Gıda Alerjisi Olan Öğrenciler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

G?da Alerjisi Olan Ö?rencilerin Geneli Hastal?klar?na Haz?r De?iller…

img226
G?da alerjisi olan üniversite ö?rencileri yememeleri gerekti?ini bildikleri yiyeceklerden kaç?nm?yorlar.
Her ya?tan bütün ö?renciler ya?am sa?l?klar?na dikkat etmeleri gerek s?kl?kta dikkat etmiyorlar. Ve
ö?retmenler, oda arkada?lar? ve normal arkada?lar herhangi bir g?da alerjisi olu?umunda nas?l
davranacaklar?n? bilmiyorlar.

Bunlar Mikhigan Sa?l?k Sistemleri üniversitesi taraf?ndan son zamanlar yap?lan ara?t?rmalardan elde
edilen bulgulard?r. Ara?t?rmac?lar g?da alerjisi olan bir çok üniversite ö?rencisinin bu hastal???n
tehdidini ciddiye almad?klar?n? ve acil durumda nas?l davranacaklar?n? bilmeyen bir çevre içinde
olduklar?n? belirtmi?lerdir.

Ek olarak ilkö?retim ö?rencilerinin de ayn? ?ekilde ya?ad?klar? çevrede
bulunan g?dalar?n birço?unun alerji poliçelerinin bulunmad???n?n ve ö?retmenlerin olas? bir g?da
alerjisi durumuna kar??, acil durumdayken yap?lacaklar?n e?itimini vermedi?inin alt?n? çizmi?lerdir.

img227

Dünyada en çok görülen g?da alerjileri, f?st?k, f?nd?k, süt, yumurta, bal?k, kabuklu deniz ürünleri, soya
ve bu?day kaynakl?d?r. G?da alerjileri ölüm olay?nda ba?rol oynayabilir; alerjilerin neden oldu?u
anafilaksi ad?nda ya?am tehdidi olu?turan bir hastal?k vard?r. National Alerji ve Bula??c? Hastal?klar
Enstitüsüne göre g?da alerjisi 4 ya? ve alt? çocuklar?n yüzde 6 ila 8 inde, yeti?kinlerin ise yüzde 3.7
sinde belirir.

Ara?t?rmac?lar üniversite ö?rencileri aras?nda yapt?klar? ara?t?rmalarda, g?da alerjisi olan ö?rencilerin
sadece yüzde 50 sinin g?da alerjisi kabul etti?ini ve bu ba?lamda kendilerini alerjisi olan yiyeceklere
kar?? korudu?unu belirtmi?tir.

Ara?t?rmac?lar okullarda ve çocuk bak?mevlerinde yapt?klar? ara?t?rmalarda g?da alerjisi olan
çocuklar?n yüzde 43 ünün, okullarda en az 1 tane g?da alerjisi olay? ya?ad???n?, anas?n?f? ve daha alt
grup ya??ndaki çocuklar?n da yakla??k 2-3 kez bu olay? ya?ad?klar?n? belirtmi?tir. Dr. McMorris,
bulgular?n küçük ya?taki çocuklar?n büyük ya?takilere göre daha yüksek risk sahibi oldu?unu
saptad???n? söylemi?tir.

?ncelenen be? okulun sadece bir tanesinde g?da alerjisi olan ö?rencilerin, f?st?k ya da f?nd?k
alerjilerine kar?? bedava poliçe imkan?na sahip olduklar? gözlenmi?tir. Bu tür kurumlar?n yar?s?ndan
daha az bir say?s?nda alerjik bir durumda yap?lacak ?eyler konusunda e?itim veren bir yetkilinin
bulundu?unu ve bu yetkilinin bulunmas?n?n, sürekli olarak hem?ire bulunduran kurumlarda daha faz
art?? gösterdi?i belirtilmi?tir.

Benzeri üniversite kampüslerinde, alerjik rahats?zl??a müdahalede kolay enjekte edilebilen
adrenalin kullan?m? tamamen yasa d??? bir i?lemdir. G?da alerjisi olan 3 ila 4 çocuk kabul edilebilir
adrenaline sahipken, 1 ila 3 tanesi ve daha az? tedaviye kat?l?r. Tedaviye kat?lan grup içinde
ö?rencilerden bir k?sm?n?n tedaviyi kabul etmesi 15 dakika ya da daha fazla zaman alm??t?r. Bu da
tedavi edilen çocuklar için bir risk olu?turur.

Yap?lan tüm bu ara?t?rmalar sonuncunda çe?itli ya? grubundan ö?rencilerde g?da alerjisi s?k görülen
bir rahats?zl?kt?r. Bunun önlemini almak için öncelikle ö?renciler bilinçlendirilmelidir.

Çünkü yap?lan ara?t?rmalarda ö?rencilerin alerjik bir durum oldu?unu inatla kabul etmedikleri görülmektedir. Ayr?ca
alerjisi olan ö?rencilerin yak?n çevresindekilerin de bu konuda bilgi sahibi olmalar? ve olas? bir alerji
durumunda acil olarak yap?lmas? gerekenleri bilmeleri gerekmektedir.

Tüm bu alerjik durumlara her e?itim kurumunda tedbir al?nmal?d?r. Her kurumda en az bir adet
konuya hakim bir e?itmen bulunmal? ve ara ara tüm ö?rencilere alerjik durumlar hakk?nda neler
yapmalar? gerekti?ini ö?retmelidir.

Böylece alerjik durumlar tamamen önlenemese de zaman zaman ölümcül dahi olabilen bu rahats?zl?klar en az zararla atlat?lmal?d?r.
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080806081451.htm

Gıda Alerjisi Olan Öğrenciler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.