Guatr Nedir Guatry Ameliyati

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Guatr Nedir, Guatr Ameliyatı

Guatr deyişi tiroid bezinin normalden büyük oluşunu tanımlamak amacıyla kullanılır. Guatrları endemik ve sporadik olarak ikiye ayırarak incele­mek uygun olur.

Endemik guatr: Belirli bir coğrafi yörede 6-12 yaş grubu çocukların % 5 inden fazlasında guatr bulunması endemik guatr olarak adlandırılır. Tiro­id bezi diffüz veya nodüler olarak büyümüştür. Başlıca nedeni iyot eksikliğidir. İyot yetersizliğinde tiroid bezinin hormon üretimi azalır. Hormon dü­zeyinin düşmesi TSH artışına, artan TSH nın uyarı­sı ise aşırı çalışmaya zorlanan bezde hıperplaziye ve giderek guatr oluşumuna yol açar. Guatr başlan­gıçta diffüz bir büyüme şeklinde iken yıllar süren iyot eksikliği ve TSH uyarısı sonunda nodüller or­taya çıkar. Bu hastaların çoğunluğunda tiroid hor­mon düzeyleri normal sınırlar içinde bulunur. Eğer TSH artışına rağmen tiroid bezinin hormon üretimi yeterli değilse, endemik guatra hipotiroidi bulgula­rı da eklenir. İyot eksikliği çok ciddi boyutlarda ise endemik kretenizm vakaları ortaya çıkar.

Endemik guatr yörelerinde ekmek ve tuz gibi herkesin tükettiği besinlere iyot eklenmesi başarılı sonuçlar vermekle beraber iyot profilasisi bu bölge­lerde iyot Basedow u ve toksik multinodüler guatr gibi hipertiroidi vakalarında artışa yol açmaktadır.

Sporadik basit (nontoksik) guatr: Tiroid bezin­de diffüz veya multinodüler ya da ikisinin birarada olduğu büyüme şeklinde ortaya çıkar. Tiroid fonk­siyonları normaldir. Tiroid dokusunda lokal yıkım sonucu büyük foliküller oluşur ve içi kolloidle do­lar. Patolojik olaylar bu ortamda ilerleyip yer yer fo-likülsüz bölgeler, kolloidden zengin nodüller, nodülde nekroz ve kist gelişmesi, eski ve yeni kana­malar, kalsifikasyon odakları oluşumuna yol açar. Bu patolojik gelişimlerin nedeni bilinmemektedir.

Klinik bulgular: Endemik guatr ve sporadik basit (nontoksik) guatr hastalarının yakınmaları çoğun­lukla, tiroid bezinin büyüklüğü ya da boyunda far-kedilen bir şişlik ile ilgilidir. Başlangıçta yalnızca görüntü bozukluğu oluşturan bu durum, guatr bü­yüdükçe bası belirtileri oluşturur. Endemik guatr vakalarında bası bulguları çok ender görülür. İler­lemiş vakalarda özofagusa bası ile yutma güçlüğü, trakeaya bası ile solunum güçlüğü gelişir. Nodul içine kanama kitlede hızlı bir büyümeye yol açar ve boyun ağrıları başlar. Ender olarak retrosternal bü­yüme göstererek üst mediastinuma inebilir. Hasta genellikle ötirodiktir. Uzun yıllardır var olan mul­tinodüler guatrda hipertiroidi (multinodüler toksik guatr) gelişebilir. Çok ender olarak endemik guatra hipotiroidizm eşlik edebilir.

Tanı: Endemik guatrda T4 ve ST4 düşük, TSH normalin üst sınırında veya yüksektir, idrarla iyot atılımı azalmıştır. Basit (sporadik) nontoksik guatr­da hasta ötiroid durumdadır. T3, T4, TSH normal düzeydedir. Her iki durumda guatr multinodüler nitelik kazanmışsa US ile incelenip, malignite yö­nünden şüpheli nodüllere ince iğne aspirasyon bi­yopsisi (İİAB) yapılması uygun olur.

Guatr Tedavisi

Endemik veya basit (sporadik) diffüz guatr hastalaranmm TSH yi baskılayacak dozlarda LT4 tedavisine yanıtı çoğu kez olumludur.

Multinodüler guatrda T4 tedavisi tartışmalı ve çoğu kez başarısızdır. T4 supresyonu uygulanacak hastalara tedavi başlangıcında US inceleme yapıla­rak tiroidin ve nodüllerin boyutları belirlenir. 6 ay­lık aralarla US kontrolü ile tiroidin ve nodüllerin boyutlarında küçülme olmuyorsa tedavi kesilir. Yaşlı ve kalp hastalığı olanlarda T4 tedavisinden kaçınmak gerekir. Multinodüler guatrda % 5 dola­yında karsinom olasılığı söz konusudur. Bu neden­le dominant nodüle ve US olarak şüpheli bulunan nodüllere İİAB ve sitolojik inceleme yapılarak, has­talar 6 ay aralıkla izlemeye alınır. Endemik veya sporadik basit (nontoksik) guatrlarda cerrahi giri­şim indikasyonları şunlardır: 1. Malignite şüphesi veya kanıtlanmış malignite, 2. Bası bulguları, 3. Retrosternal veya plonjan guatr, 4. Kozmetik ne­denler. Uygulanacak girişim biçimi bilateral subto-tal ya da totale yakın tiroidektomidir. Ameliyattan sonra hipotiroidi ve nüksleri önlemek amacıyla, bu hastalara optimal dozda LT4 ile ömür boyu replas-man tedavisi verilir.

Guatr Nedir Guatry Ameliyati adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.