Kadınlar Kalp Krizine Karşı Soya Yiyin

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Japonya’da yap?lan yeni bir ara?t?rma, soya temelli ürünler tüketen kad?nlar?n inme veya kalp krizi geçirme risklerinin, bu tür ürünler tüketmeyen kad?nlardan tam 3 kat dü?ük oldu?unu gözler önüne serdi.

554857_detay

Kalp krizi geçirme riskiniz dü?sün!

Peki Soyan?n Faydalar? ve Yararlar? Nedir Mi Diyorsunuz Buyrun;

Soya sperm say?s?n? artt?r?yor

Güçlü kemiklere ve di?lere sahip olman?za yard?mc? olan D vitaminin her gün yeni faydalar? ortaya ç?k?yor.

Harvard Üniversitesi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre; D vitamini ölüm riskini de azalt?yor. Erkekler üzerinde yap?lan bir di?er ara?t?rmaya göre ise her gün yar?m yemek taba?? soya yiyen erkeklerin sperm say?s? art?yor. Her gün soyal? ürünler tüketen erkeklerin sperm say?lar?; yemeyenlere oranla yüzde 40 daha fazla.

Soya herkes için ’sihirli g?da’ de?il!

Baz?lar? soyan?n mucizevi oldu?unu dü?ünse de, gö?üs kanseri riski ta??yan kad?nlar?n ve böbrek ta?? olanlar?n bu besinden uzak durmas?nda fayda var. En iyisi; soyay? ’i?lenmemi?’ haliyle tüketmek..
Soya sütü gerçek sütten daha m? sa?l?kl?? ’Tofurkey’ (vejetaryenler için soya bazl? bir g?dayla haz?rlanan hindi taklidi) size, gerçek hindiden daha fazla m? yarar sa?l?yor? Bir ’sa?l?k besini’ olarak tan?nan soya üzerinde çal??an ara?t?rmac?lar, bu konuda ebeveynlerle gençlerin gece soka?a ç?kma konusunda tart??t???ndan daha fazla tart???yor. Ve benzer sonuçlara var?yor… Baz? uzmanlar, bu fasulyenin kalbi tehdit eden kötü kolesterolü dü?ürdü?ünü, gö?üs ve prostat kanseri riskini azaltt???n?, kemikleri güçlü tuttu?unu ve menopoz döneminde s?k görülen ’ate? basmalar?n?’ dindirdi?ini söylüyor. Ama soyan?n bunlardan hiçbirini yapmad???na dair, e?it miktarda kan?t da var. Baz?lar? da, hormona benzer ’isoflavone’ adl? 50 kar???m içeren soyan?n, tehlikeli olabilece?ini, hatta baz? kanser türlerini tetikledi?ini dü?ünüyor.

Kalbe iyi geliyor ama…
Peki, bizim görü?ümüz nedir? ?öyle cevaplayal?m: Soya sihirli de?il! ?çerdi?i ’isoflavone’ konsantresi; yeti?ti?i topra?a, ne kadar ya?mur ald???na göre de?i?iyor. Yani soyay? sa?l?ks?z bir diyete eklemek yanl??? ortadan kald?rm?yor. Baz? insanlar?n da ’hakk?nda daha fazla bilgi edinene kadar’ soyadan sak?nmas? gerekiyor. Bu arada, bu ’iç çat??ma’, soyan?n gerçek hastal?kla mücadele yönünü gizliyor. Doymu? ya?, yüksek kalitede protein ve lif aç?s?ndan zengin besin profili, soyay?; kalp hastal?klar?na yol açan, diyabete ve di?er rahats?zl?klara yol açan g?dalar?n yerine geçecek harika bir yiyecek yap?yor. Soyay?; kalbi yoran, beli kal?nla?t?ran çizburgerlerin, cipslerin, soslu bifteklerin ve milk shakelerin yerine koymak oldukça ak?ll?ca. Bir tavsiye daha: K?rm?z? et yerine soya yiyen kad?nlar, kan ?ekerlerini ve kötü kolesterolü dü?ürüyor. Ama kahvenize soya sütü yerine gerçek süt koyarsan?z bir ?ey kaç?rm?yorsunuz. Asl?nda, gerçek süt daha fazla protein ve kalsiyum içeriyor. ??te soyayla ilgili bilmeniz gereken birkaç ?ey daha:

Gö?üs kanseri riskini art?r?r
* Gö?üs kanseri riski ta??yorsan?z, ekstra soya tüketmekten kaç?n?n. Sürdürülen birçok ara?t?rma, soyan?n riski art?r?p art?rmad???na dair netlik sa?layabilir. Ama ?u an için gö?üs kanseri aç?s?ndan yüksek risk ta??yan kad?nlar?n soyadan ve içerdi?i ’isoflavone’ maddesinden uzak durmas? gerekiyor. Özellikle, besin takviyesi formunda olanlardan…

* Hatta baz? ara?t?rmac?lar, menopozdaki tüm kad?nlar?n soyadan ve soya içeren tüm do?al hormon takviyelerinden uzak durmas?n? öneriyor. Çünkü bu maddeler gö?üs kanseri riskini yükseltebilir.

* Böbrek ta??n?z varsa da, soya tüketimini s?n?rlay?n. Çünkü soya; oksalik asit aç?s?ndan zengindir. Bu asitler de, kalsiyum bazl? yeni ta?lar üretebilir. E?er ’s?n?rlanm?? oksalik diyeti’ndeyseniz, soyay? k?s?tlaman?z gerekir.

* Soyan?n ’taneli’ haline ise yak?n durabilirsiniz. Ara?t?rmalar, soyan?n gücünün orijinal fasulye tanesindeki vitaminlerin dengeli kar???m?ndan, minerallerden, protein, ya? ve liften geldi?ini; soya içerikli takviyelerin bunlar? içermedi?ini öne sürüyor.

Taze çe?itlerini tercih etmelisiniz

Önceden haz?rlanm?? soya proteinli kar???mlar, donmu? tatl?lar ve enerji yiyecekleri yerine, bu be? basit soyal? yiyece?i tercih etmesiliniz:

1. Soya f?nd?klar?: Bunlar kavrulmu? soya fasulyeleridir. Ama ç?t?r ç?t?r f?nd?k tad?ndad?rlar. Bir avuç soya f?nd???, cipsin ve di?er abur cuburlar?n yerine geçecek harika bir at??t?rmal?kt?r. Özellikle de, fasulyelerin açl?k bast?ran protein ve lif içerdi?i dü?ünülürse… Sadece porsiyonlar?n?z? kontrol alt?nda tutun. 100 gram?nda 126 kalori vard?r ve bu miktar? fark?nda olmadan, kolayca a?abilirsiniz.

2. Taze soya fasulyeleri: Lif ve kalbi koruyan protein aç?s?ndan zengindir, ya? ve kalori oran? dü?üktür. Kabuklar?yla birlikte buharda pi?irin ya da ha?lay?n ve ?l?k servis edin. Bir fincan?nda, günlük demir ihtiyac?n?z?n yüzde 49’u, kalsiyum ihtiyac?n?z?n da yüzde 18’i vard?r. Lezzetli ve yemesi e?lencelidir. Çocuklar bile kabuklar?n? ay?klamay? ve ?l?k taneleri a??zlar?na atmay? sever.

3. Tofu (Soya eti): Nefis bir tad? vard?r. Biftek ya da tavuk yerine kullanabilir, sebzelerle tüketebilirsiniz. Daha lezzetli olmas? için sodyumu azalt?lm?? soya sosu, sar?msak ve zencefille marine edebilirsiniz.

4. Tempeh: Tofu’dan daha koyudur. ?sli bir tad? olan bu soya ürünü; dilimlenebilir, ?zgara yap?labilir ve tam tah?ll? bir ekmek ile barbekü sosu e?li?inde sunulabilir. Lezzeti çok güzeldir…

5. Soya parçac?klar?: Büyük marketlerin dondurulmu? g?dalar bölümünde bulabilirsiniz. Çili sos veya spagetti sosu haz?rlarken k?yma yerine kullan?labilir.

Soyan?n Faydalar? Yararlar?

SOYA FASULYES?: Besleyicili?i yüksek, kullan?m alan? oldukça çe?itli ve geni? bir besin olan soya protein aç?s?ndan çok zengindir. Bunun yan?nda bol miktarda demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile B vitaminleri içerir. Ayr?ca A, D, E ve P vitamini ve di?er minerallerden de bar?nd?r?r.

Soyan?n Faydalar?: Sindirim sisteminin çal??t?rarak hazm? kolayla?t?r?r ve kab?zl??? giderir. Ba????kl?k sistemini güçlendirir. Vücudun ve zihnin yorgunlu?unu giderir ve enerji verir. Soya fasulyesi kandaki kolesterolü dü?ürerek kalp ve damar hastal?klar?ndan korunmaya yard?mc? olur. Kandaki ?eker oran?n? dengeleyen Soya ?eker hastalar?na da yararl?d?r. Sinirleri ve adaleleri güçlendirir. ?yile?me süresini k?salt?r. Vücut geli?imini destekler. Östrojen hormonunun a??r? salg?lanmas?n?n olu?turaca?? etkileri önleyerek rahim, meme ve boyun kanserine yakalanma riskini azalt?r. Prostat?n büyümesini engeller.

Soya Fasulyesi Nas?l Kullan?l?r? Yemeklerde kullan?lmas?n?n yan?nda soyadan elde edilen un bisküvi, pasta, kurabiye ve bebek mamalar?n?n imalat?nda s?kl?kla kullan?lmaktad?r. Ayr?ca soya ya?? ve sütü de elde edilir.

Meme kanserine kar?? soya ya??

Meme kanserine kar?? korunmada, beslenmenin rolü büyüktür.
* Meme kanserinden korunmada, özellikle fibro kistik memelerde kullan?m? önerilen ilk iki besin; soya ya?? ve keten tohumudur.
* Keten tohumu hem antiöstrojenik, hem de hafif antioksidan etkisiyle meme kanserini önlemede önerilir.
* Ancak meme kanseri olmu? ki?ide, keten tohumu ve soya ya?? önerilmez.
* Yap?lan çal??malarda; ye?il çay?n, meme kanseri riskini azaltt??? görülmü?tür. Güçlü antioksidan etkiye sahip olan ye?il çay?, günde 3-4 fincan tüketin.
* So?an ve sarm?sak yemeklerimizden eksik olmayan mucizevi iki besindir. Yüksek oranda selenyum ihtiva ederler. Selenyum, serbest radikaller ad? verilen zararl? kanserojen maddeleri nötürle?tiren bir mineraldir. Her yeme?inize bol sa?an ve sarm?sak eklemeniz büyük oranda riski azaltacakt?r.

Kad?nlarda Kalp Krizine Kar?? Soya

Japonya’da yap?lan bir ara?t?rmada, soya temelli ürünler tüketen kad?nlarda inme veya kalp krizi riskinin 3-4 kat daha dü?ük bulundu?u belirlendi.

Japonya Sa?l?k Bakanl???’n?n talebi üzerine 12 y?l süreyle yap?lan ara?t?rmada, izoflavon ve E vitamini yönünden zengin soyadan yap?lan ürünlerin, menopoza giren kad?nlarda daha da koruyucu bir etkisi bulundu?u tespit edildi.

Sonuçlar?, Amerikan Kalp Vakf?n?n dergisi Circulation’da geçen ay sonunda yay?mlanan ve 1990’da ba?layan ara?t?rmada, 2002’ye kadar 40 ila 59 ya?lar?nda, kanser ve kalp hastas? olmayan, her iki cinsiyetten 40 binden fazla Japon gözlendi.

Ara?t?rmada, erkek ve kad?nlar günlük tükettikleri soya oran?na göre, 5 gruba ayr?ld?. Beyin kanamas? veya kalp krizi riskinin en çok soya tüketenlerde 0,39, en az tüketenlerdeyse 1 olarak belirlendi?i ara?t?rmada, menopozdaki kad?nlar için bu oran?n 0,25’e kar?? 1 oldu?u tespit edildi.

Soyan?n kad?nlarda görülen belirgin etkisine kar??n, 5 gruba ayr?lan erkekler aras?nda bir fark görülmedi.

Ara?t?rmada, en az kalp krizi riskiyle kar?? kar??ya bulunan kad?nlar?n, günde 45 gram natto (mayalanm??, yap??kan soya fasulyesi) veya 100 gram civar?nda tofu (soya peyniri) tüketenler olduklar? belirlendi.

Japon Ulusal Kalp ve Damar Merkezi’nden Yoshihiro Kokubo, soya ürünlerine eklenen Japonlar?n geleneksel yosunlar?n?n da organizman?n savunmas?na aç?kça katk?da bulunan unsurlar aras?nda oldu?unu söyledi.

Kadınlar Kalp Krizine Karşı Soya Yiyin adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.