İnsülin

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne insülin

Insulin is a hormone that is produced in the body. İnsülin vücutta üretilen bir hormondur. It works by lowering levels of glucose (sugar) in the blood. Bu kanda (şeker) glikoz düzeylerini azaltarak çalışır. Insulin regular is a long-acting form of insulin that is slightly different from other forms of insulin that are not man-made. İnsülin düzenli insülin biraz insan yapımı olmayan insülin diğer formları farklı bir uzun etkili şeklidir.

Insulin is used to treat diabetes. İnsülin şeker hastalığı tedavi etmek için kullanılır.

Insulin may also be used for other purposes not listed in this medication guide. İnsülin da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about insulin İnsülin hakkında önemli bilgiler

Insulin is only part of a complete program of treatment that may also include diet, exercise, weight control, foot care, eye care, dental care, and testing your blood sugar. İnsülin ayrıca diyet, egzersiz, kilo kontrolü, ayak bakımı, göz bakımı, diş bakımı içerebilir tedavi komple bir program sadece bir parçasıdır, ve kan şekeri testi. Follow your diet, medication, and exercise routines very closely. Ve egzersiz rutinleri çok yakından diyet, ilaç takip edin. Changing any of these factors can affect your blood sugar levels. Herhangi Bu faktörlerin değiştirilmesi kan şekeri düzeylerini etkileyebilir.

Do not change the brand of insulin or syringe you are using without first talking to your doctor or pharmacist. Kullandığınız önce doktorunuza veya eczacınıza konuşmadan insülin veya şırınga marka değiştirmeyin. Some brands of insulin and syringes are interchangeable, while others are not. bazıları ise insülin ve şırınga Bazı markalar birbirinin vardır. Your doctor and/or pharmacist know which brands can be substituted for one another. Doktorunuz ve / veya eczacı hangi markalar birbirlerini ikame edilebilir biliyorum.

Take care to keep your blood sugar from getting too low, causing hypoglycemia. çok düşük dan getting kan şekerinizi korumak, hipoglisemi neden özen gösterin. Symptoms of low blood sugar may include headache, nausea, hunger, confusion, drowsiness, weakness, dizziness, blurred vision, fast heartbeat, sweating, tremor, or trouble concentrating. Düşük kan şekeri belirtileri, baş dönmesi, görme, hızlı kalp atışı, terleme, titreme, veya sorun konsantre bulanık baş ağrısı, mide bulantısı, açlık, konfüzyon, uyuşukluk, güçsüzlük olabilir. Carry a piece of non-dietetic hard candy or glucose tablets with you in case you have low blood sugar. Carry olmayan diyet sert şeker veya glikoz tablet parçası sizinle durumda kan şekeri düşüklüğü var. Also be sure your family and close friends know how to help you in an emergency. Ayrıca aile ve yakın arkadaş nasıl acil bir durumda size yardımcı bildiğinizden emin olun.

Also watch for signs of blood sugar that is too high (hyperglycemia). Da çok (hiperglisemi yüksek kan şekeri belirtilerine) izliyorum. These symptoms include increased thirst, loss of appetite, increased urination, nausea, vomiting, drowsiness, dry skin, and dry mouth. Bu semptomlar artmış susama, iştah kaybı, kusma, uyku hali, kuru cilt bulantı idrar artışı ve ağız kuruluğu içerir. Check your blood sugar levels and ask your doctor how to adjust your insulin doses if needed. kan şekeri düzeylerini kontrol edip, doktorunuza gerekirse nasıl insülin doz ayarlamak istiyoruz.

Never share an insulin injection pen or cartridge with another person. başka bir kişi ile asla paylaşmak bir insülin enjeksiyon kalemi veya kartuş. Sharing injection pens or cartridges can allow disease such as hepatitis or HIV to pass from one person to another. Paylaşım enjeksiyon kalem veya kartuş hepatit veya HIV hastalığı gibi bir kişiden diğerine geçmesini sağlayabilirsiniz.
Before using insulin insülin kullanmadan önce

Do not use this medication if you are allergic to insulin, or if you are having an episode of hypoglycemia (low blood sugar). Eğer insülin alerjik, ya da eğer hipoglisemi atağını (kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız bu ilaç kullanımı) etmeyin.

Before using insulin, tell your doctor if you have liver or kidney disease. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığı varsa, doktorunuza söyleyin insülin kullanmadan önce.

Tell your doctor about all other medications you use, including any oral (by mouth) diabetes medications. ) Diyabet ilaçları Herhangi (ağız yoluyla sözlü dahil kullanan tüm diğer ilaçlar hakkında doktorunuza söyleyin.

Insulin is only part of a complete program of treatment that may also include diet, exercise, weight control, foot care, eye care, dental care, and testing your blood sugar. İnsülin ayrıca diyet, egzersiz, kilo kontrolü, ayak bakımı, göz bakımı, diş bakımı içerebilir tedavi komple bir program sadece bir parçasıdır, ve kan şekeri testi. Follow your diet, medication, and exercise routines very closely. Ve egzersiz rutinleri çok yakından diyet, ilaç takip edin. Changing any of these factors can affect your blood sugar levels. Herhangi Bu faktörlerin değiştirilmesi kan şekeri düzeylerini etkileyebilir.

Your doctor will need to check your progress on a regular basis. Doktorunuz düzenli olarak durumunuzu kontrol etmek gerekir. Do not miss any scheduled appointments. Herhangi planlanan randevular kaçırmayın.

FDA pregnancy category B. Insulin is not expected to be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi B. İnsülin bir doğmamış bebeğe zararlı olması beklenmez. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. It is not known whether insulin passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba insülin anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not use this medicine without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

How should I use insulin? Nasıl insülin kullanmak gerekir?

Use insulin regular exactly as it was prescribed for you. Kullanım insülin tam olarak sizin için reçete edilmiştir düzenli. Do not use it in larger amounts or for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda kullanmak ya da daha fazla doktor tarafından tavsiye edilen etmeyin. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

Insulin is given as an injection (shot) under your skin. İnsülin derinin altına enjekte (shot) olarak verilir. Your doctor, nurse, or pharmacist will give you specific instructions on how and where to inject this medicine. Doktor, hemşire veya eczacınız size özel talimatlar verecektir nerede ve nasıl bu ilaç enjekte. Do not self-inject this medicine if you do not fully understand how to give the injection and properly dispose of used needles and syringes. tam olarak nasıl enjeksiyon vermek ve anlamıyorum eğer düzgün kullanılan iğne ve şırınga imha kendini bu ilaç enjekte etmeyin.

Choose a different place in your injection skin area each time you use insulin regular. Seçin enjeksiyon cilt alanı her zaman düzenli insülin kullanmak farklı bir yer. Do not inject into the same place two times in a row. Aynı yere iki kez üst üste enjekte etmeyin.

Insulin regular should look as clear as water. İnsülin düzenli olarak su gibi berrak olmalıdır. Do not use the medication if has changed colors, looks cloudy, or has particles in it. , Renkler değişti eğer ilaç kullanmayın bulutlu, görünüm veya içinde parçacıklar vardır. Call your doctor for a new prescription. Yeni bir reçete için doktorunuzu arayın.

Use each disposable needle only one time. Her atılan iğne yalnızca bir kez kullanın. Throw away used needles in a puncture-proof container (ask your pharmacist where you can get one and how to dispose of it). uzakta bir delinme geçirmez konteyner (sizi almak ve nasıl bertaraf eczacınıza danışın) iğneler kullanılır atın. Keep this container out of the reach of children and pets. çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde bu tutunuz.

Some insulin needles can be used more than once, depending on needle brand and type. Bazı insülin iğneleri bir kereden fazla, iğne marka ve tipine bağlı olarak kullanılabilir. But a reused needle must be properly cleaned, recapped, and inspected for bending or breakage. Ama tekrar iğne doğru temizlenmesi gerekir recapped ve bükme veya kırılması için kontrol edilebilir. Reusing needles also increases your risk of infection. Yeniden da enfeksiyon riskini artırır iğneler. Ask your doctor or pharmacist whether you are able to reuse your insulin needles. İster insülin iğnelerinin yeniden edebiliyoruz doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Do not change the brand of insulin or syringe you are using without first talking to your doctor or pharmacist. Kullandığınız önce doktorunuza veya eczacınıza konuşmadan insülin veya şırınga marka değiştirmeyin. Some brands of insulin regular and syringes are interchangeable, while others are not. bazıları ise insülin Bazı markalar düzenli ve şırıngalar değiştirilebilir vardır. Your doctor and/or pharmacist know which brands can be substituted for one another. Doktorunuz ve / veya eczacı hangi markalar birbirlerini ikame edilebilir biliyorum. Never share an injection pen or cartridge with another person. başka bir kişi ile asla hisse iğne kalem veya kartuş. Sharing injection pens or cartridges can allow disease such as hepatitis or HIV to pass from one person to another. Paylaşım enjeksiyon kalem veya kartuş hepatit veya HIV hastalığı gibi bir kişiden diğerine geçmesini sağlayabilirsiniz.

Check your blood sugar carefully during a time of stress or illness, if you travel, exercise more than usual, or skip meals. Seyahat eğer dikkatli stres ya da hastalık bir dönemde, her zamankinden, daha veya öğün atlamak egzersiz kan şekerinizi kontrol edin. These things can affect your glucose levels and your insulin dose needs may also change. Bunları ve insülin doz ihtiyaçları da değişebilir şekeri etkileyebilir.

Watch for signs of blood sugar that is too high (hyperglycemia). Izlemek çok (hiperglisemi yüksek kan şekeri belirtilerini için). These symptoms include increased thirst, loss of appetite, increased urination, nausea, vomiting, drowsiness, dry skin, and dry mouth. Bu semptomlar artmış susama, iştah kaybı, kusma, uyku hali, kuru cilt bulantı idrar artışı ve ağız kuruluğu içerir. Check your blood sugar levels and ask your doctor how to adjust your insulin doses if needed. kan şekeri düzeylerini kontrol edip, doktorunuza gerekirse nasıl insülin doz ayarlamak istiyoruz.

Ask your doctor how to adjust your insulin regular dose if needed. Gerekirse doktorunuza nasıl normal doz senin insülin ayarlamak için sorun. Do not change your dose without first talking to your doctor. ilk doktorunuzla konuşmadan olmadan doz değiştirmeyin. Carry an ID card or wear a medical alert bracelet stating that you have diabetes, in case of emergency. Carry kimlik kartı ya da bir sağlık uyarısı bilezik ki, diyabet belirten aşınma acil durumlarda. Any doctor, dentist, or emergency medical care provider who treats you should know that you are diabetic. Herhangi bir doktor, dişçi, ya da acil durum size diyabetik bilmelisiniz davranır tıbbi bakım sağlayıcısı. Storing unopened vials and cartridges: Keep in the carton and store in a refrigerator, protected from light. Açılmamış şişeler ve kartuşlarını saklama: karton ve mağazada bir buzdolabında, ışıktan koruyarak saklayın. Unopened vials may also be stored at room temperature, away from heat and bright light. Açılmamış şişeler de oda sıcaklığında, sıcaktan ve parlak ışıktan saklanabilir.

Storing after your first use: Keep the “in-use” vials or cartridges at room temperature. İlk kullanım Depolama sonra: oda sıcaklığında “in-kullanım” şişeleri ya da kartuşları tutun.

Do not freeze insulin regular, and throw away the medication if it has become frozen. insülin normal dondurma etmeyin ve ilaç atmak o donmuş haline geldi.

Throw away any insulin not used before the expiration date on the medicine label. Herhangi bir insülin ilaç etiketi üzerinde son kullanma tarihinden önce kullanılmamış atın.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Since insulin regular is used before meals or snacks, you may not be on a timed dosing schedule. Başlangıç insülin öğün düzenli yemek ya da atıştırmalık önce, bir zamanlanmış dozaj program olmayabilir kullanılır. Whenever you use insulin regular, be sure to eat a meal or snack within 15 to 30 minutes. düzenli, 15-30 dakika içinde bir yemek veya aperatif yemek için mutlaka insülin kullanmak her zaman. Do not use extra insulin to make up a missed dose. kaçırılmış bir dozu telafi etmek için ekstra insülin kullanmayın.

It is important to keep insulin regular on hand at all times. Önemli insülin taraftan her zaman düzenli tutmaktır. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. Reçetenizi al önce dışarı tıp tamamen koşmak doldurdu.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An insulin overdose can cause life-threatening hypoglycemia. Bir insülin doz yaşamı tehdit eden hipoglisemi neden olabilir.

Symptoms of severe hypoglycemia include extreme weakness, blurred vision, sweating, trouble speaking, tremors, stomach pain, confusion, seizure (convulsions), or coma. Şiddetli hipoglisemi belirtileri aşırı halsizlik, görme, terleme, sıkıntı konuşma, titreme, mide ağrısı, konfüzyon, nöbet (konvülsiyon), veya koma bulanık içerir.
What should I avoid while using insulin regular? düzenli insülin kullanırken ne kaçınmalıdır?

Do not change the brand of insulin regular or syringe you are using without first talking to your doctor or pharmacist. Kullandığınız önce doktorunuza veya eczacınıza konuşmadan insülin marka düzenli veya şırınga değiştirmeyin. Avoid drinking alcohol. Kaçmak alkol. Your blood sugar may become dangerously low if you drink alcohol while using insulin regular. Eğer alkol eğer düzenli insülin kullanırken Kan şekeri tehlikeli düşük olabilir.
Insulin side effects İnsülin yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of insulin allergy: itching skin rash over the entire body, wheezing, trouble breathing, fast heart rate, sweating, or feeling like you might pass out. Eğer tüm vücut üzerinde herhangi bir insülin alerjisi bu işaretlerin: kaşıntı deri döküntüsü varsa, hırıltı, sorun nefes alma, hızlı kalp atışı, terleme, ya da senin gibi ölmek belki duygu acil tıbbi yardım alın.

Hypoglycemia, or low blood sugar, is the most common side effect of insulin. Hipoglisemi veya düşük kan şekeri, insülin en sık yan etkisidir. Symptoms of low blood sugar may include headache, nausea, hunger, confusion, drowsiness, weakness, dizziness, blurred vision, fast heartbeat, sweating, tremor, trouble concentrating, confusion, or seizure (convulsions). Düşük kan şekeri belirtileri, baş dönmesi, görme, hızlı kalp atışı, terleme, titreme, sıkıntı, konfüzyon veya nöbet (konvülsiyon konsantre bulanık) baş ağrısı, mide bulantısı, açlık, konfüzyon, uyuşukluk, güçsüzlük olabilir. Watch for signs of low blood sugar. Watch düşük kan şekeri belirtilerini için. Carry a piece of non-dietetic hard candy or glucose tablets with you in case you have low blood sugar. Carry olmayan diyet sert şeker veya glikoz tablet parçası sizinle durumda kan şekeri düşüklüğü var.

Tell your doctor if you have itching, swelling, redness, or thickening of the skin where you inject insulin. Eğer kaşıntı varsa, şişme, kızarma veya insülin enjekte deride kalınlaşma doktorunuza söyleyin.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Insulin side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri İnsülin yan
What other drugs will affect insulin regular? ilaçların düzenli insülin etkileyecek başka ne?

Using certain medicines can make it harder for you to tell when you have low blood sugar. Bazı ilaçların kullanımı zor ettiğinizde kan şekeri düşüklüğü var söylemek için yapabilirsiniz. Tell your doctor if you use any of the following: Eğer herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin:

*

albuterol (Proventil, Ventolin); albuterol (Proventil, Ventolin);
*

clonidine (Catapres); klonidin (Catapres);
*

reserpine; reserpine;
*

guanethidine (Ismelin); or guanethidine (Ismelin) veya
*

beta-blockers such as atenolol (Tenormin), bisoprolol (Zebeta), labetalol (Normodyne, Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard), propranolol (Inderal, InnoPran), timolol (Blocadren), and others. beta-bloker atenolol gibi (Tenormin), bisoprolol (Zebeta), labetalol (Normodyne, Trandate), (Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard metoprolol), (Inderal, InnoPran), timolol (Blocadren), propranolol ve diğerleri.

There are many other medicines that can increase or decrease the effects of insulin on lowering your blood sugar. Orada artırabilir veya kan şekeri düşürücü üzerinde insülin etkisini azaltmak birçok ilaç vardır. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın. Keep a list with you of all the medicines you use and show this list to any doctor or other healthcare provider who treats you. Eğer kullandığınız tüm ilaçların bir listesini tutun ve herhangi bir doktor veya davranır diğer sağlık kuruluşu bu listeyi göstermektedir.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about insulin regular. Eczacı düzenli insülin hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medicine only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilacı kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

İnsülin adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.