Frontal Bolge Alin Kemigi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Alın Kemiği – Frontal

Geniş ve dikey olan sedefsi parçası ile kafanın ön bölümünün; yatay parçası ile de göz çukurlarım yapmağa yardım eden bir kemiktir.
Böylece iki parçaya ayrılabilir:

1) Dikey parçası; üstte dikine ve enine (frontal durumda), arka yüzü konkav olarak kafatasının ön bölümünü yapar, bu parça squama frontalis adı alır.
2) Yatay parça; altta ve yatay durumda olup orbito-nasal parça adı alır. Bu ikinci parçanın yanları orbitaları meydana getirdiği için pars orbitalis, orta kısmı burun boşlukları ile ilgili olduğu için pars nasalis adı alır.

Bütünü göz önünde bulundurulunca, frontalin bir iç (kafaiçi) öbürü dış (kafadışı) olmak üzere iki yüzü ile bir çevresi ele alınabilinir.
A. Kafa dışı yüzü; Bu yüz biri dikey, biri yatay iki bölümle bunları birleştiren orbito nasal bir kenar gösterir.

Dikey parçası, önde konveks, orta çizginin iki yanlarında alın çıkıntılarını gösterir. Yanlarda şakak çukurunu yapmağa yardım etmek üzere küçük bir konkav yüzcük vardır. Kafadışı yüzünde görülenleri sıralayalım:

1) Orta çizgi üzerinde nadir olarak sutura metopica denen bir dikiş görülebilir; fakat çok defa doğduktan sonra bu dikiş kaybolursa da orta çizginin alt kısımlarında izleri bulunabilir.
2) Orta çizgi üzerinde altta, geniş kabartıya glabella,
3) Onun yanlarındaki uzunluğuna ve açıklığı aşağı bakan bir konkavlık gösteren kabartıya kaş kemeri,
4) Onların üstünde ve orta çizginin yanlarında yuvarlak geniş iki tümsek bulunur ki bu sonuncular gençlerde daha çıkıntılıdır.
5) Daha yanlarda, şakak çizgisi adı alan ve kemiğin kafadışı yüzünün dikey parçasının konveks olan ön yüzüyle yanlardaki konkav bölüm arasında bulunan bir şakak çizgisi, (Bu iskelette Unea temporalis superior’un başlangıcını yapar).
6) Son olarak en dışyanda, üçgen şeklinde hafif konkav bir yüzey (facies temporalis ossis frontalis) görülür.

Yatay parça; Ortada konkavlığı öne ve aşağı bakan bir çentik gösterir. Kenarları dişli olan bu çentik içyanda burun kemikleri, dışyanda üst çene kemiğinin frontal çıkıntısı ile birlcş’r. Yatay parçada orbito-nasal kısmın yanlarında spina nasalis, onların yanlarında sinüs frontalis’in ağzı apertura sinüs frontalis vardır.

Bu parçanın ortasında bir etmoid çentiği görülmekte olup. kenarı çok pürtüklü olan bu çentik iskelette etmoidle birleşir. Bu çentiğin önünde ve ortada bulunan sim çıkıntı spina nasalis adı alır. Üç yüzlü piramid şeklinde tepesi aşağıda tabanı yukarıda bulunan bu dikenin ön yüzü pürtüklü olup iskelette burun kemikleriyle birleşir. Arka yüzleri burun boşluklarının tavanını yapmaya yardım eder. Arka yüzünde ve ortada bulunan dikine kabartıya etmodin dikey laminası birleşir.
Bu etmoid çentiğinin yanlarında ve arkasında önden arkaya uzanan sathı üzerinde birbirleriyle ince lamellerle ayrılmış yarım hücreler görülür. Foveollae ethmoidea denen bu çukurcuklar etmoidin üst yüzündeki yarım hücrelerle birleşerek tam bir hücre yapacaklardır. Bu yarım hücrelerin arasında sağda solda ikişer tane oluk şeklindeki yarım kanalları da etmoidin aynı olukları ile birleşerek önde canalis orbitocranialis arkada canalis orbitoethmoideus’u meydana getirirler.

Yatay parçanın yanlarında üçgen şeklinde iki konkav çukur vardır ki facies orbitalis denen ve göz çukurunun üst duvarını yapan bu yüzey üzerinde dışyanda görülen küçük çöküntü fossa glandulae lacrimalis; içyanda ve önde görülen diğer bir küçük çöküntü foveola trochlearis adı alır. (Piyeste bu çukurluğun birincisi içinde gözyaşı bezi bulunacak, ikincisi üzerine de m. obliguus superior’un kirişine ait trochlea yapışacaktır)

Orbito-nasal kenar; Bunun da bir ortada iki yanlarda olmak üzere üç kemeri vardır. Ortadaki kemer kenarları dişli olup içyanda burun kemikleriyle dışında üst çene kemiğinin frontal çıkıntısı ile iskelette birleşir. Yan kemerler ise orbitanın üst kenarlarını yapmaktadır; bu kemerlerin iç yan bölümleri kunt dışyan bölümleri keskindir. Bu yan kemerler üzerinde orta çizginin üç santim dışyanında bazan bir çentik bazan bir delik bulunur ki inclsura supraorbitale veya foramen supraorbitale adı alan bu delik ve çentikten damar ve sinirler geçer.

Yan kemerlerin dış uçları prizmatik şeklinde bir çıkıntı ile sonlanır, processus zygomaticus ossis frontalis adı alan bu çıkıntı elmacık kemiğin üst açısı ile iskelette birleşecektir.

B. Kafa içi yüzü; Bu yüz genel olarak açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösterir bu yüzlerinde de kafa dışı yüzünde olduğu gibi biri dikey biri yatay iki yüzey vardır. Her ikisi üzerinde görülenler şunlardır. Orta çizgi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru etmoid çentiğinin hemen üzerinde foramen caecum adı alan kör delik; bunun üzerinde önce bir ibik olarak yukarıya doğru uzanan sonra ikiye ayrılarak kemiğin üst kenarına doğru gittikçe keskinliği kaybolmak üzere devam eden bir ibik görülür. Su ibiğin başlangıcına crista frontalis, sonraki ikileşerek aralarında meydana gelen oluğa da sulcus sagitalis adı verilir; bu oluğun yanlarında görülen küçük ve serpilm:’ş çukurlar Paccioni cisimcikleri çukurcukları adı alır.

Yanlarda, etmoid çentiğinin her iki yanında olarak konveksliği yukarı bakan üzeri girintili çıkıntılı yatay yüzey pars orbitalis’in kafaiçi yüzü olup üzerindeki girintiler impresiones gyrorum, çıkıntılarda juga cerebralia adı alır ki, piyeste beyin kıvrımlarıyla komşudurlar.

C. Kemiğin çevresi; Kemiğin çevresi biri yukarıda yarım daire şeklinde öbürü aşağıda yatay olarak iki kenar gösterir. Yarım daire kenar üzeri dişli olup iskelette, üs: bölümde parietal kemikle birleştiği için margo parietalis adı alır. Bu kenar üst bölümde içten dışa, alt bölümde dıştan içe kalem vari kesiktir; bu kenarın alt bölümü sfenoidin büyük kanadı ile iskelette birleşir.
Çevrenin yatay parçası ortada etmoid çentiğini göstererek yanlarında bütün uzunluğunca sfenoidin küçük kanadı ile iskelette komşudur.

Çevrenin bu üst ve alt bölümleri arasında yanlarda kalan kalınca ve künt köşe sfenoidin büyük kanadı ile iskelette birleşir.

Alın sinusu; Kemiğin iç iaminası ile dış laminası arasında ve kaş kemerlerinin bulunduğu hizada sağda ve solda üçgen piramid şeklinde araları septum adı alan bir bölme ile ayrılmış boşluklara sinüs frontalis adı verilir, bu sinusiar biraz evvel görüldüğü gibi iskelette etmoid çentiğin yanlarında ve yarım hücrelerin önünde apertura sinüs frontalis adı alan delikle ve etmoidin infudibulumu aracılığı ile burun boşluklarının orta measına açılmaktadır.

Frontal Bolge Alin Kemigi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.