İlaç – İlaç Etkileşim Listesi (İlaç Etkileşimleri)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Word dökümanı olarak indirmek isterseniz BURAYI tıklayınız.

ADRENALIN 0,5 MG 10 AMPUL
Trisiklik antidepresanlar,Maprotilin,levodopa,Metildopa, Adrenalin’in etkisini potansiyelize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir. Digitalis glikozidleri Adrenalin’in aritmojenik etkisini arttırabilir. Ergo alkaloidleri vazokonstriktör etkiyi arttırabilir. Doğum sırasında Adrenalin veya Adrenalinli lokal anestezikler kullanılmışsa, Vazopressin, Ergonovin, Metilergonovin gibi Uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartum devrede beyin kanamasına neden olabilir. Alfa-adrenerlik blokörler, Prazosin, Terazosin, Haloperidol, Loksapin, Fenotiazinve Tioksantinler Adrenalin’in vazokonstriktör etkisini antagonize edebilir. Halojenli hirokarbon bileşiminde genel anestezikler ve Siklopropan miyokardı duyarlı kılarak Arenalin’in aritmojenik etkisini arttırır.
ALDACTAZİDE 50 MG TABLET
Diğer diüretik ve antihipertansifler, norepinefrin, digoksin, alkol, barbitürat, narkotik analjezikler, tübokürarin, kortikosteroidler, lityum.
AMİKETEM 100 VE 500 MG AMPUL
Diğer ototoksik, nörotoksik ve nefrotoksik ilaçlar, ilacın serum seviyesini yükseltebilecek diüretiklerle (etakrinik asit, furosemid, üre, mannitol) birlikte kullanılmamalıdır. Aminoglikozitlerin genel anestezikler ve nöromüsküler blokaj yapıcı ilaçlarla (ör:süksinilkolin, tubokürarin, dekametonyum) birlikte kullanımı ya da sitratlı kanla masif kan transfüzyonları yapılan hastalara uygulanması, nöromüsküler blokajı arttırarak solunum paralizisi yapabilir.
ARİXTRA 2.5 MG/0.5 ML ENJEKSİYONLUK SOL.10 KUL. HAZ. ŞIRINGA
Arixtra ve kanama riskini arttırabilecek ajanların eş zamanlı kullanımıyla kanama riski artmıştır (Bkz. Uyarılar/Önlemler) Oral antikoagülanlar (varfarin), trombosit inhibitörleri (asetilsalisilik asit), NSAID’lar (piroksikam) ve digoksin Arixtra’nın farmakokinetiğiyle etkileşmemiştir. Etkileşim çalışmalarında kulanılan Arixtra dozu endikasyon için önerilen dozdan daha yüksektir (10 mg). Arixtra varfarinin INR aktivitesini, asetilsalisilik asit veya piroksikam tedavisi altında kanama zamanını veya kararlı digoksin düzeyinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Diğer bir antikoagülan ürünle idame tedavisi Eğer profilaktik tedavi, heparin veya DMAH ile devam ettirilecekse, genel kural olarak, birinci enjeksiyon son Arixtra enjeksiyonundan bir gün sonra uygulanmalıdır. Eğer bir K vitamini antagonistiyle idame tedavisi gerekliyse, fondaparinuksla tedavi hedef INR değerine ulaşılıncaya kadar devam ettirilmelidir. Geçimsizlik: Geçimsizlik ile ilgili çalışma yapılmadığından, Arixtra diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.
ASİST AMPUL VE GRANUL
Penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler, amfoterisin B, nitrogliserin.
ATARAX 200 ML ŞURUP
Hipnotik ve antidepresifler gibi SSS ilaçlarının potansiyalizasyonu, antikolinerjik ilaçların (diğer antihistaminikler, nöroleptikler, antidepresif imipraminler) etkilerini artırma gibi durumlar göz önünde tutulmalıdır. Hidroksizinle MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
BELOC 50 MG TABLET
İnsülinin veya diğer oral antidiyabetikler, trisiklik antidepresan, barbitüratlar, fenotiyazin, diüretikler, vazodilatatör ve diğer antihipertansif ilaçlar, nifedipin tipi kalsiyum kanal blokerleri, antiaritmik ilaçlar, verapamil ve diltiazem tipi kalsiyum antagonistleri, kalp glikozidlerinin, reserpinin, α-metil dopanın, guanetidinin, guanfasin veya klonidinin, noradrenalin veya adrenalin, MAO inhibitörleri, simetidin, narotikler, antienflamatuarlar.
CARENA AMPUL
Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum seviyeleri artabileceğinden, böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Aminocardol, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Aminocardol furosemid ve reserpinin etkisini güçlendirirken digital toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin preparatları ile birlikte kullanılmamalıdır. Serum ürik asit ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu ölçümleri bozabilir. Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit sedimantasyon testlerinde yüksek değerlere neden olabilir. Metotreksat, teofilin klirensini azaltabilir. Metotreksat alan hastalarda, plazma teofilin konsantrasyonu ölçülmelidir.
CORDARONE AMPUL TABLET
Digoksin ve antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz. Beta blokörler ve kalsiyum antagonistleri ile birlikte dikkatle kullanılır.
CİPRO FLK
Tizanidin, teofilin, kafein, antiasitler, H2 reseptör antagonistleri, fenitoin, sülfonilüreler, siklosporin, oral antikoagulanlar, probenesid, metotreksat, metoklopramid, aspirin dışı antienflamatuar
DİAPAM AMPUL
Sitokrom p450 ile metabolize olan diğer ilaçlar (proteaz inhibitörleri, antihistaminikler, trazodon, greyfurt suyu), siklosporin, kardiak glikozidler, diğer antiaritmikler, antihipertansifler, varfarin, klopidogrel, rifampin, fentanil, lidokain, dekstrometorfan, kolestramin, disopramid, florokinolonlar, volatil anestetikler.
DİDERAL TABLET
Reserpin, kalsiyum kanal blokerleri, non steroid antienflamatuarlar, aluminyum hidroksit, etanol, fenitoin, barbitürat, rifampin, klorpromazin, antipirin, tiroksin, simetidin, teofilin.
DİGOXİN AMPUL
Kalsiyum, sempatomimetikler, lityum dahil psikotrop ilaçlar, kinidin, kalsiyum antagonistleri, amiodaron, spironolakton, triamteren, eritromisin, tetrasiklin, tiyazit diüretikler, kortikosteroidler, amfoterisin-B, antasitler, neomisin, kolestipol, kolestiramin, spironolakton.
DIKLORON AMPUL
ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar.
DUOBAKTAM IM/IV 1 GR 1 FLAKON
Probenesid, ampisilin ve sulbaktamın, renal tübüler sekresyonunu azaltabilir. Dolayısıyla, probenesid ile birlikte kullanıldığında, ampisilin ve sulbaktamın serum düzeyleri yükselebilir. Ampisilin, allopurinol ile birlikte kullanıldığında, deri döküntüleri görülme riski artar. Ancak bu tür döküntülerin, ilaç etkileşiminden mi, yoksa allopurinol kullanılan hastalardaki hiperürisemiden mi kaynaklandığı bilinmemektedir. Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaştığında, Benedict ya da Fehling ayraçlarıyla ya da Clinitest® ile yapılan şeker arama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle, Duobaktam kullanan hastaların idrarında şeker aranacağında, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonu yönteminin kullanılması önerilir. GEÇİMSİZLİKLER Ampisilin ile aminoglikozit grubu antibiyotiklerin in vitro koşullarda karıştırılması durumunda, aminoglikozitler inaktive olabilir. Bu nedenle, Duobaktam ve aminoglikozitler aynı çözeltide karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.
FENTANYL AMPUL
MAO inhibitörleri ile birarada kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri antihistaminiklerin antikolinerjik etkisini artırıp, etki süresini uzatırlar.
FUNGİZONE IV 50 MG 1 FLAKON+AMPUL
Fumast, MSS depresanları (sedatif ve hipnotik ilaçlar gibi) antihistaminikler ve alkolin etkisini güçlendirebilir. Bu nedenle zorunluluk olamdıkça beraber alınmamalıdır.
İESEF 1 GR FLK NOVOSEF 500 MG FLK
Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyeleri düşürebilir. Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir. İlaç ile alkol birbirinin etkisini artırabilir. İlaç geçimsizlik ihtimali nedeniyle aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
KAPTORİL 25 MG TB
Diğer antihipertansifler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, lityum, digoksin, allopurinol.
KETALAR 50 MG FLAKON
Ketamin ile birlikte barbitüratlar ve/veya narkotikler kullanılırsa hastanın uyanma dönemi uzayabilir. Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında, klinik olarak sıklıkla kullanılan genel ve lokal anestezik ajanlarla geçimlidir. Geçimsizlikleri barbitüratlarla ketamin kimyasal yönden geçimsiz olup, birlikte kullanıldıklarında çökelti meydana getirdiklerinden enjeksiyon sırasında aynı enjektör kullanılmamalıdır. Eğer ketamin dozu, diazepam ile destekleniyorsa iki ilaç ayrı verilmelidir. Ketamin ve diazepamı aynı enjektör veya infüzyon şişesinde karıştırmayınız.
LARGACTİL AMPUL VE TABLET
Klorpromazin diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu, idrar tutulması v.b.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. Alfa – adrenerjik blokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti – konvülsan ilaçlar kullanan hastalarda dozaj ayarlaması yapmak gerekebilir. Birlikte propranolol alan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir. Largactil ile birlikte kullanıldıklarında anti – hipertansif ilaçların ve merkezi sinir sistemi depresyonu yapan ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar, anestetikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler, levedopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Klorpromazin Kullanımı Sırasında Etkilenebilen Labaratuvar Testleri EKG sonuçları (Q ve T dalgalarında değişiklik yapabilir). Gonadorelin testi (fenotiyazinler, kandaki prolaktin yoğunluğunu arttırarak gonadoreline alınan yanıtı azaltabilirler). İdrarda immünolojik gebelik testleri (yalancı pozitif ya da yalancı negatif sonuçlara yol açabilirler). Metirapon testi (ACTH salgısını azaltabilir). İdrarda bilirübin testi (yalancı pozitif sonuca yol açabilir).
LYSTHENON AMPUL
Lysthenon’un önceden uygulanması, nondepolarizan kas gevşeticilerinin etkisini güçlendirir. Nondepolarizan kas gevşeticilerinin önceden uygulanması, Lysthenon’un yan etkilerini azaltır veya önler. Kalp ve dolaşımla ilgili yan etkileri halojenli anestezikler (halotan) artırır, ancak tiopental ve atropin azaltır. Lysthenon’un nöromusküler blok yapıcı etkisini aminoglikozid veya polipeptid grubu antibiyotikler, amfoterisin B, siklopropan, prokainamid, kinidin, thiopental, parasempatokomimetikler, kolinesteraz inhibitörleri, ajmalin, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, fenelzin, siklofosfamid, tiofosfamid, oksitosin, simetidin, metoklopramid, ferfenazin, fenotiazin, lityum ve oral kontraseptifler artırır. Malin hipertermi ihtimalini artırabileceğinden ve Lysthenon tarafından indüklenen kas hasarını artırabileceğinden uçucu anesteziklerin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır. Suksametonyum klorür dijitalisin etkisini artırabilir (aritmi riski). Eşzamanlı kan veya plazma infüzyonu Lysthenon’un etkisini azaltır.
MARCAİN FLK
Bupivakain ile yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçların (örn,Sınıf IB anti-aritmik ilaçlar) toksik etkileri aditif olduğundan birlikte kullanılmaları durumunda dikkatli olunmalıdır. Lokal anestezikler ve sınıf III anti-aritmikler (örn. amiodaron)  ile ilgili etkileşim çalışmaları mevcut değildir fakat kullanımında dikkatli olunması önerilmektedir. Geçimsizlikler: Bupivakainin pH değeri 6.5’in üzerindeki ortamlarda çözünürlüğü sınırlıdır. Presipitasyon meydana gelebileceğinden, karbonatlar gibi alkali solüsyonlar ekleneceği zaman bu durum göz önüne alınmalıdır.
MERONEM 1 GR – 0,5 GR FLAKON
Probenesid, aktif tübüler sekresyon için meropenemle yarışarak meropenemin böbreklerden atılımını inhibe eder. Bunun sonucunda meropenem eliminasyon yarı ömrü ve plazma konsantrasyonu artar. Probenesid ile birlikte uygulanmayan Meronem’in gücü ve etki süresi yeterli olduğundan Meronem’in Probenesid ile birlikte kullanılması önerilmez. Meronem’in diğer ilaçların proteinine bağlanma veya metabolizmaları üzerindeki potensiyel etkisi ile ilgili çalışma yoktur. Meronem’in proteine bağlanması düşük olduğundan (yaklaşık %2) diğer bileşiklerin plazma proteinleri ile yer değiştirmesine dayanan herhangi bir etkileşim beklenmez. Meronem serum valporik asit seviyelerini düşürebilir. Bazı hastalarda subterapötik seviyelere erişilebilir.
MUCONEX GRANUL
Penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler, amfoterisin B, nitrogliserin.
NERVİUM 5 MG TABLET
Alkol ve diğer SSS depresanları, simetidin, omeprazol, rifampisin, disülfiram, teofilin, levodopa, kas gevşeticiler, fenitoin.
NEVPARİN FLK
Antikoagulanlar, platelet inhibitörleri, digitalis, tetrasiklinler, nikotin, antihistaminiler.
NİPRUSS AMPUL 60 MG 5 ML 5 AMPUL
Antihipertansif ilaç alan hastalarda, kullanılan antihipertensif ilacın kan basıncını düşürücü etkisi nimodipin ile artabilir.Diğer kalsiyum antagonistleri (nifedipin, diltiazem, verapamil) veya -metildopa ile kombinasyondan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu mümkün olmadığı takdirde, hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır.Aynı zamanda intravenöz beta-reseptör blokerlerinin uygulanması negatif inotropik etkinin artmasına ve muhtemelen dekompanse kalp yetmezliğine yol açabilir.Potansiyel nefrotoksik ilaçlarla (örn. aminoglikozidler, ve/veya furosemidle kombine sefalosporinler) birlikte kullanıldığında renal fonksiyonlarda azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek fonksiyonlarının yakından takibi önerilir. Böbrek fonksiyonları olumsuza değiştiğinde tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
ONADRON AMPUL
Aspirin, hipotrombinemide kortikosteroidlerle birliktr kullanılmamalıdır. Fenitolin, fenobarbital, efedrin ve rifampin kortikosteroidlerin metabolik klerensini artırarak kan seviyelerini ve fizyolojik , aktivitelerini azaltabilirler. Bu nedenle doz ayarlaması gerekebilir. Ayrıca bu ilaçlar (ve ayrıca indometazin) dekzametazonla yapılan supresyon testlerini etkileyebildiklerinden bu ilaçların verilmekte olduğu kişilerin test sonuçları ihtiyatla değerlendirilmelidir. Kortikosteroidler, kumarin antikoagülanlarına cevabı değiştirebileceklerinden, bu antikoagülanları ve Kortikosteroidleri aynı zamanda alan hastalarda protrombin zamanı daha sık kontrol edilmelidir. Kortikosteroidler, potasyum kaybını arttırıcı diüretiklerle birlikte uygulandıklarında hastalar hipokalemi gelişmesi yönünden izlenmelidir.
PETHİDİN AMPUL
MAO inhibitörleri ve oral kontraseptiflerle birlikte kullanılmamalıdır.
PHENYTOİN AMPUL
Fenitoinin serum seviyesini arttıran ilaçlar :Kloramferikol,bazı sülfonamidler, dikumarol, disülfiram, izoniyazid, simetidin, fenilbütazon, tolbutamide, akut alkol alımı, salisatlar, chlordiazepokside, fenotiazin, diazepam, estragen, ethosüksimid, halotan, metilfenidan ve trazodone. -Fenitoinin serum seviyelerini düşüren ilaçlar : Karbamapazepin, kronik alkol kullanımı,reserpine ve fenitoin emilimini bozan kalsiyum iyonları içeren molindone hidrokloride. -Fenitoinin serum seviyelerini ya artıran ya da düşüren ilaçlar : Fenorbarbital ,valproik asit ve sodyum valproat. Fenitoinin fenobarbital, valproik asit ve sodyum valprotainserum seviyeleri üzerindeki etkisi önceden bilinemez. Epileptojenik potansiyeli olan trisiklik antidepressanlar, yada fenotiyazinler gibi bazı ilaçlar, hassas hastalarda nöbetleri hızlandırabilir ve fenitoin dozajının ayaalanması gerekebilir. -Etkisi fenitoinle artan ilaçlar : Warfarin – Laboratuvar testlerini etkileme :Fenitoin proteine bağlı iyot seviyelerini düşürebilir.Yine deksametazon yada metirapon testlerinde normal değerlerden daha düşük değerlere neden olabilir. Glukoz alkalin fosfataz, gama glutamil transpeptidaz serum seviyelerini yükseltebilir. Kalsiyum ve folik asit seviyelerinde düşmeye neden olabilir.
POTASYUM %22,5 AMPUL
Digital glikozidler, potasyumunun kalp bloku riskini arttırır. İnsülin, (insülin + glukoz), sodyum bikarbonat infüzyonları potasyumu hücre içine çekerek hipokalemiye neden olur. Potasyum tutan diüretikler (Spironolakton, Amilorid) diyet tuzları, tuz oranı düşük süt, heparin, siklosporin, ACE inhibitörleri, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, kan transfüzyonu
hiperkalemiye neden olabilir. Kortikosteroidler, kortikotropin, penisilinler ve polimiksin B potasyum atılımını hızlandırarak hipokalemiye neden olabilirler. Parenteral kalsiyum ile parenteral potasyumun birlikte verilmesi kardiyak aritmi riskini
arttırır.
PREDNOL 20-40 VE 250 MG AMPUL
Rifampisin, fenobarbital ve fenitoin gibi enzim salgılanmasını kamçılayan ajanlar kortikosteroidlerin hepatik bağlanması ve safradan atılmasını hızlandırdığından aktif metilprednisolon düzeylerini düşürür; antikoagülanlara cevap azalabilir. Özellikle erkeklerde salisilatların metabolizmasını hızlandırır.
PULMİCORT NEBULES 0,5 MG
CYP3A4 inhibitörleri, kardiyak glikozidler, salüretikler, ketokonazol, troleandromisin, eritromisin, siklosporin, kolestiramin .
RİFOCİN 250 MG AMPUL
Kumarin tipi antikoagulan ilaçlar ve oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında bunların etkisini azaltır.
SEVORANE 250 ML
Sevofluranın, cerrahide yaygın olarak kullanılan santral sinir sinir sistemi ajanları, otonom sistem ilaçları, düz kas relaksanları, aminoglikozidler dahil anti-enfeksiyon ajanları, hormonlar ve sentetik sübstitüentleri, kan türevleri ve kardiyovasküler ilaçlar gibi geniş bir ilaç grubu ile birlikte uygulanmasının emniyet ve etkinliği açıklanmıştır. Sevofluran uygulanımı barbitüratlarla, benzodiazepinler ve opioidlerle geçimlidir. Benzodiazepinler ve opioidlerin diğer inhilasyon ajanları ile olduğu gibi, sevofluran MAC’ını düşürmeleri beklenir. Diğer inhilasyonları ile de olduğu gibi, depolarizasyon yapmaya kas relaksanlarının etkisi sevofluran ile artar, bu nedenle sevofluran ile birlikte uygulandığında bu ajanların doz ayarlamaları yapılmalıdır. Sevofluranın süksinilkolin ve depolarize nöromüsküler blokaj üzerine etkisi çalışılmamıştır. Depolarizasyon yapmayan kas relaksanları içinde veküronium, panküronium ve atrakürium ile etkileşim araştırılmıştır. Spesifik öneriler olmadığı sürece endotrakeal entübasyon için depolarizasyon yapmayan kas relaksanlarının dozunun azaltılması önerilmez. Sevofluran CO2 absorbanları ile direkt temas ettiğinde düşük miktarlarda bileşik A ve eer miktarlarda bileşik B oluşturur. Bileşik A seviyeleri; kanister ısısındaki artış, sevofluran anestetik konsantrasyonundaki artış, taze gaz akış hızındaki düşme ve soda lime yerine Baralyme kullanılması ile artar. Klinik uygulamada, soda lime’in CO2 absorbanı olduğu anestezi devresinde en yüksek bileşik A konsantrasyonu pediatrik hastalarda 15ppm, yetişkinlerde 32 ppm’dir. Bununla birlikte baralyme’in CO2 absorbanı olarak kullanıldığı sistemlerde, 61 ppm’e kadar bileşik A konsantrasyonuna rastlanmıştır. Sevofluranın düşük akışlı sistemlerde uygulanması sınırlı olduğu halde, Bileşik A’ya atfedilecek renal disfonksiyon bildirilmemiştir. Diğer bazı holojenli anesteziklerde olduğu gibi, sevofluran CO2 absorbanları ile direkt temas ettiği zaman minör degradasyon oluşur. Degredasyonun derecesi klinik olarak önemsizdir ve kapalı devreler kullanıldığında doz ayarlaması veya klinik uygulamada değişiklik gerekmez. Soda lime’ye nazaran Baralyme ile daha yüksek bileşik A seviyeleri elde edilir. Sevofluranın MAC değerleri “yaşın sevofluran MAC’ı üzerine etkileri” tablosunda da görüldüğü gibi azot protoksit ilavesi ile yaklaşık olarak erişkinlerde %50, çocuklarda %25 azalır.
SULPERAZON 1 GR İV FLK
İlaç ile Laboratuar Testleri arasında etkileşme Fehling veya Benedict solüsyonları ile idrarda glikoz için yanıltıcı pozitif reaksiyon görülebilir. Geçimsizlikler Yapılan çalışmalarda SULPERAZON’un ml’de 10 mg sefoperazon ve 5 mg sulbaktamdan ml’de 250 mg sefoperazon ve 125 mg sulbaktama kadar olan değişik konsantrasyonlarında: enjeksiyonluk su; % 5 dekstroz; izotonik tuzlu su, %0,225 tuzlu su içinde %5 dekstroz; izotonik tuzlu su içinde % 5 dekstroz mayileri ile geçimli olduğu gösterilmiştir. Başlangıç sulandırması için laktatlı ringer solüsyonu veya % 2 lidokain HCl’den bu karışımlarla geçimsiz olduğu gösterildiğinden kaçınılmalıdır. Bununla beraber, iki basamaklı bir sulandırma tatbik edilir, yani enjeksiyonluk su ile ilk sulandırmayı müteakip 5 mg/ml sulbaktam konsantrasyonu temin edecek şekilde Laktatlı Ringer Solüsyonu ile tekrar dilüe edilirse elde edilen karışım stabildir. Benzer şekilde SULPERAZON, enjeksiyonluk su ile ön seyreltmeden sonra %0.5 lidokain HCl solüsyonunun beher ml’sinde 125 mg sefoperazon ve 125 mg sulbaktama ihtiva edecek şekilde % 2 lidokain HCl ile seyreltilir. Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğu için SULPERAZON ve aminoglikozid solüsyonları doğrudan karıştırılmamalıdır. Şayet SULPERAZON ve aminoglikozid kombinasyon tedavisi düşünülüyorsa, (Endikasyonlara bakınız) bu, ikinci ayrı bir intravenöz tüp kullanarak birbirini takiben aralıklı intravenöz infüzyonla sağlanır, fakat esas intravenöz tüp dozlar arası uygun bir mayi ile yeterli olarak yıkanmalıdır. Gün içinde SULPERAZON dozları uygulamalarının aminoglikozid uygulamalarından mümkün olduğu kadar uzak tutulmaları da tavsiye olunur.
SUPRANE VOLATİL SOLÜSYON
Klinik çalışmalarda, yaygın olarak kullanılan preanestezik ilaçlarla (kas gevşeticileri, intravenöz ilaçlar, lokal anestezikler) anlamlı etkileşme görülmemiştir. Suprane’ın diğer ilaçların dağılımı üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Suprane, izofluranda olduğu gibi domuzlarda eksojen epinefrin varlığında prematür ventriküler aritmi yatkınlığını arttırmaz. OPİYOİDLER VE BENZODİAZEPİNLER Suprane’in MAC değerini, g/kg fentanil)mg/kg midazolam) %16, opiyoidler (3-6 mbenzodiazepinler (20-25  %50 oranında düşürür. NÖROMUSKÜLER BLOKE EDİCİ İLAÇLAR Azot protoksit/opiyoid anestezisi ile karşılaştırıldığında, Suprane’in anestezik konsantrasyonları (uygulamadan 15 dakika ya da daha önce verilen) nöromüsküler iletide %95 (ED95) depresyon oluşturmak için gereken süksinilkolin dozunu %30, pankuronyum ve atrakuryum dozlarını %50 oranında azaltmıştır. Suprane ‘ın nondepolarizan nöromüsküler blokaj süresi üzerine olan etkisi çalışılmamıştır. Nöromüsküler bloke edici ilaçların etkilerinin artması için desfluran parsiyel basıncının kaslarda yeterli düzeyde olması gerektiğinden, anestezi indüksiyonunda nöromüsküler bloke edici ilaçların dozunun azalması, endotrakeal entübasyon için uygun durumun yada yeterli kas gevşetici etkinin geç başlamasına neden olabilir. Nondepolarizan ilaçlar arasında, sadece pankuronyum ve atrakuryum çalışılmıştır. Özel kullanım talimatları olmadığında; 1. Endotrakeal entübasyon için nondepolarizan kas gevşeticilerin ya da süksinilkolinin dozunu azaltılmamalıdır. 2. Anestezi idamesinde, nondepolarizan kas gevşetici dozlarının, N2O/opiyoid anestezisindeki dozlara oranla azaltılması uygundur. İlave kas gevşetici uygulaması gerektiğinde doz, sinir stimülasyonundan alınacak yanıtlara göre düzenlenmelidir.
TAVANİC 500 MG FLK
Teofilin, fenbufen, probenesid, simetidin, siklosporin.
TAZOCİN 4,5 GR FLK
Aminoglycosides, Probenecid, Vancomycin, Heparin, Vecuronium, Methotrexate
TEOSEL 200 MG SOLÜSYON
Teofilinin, efedrinle toksik sinerjik etkisi olduğu bildirilmiştir. Bu toksik sinerjik etki diğer bazı sempatomimetik brokodilatatörlerle de görülebilir. Diğer ilaç etkileşimleri şunlardır: * Lityum karbonatla birlikte kullanıldığında, lityum karbonatın atlımında artışa yol açabilir. * Propranolol ile birlikte kullanıldığında, propranolol etkisine antagonist bir etki oluşturabilir. * Furosemid ile birlikte kullanıldığında diürezde artışa yol açabilir. * Heksametonyum ile birlikte kullanıldığında, heksametonyuma bağlı kronotrop etkide azalmaya yol açabilir. * Reserpin ile birlikte kullanımda, reserpine bağlı taşikardiyi uyarabilir. * Simetidin ile birlikte kullanıldığında, kan teofilin düzeylerinde yükselme görülebilir. * Klindamisin, troleandomisin, eritromisin ve linkosimin gibi antiyobitiklerle birlikte kullanıldığında, kan teofilin düzeylerinde yükselme görülebilir. Aşağıdaki maddeler, teofilin içeren solüsyonlara katıldığında bir geçimsizlik durumu görülebilir: Anileridin hidroklorür, askorbik asit, klorpromazin, kodein fosfat, kortikotropin, dimenhidrinat, epinefrin hidroklorür,eritromisin gluseptat, hidralazin hidroklorür, hidroksizin hidroklorür, insülin, levorfanol tartrat, meperidin hidroklorür, methadon hidroklorür, metisilin sodyum, mordfin sülfat, noradrenalin bitartrat, oksitetrasiklin hidroklorür, papaverin hidroklorür, penisilin – G potasyum, fenobarbital sodyum, fenitoin sodyum, prokain hidroklorür, proklorperazin maleat, promazin hidroklorür, prometazin hidroklorür, tetrasiklin hidroklorür, vankomisin hidroklorür, B ve C vitamin kompleksi. Laboratuvar testleri ile etkileşim: Uzun süreli parenteral tedavilerde ya da hastanın durumu gerektirdiğinde, sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesindeki değişiklikleri izlemek açısından klinik değrlendirmeler ve düzenli laboratuvar tetkikleri yapılmalıdır.
TİENAM 500 MG FLK                                          
Aşağıdaki ilaçlarla kombine kullanılması tavsiye edilmez. – Nonsteroidal antiinflamatuarlar (Aspirin gibi) : Platelet agregasyonunu potansiyalize eder, ancak kanama süresi uzar,gastroduedonal mukoza üzerindeki etki şiddetlenir. – Oral antikoagülanlar ve heparin : Kanama riski artar. – Diğer platelet antiagreganları : Sinerjik aktivite sağlanır ancak kanama riski artar. – Kortikosteroidler : Tiklopidinin sebep olduğu uzamış kanama süresini kısaltır. – Desmopresin : Kanama süresini kısaltır. – Digoksin : Tiklopidin ile konbine kullanım durumunda digoksinin plazma konsantrasyonunu yaklaşık % 15 azaltır, ancak terapötik değerini değiştirmez. – Teofilin : Kombine kullanımda teofilin’in yarılanma ömrü ve dolayısıyla sürdozaj riski artar. Bu nedenle mutlaka teofilin için doz ayarlanması yapılmalıdır. – Diğerleri : Klinik çalışmalarda tiklopidin’in Beta-blokerler, kalsiyum inhibitörleri, diüretiklerle ve fenobarbitalle herhangi bir etkileşim göstermediği ortaya çıkmıştır.
UREVER AMPUL
Sefalosporinler, aminoglikozidler, etakrinik asit, tubokürarin, süksinil kolin, lityum, antihipertansifler, steroidler, dijitalis glikozidleri, non sterid antienflamatuar ilaçlar,
Yan etkiler; oral ve gastrik irritasyon, kramp, diyare, konstipasyon, bulantı, kusma, tinnitus, işitme kaybı, paresteziler, vertigo, başta hafiflik, baş ağrısı, hemolitik anemi, lökopeni, hipersensitivite, ortostatik hipotansiyon, hiperglisemi, glukozüri, hiperürisemi, kas spazmı, kuvvetsizlik, huzursuzluk, mesane spazmı, tromboflebit, ateş.
VANCOMYCİN 500 MG FLK
Enfüzyon yolkuyla uygulamaya bağlı olayların sıklığının (hipotansiyon, kızarıklık, eritem, ürtiker ve purit dâhil) birlikte anestetik ajanların uygulanmasıyla arttığı rapor edilmiştir. Enfüzyona bağlı yan etkiler anestezik endüksiyondan önce, Vankomisin Hidroklorür’ün 60’dak’.lık enfüzyonu ile asgariye indirilebilir. Amfoterisin B, aminoglikozidlar , basitrasin, polimiksin B , kolistin, viomisin veya siplatin gibi diğer potansiyel olarak nörooksik ve/veya ilaçların birlikte veya peşpeşe sistemik veya lokal kullanılımları , çok dikkatli bir takibi gerektirir.
VENTOLİN NEBULES
Salbutamol, monoaminoksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalara verilirken salbutamolün dolaşım sistemi üzerindeki etkileri artabileceğinden aşırı dikkat gösterilmelidir. Beta-reseptör blokerleri ve salbutamol birbirinin etkisini inhibe edeceğinden birlikte verilmemelidir. 

İlaç – İlaç Etkileşim Listesi (İlaç Etkileşimleri) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.