak kendi istekleriyle ameliyat olmak üzere geldiklerini söyleyen Doç Dr Sönmez “di?er bran?larda t?bbi bir rahats?zl?k söz konusudur. Hasta ameliyat olmama iste?iyle doktora gider ama doktor ameliyat önerince çaresiz kabul eder. Biz plastik cerrahlar ise muayenehanemize ameliyat olma iste?i ile gelen hastalar?m?za bazen “siz bu ameliyat için uygun de?ilsiniz” demek durumunda kal?r?z. Uygun olmayan estetik ameliyat hasta için mutluluk, doktor için de ba?ar? getirmez” ?eklinde konu?tu.

Kadınların Estetik Yaptırma Sebepleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.