Gögüs Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

 

Meme Kanseri, kad?nlarda en s?k görülen kanser türüdür. Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden ç?kmalar? ve kontrolsüz olarak ço?alarak etraflar?na zarar vermeleri olarak özetlenebilir. Meme Kanseri de, meme dokusunu olu?turan hücrelerin kontrol d??? olarak ço?almas? ve vücudun farkl? yerlerine giderek ço?almaya devam etmesidir.

Meme Kanserine yakalanma riski;
– 40 ya??n üzerindeki,
– Ailesinde Meme Kanseri bulunan,
– Geç ya?ta çocuk sahibi olan yada hiç çocuk sahibi olmayan,
– Östrojen hormonu tedavisi gören,
– Do?um Kontrol Hap? kullanan,
-Alkol ve Sigara kullanan kad?nlarda daha fazlad?r.

Meme Kanserinde erken te?his tedavide önemli bir etkendir. Erken te?his ile tedavide büyük oranda ba?ar? sa?lanmaktad?r. Meme Kanserinin erken te?hisi için kad?nlar?n üzerine dü?en en önemli görev ayda bir düzenli olarak kendi kendilerine kontrol yapmalar?d?r. Bu kontrollerde, e?er meme dokusunda bir de?i?iklik fark edilirse hemen doktora dan???lmal?d?r. Bu arada bilinmesi gereken bir durum da, kendi kendine elle yap?lan kontrollerde ele gelen her sertli?in ya da kabart?n?n kanser tümörü olmayaca??d?r. Bu nedenle hemen tela? etmemeli fakat doktora durum bildirilmeli ve muayene olunmal?d?r. Kendi kendine yap?lacak meme muayenesi gözle, yatar durumda ve ayakta elle yap?lan muaneyenelerden olu?ur. Ayna kar??s?nda meme dokusu incelenerek göze çarpan bir de?i?ikli?in – meme dokusunda yeni olu?an farkl? renkler, kabart?lar, meme yüzeyinde portakal kabu?una benzer bir görünümün olu?mas? vb. gibi – olup olmad???d?r.

Meme Kanseri Belirtileri:

Gözle ve elle yap?lan kendi kendine muayenede dikkat edilmesi gereken ba?l?ca de?i?iklikler ?öyle s?ralanabilir:
– Meme derisinde kal?nla?ma, ?i?me, renk de?i?ikli?i
– Memede iki haftadan uzun süredir ele gelen sertlik yada kitle
– Meme ba??nda kal?nla?ma, k?zar?kl?k veya yara olmas?
– Memede veya meme ba??nda içeri do?ru çekinti olmas?
– Memenin ?eklinde de?i?iklik
– Meme ba?lar?n?n pozisyonlar?nda de?i?iklik
– Meme ba??nda ortaya ç?kan ak?nt?

Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu olu?umlar?n yeni olmas?d?r. Yani örne?in, iki meme aras?ndaki büyüklük fark? e?er eskiden beri mevcut olan bir durum ise endi?e etmeye gerek yoktur, ancak yeni bir durum ise bir belirti olarak de?erlendirilebilir. Bu belirtiler Meme Kanseri habercisi olabilece?i gibi ço?unlukla kanserden kaynaklanmamaktad?r. Bu nedenle, önlem al?nmal? ve ihmal edilmeden doktora ba?vurulmal?, fakat tela?a kap?lmamal?d?r.

Meme Kanseri Tedavisi:

E?er doktorun yapt??? ileri tetkikler ile Meme Kanseri te?hisi konulursa, hastal?k çe?itli yöntemlerle tedavi edilir. Burada hastal???n hangi a?amada iken te?his edildi?i önemlidir. Yani erken te?his hastal???n tedavisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüzde hastal???n tedavisi için çok farkl? yöntemler kullan?lmaktad?r. Meme Kanseri Riski azalt?labilir. Bunun için egzersiz yap?lmas?, düzenli ve dengeli beslenme – bol sebze ve meyve yemek, a??r ya?l? yiyeceklerden kaç?nmak gibi – ,alkol ve sigara kullan?lmamas?, a??r? kilodan korunulmas? tavsiye edilen davran??lard?r.

Gögüs Kanseri Belirtileri ve Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.