Gebelik ve Kansızlık – Doktorsitesi.com

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik, Kadın Sağlığı 

Gebelikte en s?k kar??la??lan hematolojik sorun t?pta anemi dedi?imiz kans?zl?k?t?r. Gebelikte anne kan?n?n plazma ad?n? verdi?imiz s?v? k?sm? artar. Bu art?? do?ald?r (fizyolojik). Bu nedenle gebelerde ba?ka hiç bir neden olmasa bile kan say?mlar? dü?ük ç?kar. Buna gebeli?in fizyolojik anemisi diyoruz.Yani her gebede normal olarak bir miktar kans?zl?k olmaktad?r.

Gebelerde demir eksili?i
Anne karn?ndaki bebe?in geli?imi için demir gereklidir ve bebek bunu anneden sa?lar. Oysa annenin demir deposu k?s?tl?d?r. Bir gebe ne kadar dengeli ve demirden zengin beslenirse beslensin gebeli?in gerektirdi?i demiri diyetle kar??lamas? zordur. Bu nedenle tüm gebelere a?z?dan verilen haplarla koruyucu amaçla demir deste?i uygulanmaktad?r.

Gebelerde folik asit eksikli?i
Folik asit hayvansal ve bitkisel g?dalarda bulunan bir B vitaminidir. Folik asit eksikli?i anemi yapan nedenler aras?nda yer al?r. Gebelikte bebe?in kullan?m? ve annenin artan kan yap?m? nedeniyle gebe annenin günlük folik asit gereksininimi artar.
Gebede folik asit eksikli?i sadece kans?zl?k nedeni olmas? yönüyle de?il bebe?e de verebilece?i baz? zararlar nedeniyle çok önemlidir. Çünkü folik asit eksikli?i durumunda fötusta ciddi geli?me bozukluklar?, örne?in nöral tüp defektleri görülebilmektedir. Bu nedenle günümüzde tüm gebelere koruyucu amaçl? olarak folik asit verilmektedir.

Gebelikte Vitamin B12 eksikli?i
Vitamin B12 hayvan kaynakl? bir vitamindir. Gebelerde vitamin B12 eksikli?i az görülür. Ancak az geli?mi? ülkelerde gebelerdeki vitamin B12 eksikli?inin san?ld???ndan fazla oldu?unu ileri sürülmektedir.
Vitamin B12 eksikli?i anemi yapar. Vitamin B12 eksikli?inde tan? vitaminin serum düzeyini ölçerek konmaktad?r.
Gebelerdeki tedavisi gebe olmayanlar gibidir. Gebelikte koruyucu (profilaktik) vitamin B12 verilmesine gerek yoktur, eksiklik tespit edilirse verilir.

Gebede Akdeniz anemisi
Akdeniz anemisi genetik olarak geçen ve anemi yapan bir hastal?k olup üç farkl? tipi vard?r.
Talasemi major: Cooley anemisi olarak da bilinir. Hastal???n en a??r formudur. Bu hastalarda ba?ka ciddi sorunlar oldu?u için gebe kalmalar? seyrek görülür.
Talaseminin intermediate: Orta derece anemi, dalak büyümesi gibi sorunlar? olan, zaman zaman kan verilmesi gereksinimi duyabilen hastalard?r. Bu ki?ilerin gebeliklerinde anemi derinle?ebilir.
Akdeniz anemisi ta??y?c?lar?(talasemi minör): Ta??y?c?l?k ülkemizde s?k görülür. Bu nedenle hekimler pek çok ta??y?c? gebe ile kar??la??rlar.
Akdeniz anemisi ta??y?c?s? olan ki?ilerin hemen hiç birisinde ?ikayet yoktur. Hafif anemik olabilirler. Demir eksikli?i ile ay?r?c? tan?da sorun yarat?r.
Gebeli?in seyrinde yan etkisi olmaz. Ancak gebelik s?ras?nda e?er ta??y?c?l?k saptanm?? ve baban?n ta??y?c? olup olmad??? bilinmiyorsa bunun hemen ara?t?r?lmas? önemlidir.

Talasemi ta??y?c?s? olan kad?n gebe kalacaksa
Talasemi ta??y?c?s? olanlar gebe kalacaklarsa baban?n da ta??y?c? olup olmad??? mutlaka incelenmelidir. Baba da ta??y?c? ise sadece ta??y?c? bebek de?il hasta bebek do?mas? olas?l??? vard?r. Durum anne ve babaya ayr?nt?l? anlat?lmal? ve buna göre karar al?nmal?d?r.

Kaynak: http://www.doktorsitesi.com/yazi/gebelik-ve-kansizlik/9534

Gebelik ve Kansızlık – Doktorsitesi.com adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.