Epikriz Hakkında Önemli Bilgiler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

SUT 2010 Epikriz Yazma Kuralları (Sağlık Uygulama Tebliği) 
Epikrizlerde;
·        Epikriz notu, bilgisayar çıktısı olarak  veya daktilo ile yazılmış olmalıdır.
·        Hasta tarafından beyan edilen adres ve telefon numarası yer almalıdır.
·        Hasta yatış ve çıkış günlerinin tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
·        İlgili hekimin bilgileri ve imzası bulunmalıdır.
·        Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu ve uygulanan tedavi belirtilmelidir.
·        Epikrizlerdeki ameliyat isimleri SUT’taki terminolojiye uygun olarak yer almalı ve ilgili kod numarası yazılmış olmalıdır.
·        Patolojik işlem fatura edilmişse patoloji tanısı yer almalıdır.
·        Anestezi tipinin belirtilmesi gerekir.
·        Kullanılan kan ve kan bileşenleri, miktarları ve ünite numaraları belirtilmiş olmalıdır.
·        Hastaya kullanılan iyileştirici nitelikteki (endoprotez vb.) tıbbi malzemeler
·        SUT’un 12.7 nci maddesinde yer alan ilaçlar için ilaç ödeme kriterlerine uygunluğu,
belirtilmelidir.
4- Aşağıdaki bilgilerin yer aldığı her hasta için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesi;
·        Hastanın adı soyadı,
·        T.C Kimlik Numarası,
·        Provizyon no/MEDULA takip no,
·        Muayene tarihi,
·        Ön tanı ve/veya tanı (kısaltma yapılmayacak),
·        İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) SUT kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı,
·        Tıbbi malzemelerin adı, adetleri, birim fiyatları, SUT’ta yer alanların SUT kodları, varsa devredilen Emekli Sandığı protokol kodları, onaylanmış ürün numarası,
·        Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı ,
SGK TARAFINDAN EPİKRİZ’DE BELİRTİLMEDİĞİNDE ÖDENMEYECEK İŞLEMLER:

1. Yoğun Bakım
2. Resüsitasyon (kısaltılarak değil açık yazılmalı)
3. Konsültasyon
4. Refakatçi
5. Özel oda(1.sınıf bulunmadığından ….. gün özel odada kalmıştır)
6. SSK’lı sevkte istenmeyen işlem yapıldıysa (Gastroloji de yapılan endoskopiler yada tomografi gibi) yapılma sebebi
7. Biyopsi, gastroloji de ve genel cerrahide yapılan endoskopik işlemler
8. Kullanılan kan ve kan ürünleri
9. Tedaviyi yapan Doktorun kaşe ve imzası ile Dr. İhtisası ve diploma numarasının belirtilmesi
10. Hastaya protez, Ortez ve İyileştirici malzeme, stent kullanılmışsa adedinin ve hangi sebeple kullanıldığının belirtilmesi
11. Hasta yattığı süre içinde Fizik tedavi ve rehabilitasyon görmüşse; teşhisi, tedavi gördüğü bölgeler, kaç kalem işlem yapıldığı ve seansları.

EPİKRİZ YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1- Adı soyadı
2- Yaşı, cinsiyeti, protokol nosu
3- Şikayeti hikayesi
4- Öntanısı
5- Hasta yattıysa yatış tarihi
6- Muayene bilgileri
7- İlk tetkik sonuçları
8- Yapılan ameliyatlar ve tarihleri
9- Konsültasyon istendiyse bölümleri ve sonuçları
10- Yapılan özel tetkiklerin gerekçeleri ve raporları (EKO, CT, MRS, Endoskopi, Sistoskopi)
11- Kesin tanı
12- Yapılan ameliyatlar ve sonuçları
13- Ameliyat notu komplikasyonlar
14- BUT kodu
15- Çıkış tarihi
16- Tekrar yapılan tetkiklerin nedenleri
17- Tanı ile uyumsuz tetkiklerin yapılma nedenleri
18- Birden fazla ameliyat yapıldıysa aynı kesi-ayrı kesi belirtilmeli
19- Fizik tedavi epikrizinde;
a. Aynı seansta aynı bölgeye soğuk ısıtıcı ajanlarından sadece biri ödenir.
b. Aynı seansta aynı bölgeye uygulanan derin ısıtıcı ve alçak frekanslı akımlardan birer adedi ödenir.
c. Aynı hastaya ikinci kez yapılan fizik tedavinin ödenebilmesi için en az 6 ay geçmesi gerekmektedir.

20- Epikrizde, yapılan ameliyat bölümünde; mutlaka ameliyatın adı, yapılış tarihi ve operasyon yapılan organın sağ yada sol, üst yada alt bölgesi varsa bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.
21- Hastanın yatışı esnasında normalden fazla yapılması gereken durumlarda bunun gerekçesi epikrizde belirtilmelidir.
22- Anestezi şekli (genel, lokal, spinal v.b.)
23- Kullanılan sarf malzemeleri (trokar, greft, stapler, stent vb.) barkotlarının epikrize eklenmesi

HASTA İSTERSE EPİKRİZ VERMEK HASTANE AÇISINDAN KANUNİ BİR ZORUNLULUKTUR

BKZ: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

HASTALARA VERİLECEK BELGELER;

Madde 52 – Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti.

BKZ: HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tar.: 01.08.1998
Resmi Gazete No : 23420

“Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı”

Genel Olarak Bilgi İsteme

Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir. Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere bir başkasına da yetki verebilir. Gerek görülen hallerde yetkinin belgelendirilmesi istenilebilir.

Hasta, tedavisi ile ilgilenen tabip dışında bir başka tabipten de sağlık durumu hakkında bilgi alabilir.

Epikriz Hakkında Önemli Bilgiler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.