Günlük Düzenli Olarak Ne Kadar Su İçilmeli ?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

Uzmanlar günlük s?v? gereksiniminin ço?umuzun “maden suyu” dedi?imiz “mineralli sular”dan kar??lanmas?n?n insan sa?l???na say?s?z yarar? oldu?unu söylüyor. Türkiye’de gazl? klasik maden suyuyla (Ülkemizde mineralli suyun gazs?z seçene?i bulunmuyor) ilgili yap?lan en son ara?t?rma, ki?i ba??na y?ll?k tüketimin 6 litre oldu?unu ortaya koyuyor. ?stanbul Üniversitesi T?p Fakültesi T?bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dal? Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Zeki Karagülle, Avrupa ülkelerinde ki?i ba??na günlük tüketimin bile 1 litre civar?nda oldu?una dikkat çekerek bizdeki durumun yetersizli?ine vurgu yap?yor.

551521_detay

NE KADAR ?ÇMEL??

Mineralli sular, gün boyu, bölünmü? dozlarda ve her türlü açl?k ve tokluk durumunda tüketilebilir. Prof. Dr. Zeki Karagülle, sa?l?kl? bireylere günlük 2-2.5 litrelik su gereksinimini kar??lamak için mineralli su tüketmeyi öneriyor. Bu sayede vücuda gerekli su al?m?n?n yan?nda magnezyum ve kalsiyum gibi de?erli mineraller de girmi? oluyor. Prof. Karagülle, ki?i ba?? günlük do?al mineralli su tüketme ihtiyac?n?n 1 litresinin “gazl? do?al maden suyu”ndan, 1 litresinin ise “gazs?z do?al dü?ük mineralli sular”dan kar??lanmas?n?n en ideali oldu?unu söylüyor.

YARARLARI NELER?

– Kalp hastal?klar?na ba?l? ani ölümlerin görülme s?kl??? azal?yor, prostat ve meme kanserine daha az rastlan?yor.

– Yüksek kalsiyum, kemikleri sa?lamla?t?rarak osteoporozdan koruyor.

– Kalsiyum ve magnezyum, damar ve kaslar?n düzenli çal??mas?na yard?mc? oluyor.

– Mineralli sulardaki bikarbonat içeri?i, asit fazlal??? ile seyreden mide fonksiyonlar?nda mide asidini düzenleyici, kanda asit-baz dengesinin bozulmas?n? önleyici, diyabette metabolizmay? destekleyici ve kan bas?nc?n? düzenleyici etki gösteriyor.

– Mineralli sularda bulunan sülfat, karaci?erin, safrakesesi ve yollar?n?n düzenli çal??mas?na yard?mc? oluyor

SPORDAN ÖNCE VE SONRA MUTLAKA

Mineralli sular, kalp-damar sistemi, bo?alt?m ve böbrek fonksiyonlar? ile tüm metabolizman?n sa?l?kl? çal??mas?n? sa?l?yor. Ayr?ca sinir, ba????kl?k sistemi ve cilt fonksiyonlar? ile ilgili yararl? sonuçlar? da bulunuyor. Prof. Karagülle, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallere duyulan günlük gereksinimi belli oranda kar??layan mineralli sular?n her ya?tan sa?l?kl? birey taraf?ndan rahatl?kla tüketilebilece?ini söylüyor. Spordan önce ve sonra içilecek olan mineralli sular, vücudun su kayb?n? önlemeye yar?yor. Ayr?ca s?cak günlerde meydana gelen su kayb?n?n önüne de mineralli su tüketimiyle geçilebiliyor. Sabah i?e giden bir ki?inin bir bardak so?uk maden suyu ile güne daha dinç ve enerjik ba?lad??? belirtiliyor.

K?MLER SIK ?ÇMEL??

* Gençler
* Ergenlik ça??nda olanlar
* Hamileler
* Menopoz sonras? kad?nlar
* ?leri ya?takiler

MAMALARDA KULLANILAB?L?R

Bebeklerde anne sütünün vazgeçilmez bir besin ve s?v? kayna?? oldu?u biliniyor. Bunun yan?nda ek beslenmeye geçildi?inde haz?rlanacak mamalar?n gazs?z ve uygun mineral kompozisyonlu maden suyu ile yap?lmas?n?n ideal bir mama kar???m? olaca?? belirtiliyor.

Günlük Düzenli Olarak Ne Kadar Su İçilmeli ? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.