Dr. Remzi Aydın’dan Bütün Rahatsızlıklara Doğal Tedavi Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hamileli?inizde ya?ad???n?z sorunlar?n?z? Op. Dr. Remzi Ayd?n’dan ald???m?z bilgilerle ayd?nl??a kavu?turuyoruz. Bulant?, kusma, s?k idrara ç?kma ya da bel a?r?s? gibi hamilelik döneminde ya?anan ?ikayetlerin nedenleri ve korunma yollar? hakk?ndaki bilgilerimiz çok i?inize yarayacak.

Mide rahats?zl?klar?
Hamileli?in özellikle ba?lar?nda olu?an bulant? ve kusmalar?n nedeni, hamilelikte artm?? olan hormonlar?n sindirim sisteminde olu?turdu?u de?i?iklikler. Baz? kokular, yiyecekler, kahve, koyu çay, ani hareketler, tansiyon dü?mesi ve duygusal stresler bulant? hissini olu?turabilir. Bu hissi azaltmak için yapman?z gereken, uyaran? uzakla?t?rmak. Midenin bo? kalmamas? için s?k s?k, en az alt? ö?ün, yemek yiyin.

546382_detay

A??r? ?i?kinli?i önlemek için yemek miktar?n? azalt?n. Ya?l?, hazm? zor ve baharatl? yiyeceklerden uzak durun ve duygusal gerginlik yaratan ortamlardan mümkün oldu?u kadar uzak durun. Tabii, ?unu hiç akl?n?zdan ç?karmay?n; bu bulgular çok normal ve zamanla mutlaka geçecek.

S?rt ve bel a?r?lar?
S?rt ve bel a?r?lar?, omurgam?z? dik tutmam?z? sa?layan, s?rt ve kar?n bölgesindeki kaslar?n dengeli kas?lmas?ndan dolay? olu?ur. Kar?n bölgesinde ortaya ç?kan a??rl?k art???n? dengelemek üzere, s?rt kaslar? daha fazla kas?lmaya ve bel kavisi artmaya ba?lar. Kaslardaki a??r? yorgunluk ve ba?lardaki gerginlik a?r? nedeni olabilir. Bunu engellemek için kar?n kaslar?n?z? güçlendirici egzersizler yapabilirsiniz. A??r egzersizlerden kaç?narak tabii… Ama hamile jimnasti?i, yüzme ve yoga yapabilirsiniz. Sizin için ergonomik koltuklar, düzgün oturma pozisyonu ve dinlenme aralar? son derece faydal?.

S?k idrara ç?kma
Hamilelik sürecinde metabolizma h?z?n?n yükselmesi, at?k madde art???na neden olur. Vücut bunlar? atabilmek için böbreklerin çal??mas?n? art?r?r. Hormonal etkilerin de etkisiyle idrar kesesi daha s?k kas?l?r ve s?k idrar yapma iste?i duyars?n?z. Bunun tamamen normal oldu?unu bilin ve sak?n s?v? al?m?n? k?s?tlamay?n. Ama idrar yaparken yanma hissi olu?tursa veya a??r? miktarda idrar olursa, doktora ba?vurmal?s?n?z. Çünkü bu gibi durumlarda idrar yolu enfeksiyonu ya da gizli ?eker gibi hastal?klar ara?t?r?l?r.

Gö?üslerde a??r? hassasiyet
Hamilelikte gö?üslerlerde süt üretimini sa?lamak üzere a??r? bir yap?m ve geli?me ya?an?r. Bu süreç meme dokusunda ?s? art??? ve hassasiyet olu?umuna yol açar. Önlem için büyüyen gö?üslerin ölçüsüne uygun sutyen kullan?p nemlendirici kremle cilt bak?m? yapabilirsiniz. Bu hassasiyet de geçicidir ve zamanla geçer.

A??r? yorgunluk
Hamilelik boyunca vücudun sürekli bir yap?m faaliyeti oldu?undan, dinlenme ihtiyac?n?z artar. Günde en az sekiz saat uyuyun. Ayr?ca on dakikal?k dinlenme molalar? verin ve aç?k havada yürüyü?ler yap?n. Bu yorgunluk hissinin a??r? boyutlara varmas? durumunda enfeksiyon, depresyon gibi hastal?klar?n ara?t?r?lmas? için doktora ba?vurun.

Mide yanmas?
Hamilelik hormonlar?n?n etkisiyle midenin bo?almas? zorla??r. Asidik içeri?inin yemek borusuna do?ru ç?kmas? ve burada yanma olu?turmas? s?k rastlan?lan bir durum. Bunu önlemek için midenin bo?almas?n? geciktiren ya?l? ve hazm? zor yiyeceklerden uzak durun. Ö?ün miktar?n? azalt?p s?kl???n? art?r?n ve yemek yedikten sonra en az iki saat yatmay?n.

Dr. Remzi Aydın’dan Bütün Rahatsızlıklara Doğal Tedavi Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.