Hangi İlaçlar Kilo Aldırıyor?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Günümüzde "Her ?eye dikkat ediyorum, ama zay?flayam?yorum" diyen ki?ilerin say?s?n?n fazlal??? dikkat çekici. Bu gibi durumlarda kulland???m?z ilaçlar?n da kilo art???na neden olabilece?ini unutmamak gerekiyor.

551974_detay

Vitaminler kilo ald?r?r m?? Vitamin ve mineraller, enerji içerikleri olmad?klar? için do?rudan kilo art???na neden olmasalar da "i?tah art?r?c?" etkileri bulunuyor. Bu nedenle, yeme dürtüsünü kontrol edemeyen ya da beslenmesinde k?s?tlama olmayan bireylerin vitamin kullanmas? do?ru bulunmuyor. Üstelik gereksiz yere al?nan multivitaminlerin kilo al?m? d???nda da zararl? etkileri oldu?u biliniyor. Sigara içen bireyde E vitamini kullan?m?n?n kanseri tetikleyebilece?i, selenyum kullan?m?n?n diyabet s?kl???n? art?rabilece?i, ya?da çözünen vitaminlerin ise vücutta birikerek zehirli etkiler olu?turabilece?inin unutulmamas? gerekiyor.

?nsüline yeni ba?layanlar dikkat Baz? diyabet ilaçlar? vücutta ensülin salg?s?n? art?r?yor, baz?lar? i?tah? ço?alt?yor, baz?lar? da vücutta su tutuyor. "Sulfonilüre" ve "glizaton" grubu ?eker ilaçlar?, bunlar?n tipik örnekleri aras?nda bulunuyor. Bunun yan?nda ensülin kullan?m?na yeni ba?layan ki?ide tedaviye ba?lad?ktan sonra 2-3 kg’l?k art?? meydana gelebiliyor. Tansiyon ilaçlar?n?n bir k?sm?n?n da vücutta su tutarak kilo art???na neden oldu?unun unutulmamas? gerekiyor.

Demir hap? kilo ald?rmaz Halk aras?nda demir haplar?n?n kilo ald?rd??? inan???na s?k rastlan?yor. Bu, yanl?? bir bilgi. Bir element olan demir kalori içermiyor. Bu nedenle demir haplar? do?rudan kilo art??? yaratm?yor. Bununla birlikte demir eksikli?inin belirtilerinden biri de ki?ide i?tah azalmas? oldu?u için tedavi ile yükselen demir düzeyleri, ki?inin i?tah?n? art?rarak kilo al?m?na neden oluyor. Bu nedenle demir tedavisi gören ki?inin beslenme konusunda çok dikkatli olmas? gerekiyor.

Diyabet ve tiroit hastalar? ilaç al?rken dikkatli olmal? Hastal???n do?al seyri s?ras?nda kilo probleminin s?kl?kla görüldü?ü diyabet ve tiroit hastalar?nda kullan?lacak ilaç seçimi büyük önem ta??yor. Diyabetli bir bireyde tansiyon yüksekli?i için kullan?lacak ilac?n kilo art??? yapan gruptan seçilmemesi veya e?lik eden depresyon için kilo al?m?na neden olmayan bir ilac?n tercih edilmesi gerekiyor. ?laçlar baz? durumlarda tek ba?lar?na kilo art???na neden olmazken birkaç?n?n bir araya gelmesi ki?ide kilo al?m?na yol açabiliyor.

Bal?k ya?? kilo ald?rabilir Yrd. Do. Dr. Hasan Ayd?n, "Gerek yeti?kinlerde gerekse çocuklarda bal?k ya?? kullan?m? kilo art???na enden olabilir. Çünkü bu, ya? içerikli bir ilaçt?r ve do?rudan kalori ihtiva etmektedir" diyor. Ayd?n, D vitamininin ise kilo al?m?na neden olmad???n? söylüyor.

En çok depresyon haplar? kilo ald?r?r Kilo art???na en s?k neden olan ilaç grubu, depresyon ilaçlar?. Bu ilaçlar?n do?rudan ki?inin i?tah?n? açmas? ve depresyonun yaratt??? sorunlarla bir arada bulunmas?, kullanan ki?iye kolay kilo ald?r?yor. Bu ilaçlar bazen vücutta su tutulmas? nedeniyle de kilo art???na yol açabiliyor.

Alerji ilaçlar? masun de?il Alerji ilaçlar? (antihistaminik) masum gibi görünen, ama dikkatli kullan?lmas? gereken ilaçlar olarak de?erlendiriliyor. Bu ilaçlar özellikle uyku verici ve do?rudan etkileri ile vücut metabolizmas?n? yava?latarak i?tah art?r?c? etkide bulunuyor.

Steroidler kilo ald?rabilir Steroidler, do?rudan vücut metabolizmas?n? etkilemenin yan?nda, vücutta ya? da??l?m?n? de?i?tirip do?rudan kilo art???na neden olabilen bir ilaç grubu olarak de?erlendiriliyor. Ayr?ca su tutulumuna neden olduklar? da biliniyor. Bu nedenle kortizon türü ilaçlar? kullan?rken tuzsuz beslenmeye dikkat edilmesi ve i?tah art?r?c? etkileri oldu?unun hat?rlanmas? gerekiyor.

Kemoterapi ilaçlar? vücutta su tutuyor Kanser hastalar?nda kilo kayb? daha s?k görülen bir durum olsa da bazen kilo al?m?na da rastlan?yor. Baz? kemoterapi ilaçlar? vücutta su tutuyor, a??r? yorgunluk yarat?yor, fiziksel aktiviteyi k?s?tl?yor, i?tah? art?rarak metabolizmay? yava?lat?yor ve bu özellikleriyle kilo ald?r?yor. Baz? kemoterapi ilaçlar? ise kad?nlarda menopozu tetikleyen yönleri nedeniyle kad?nlarda kilo art??? yapabiliyor. Bunun yan?nda birçok kemoterapi tedavisinde de?i?ik amaçlarla kortizon kullan?lmas? da kilo al?m?na neden oluyor. Meme, prostat, testis gibi baz? kanser türlerinde hormon kullan?m? da ki?ide kilo al?m? nedenleri aras?nda bulunuyor.

Hangi İlaçlar Kilo Aldırıyor? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.