Dr. Esra Aktepe Keskin – Doğum Sonrası Depresyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Aktepe Keskin, gebelik döneminin bedensel, ruhsal ve sosyal de?i?imlerin ya?and??? bir süreç oldu?unu söyledi. Kad?n vücudunun bu de?i?imlere uyum sa?lamaya çal??t???n? dile getiren Keskin, “Bir taraftan uyum çabalar?, bir taraftan yeni bir bebe?e sahip olacak olman?n verdi?i heyecan ve sorumluluk duygusu gebe kad?nda ruhsal dalgalanmalara neden olabilir.” dedi.

img393

Hamile kad?nlar?n, bebe?in bak?m? ile ilgili soru i?aretleri, do?um kayg?lar?, sorumluluklar?n artmas? gibi farl? sorunlar ile yüzle?ti?ini dile getiren Keskin, bu yüzle?menin a??r bir stres kayna?? oldu?unu ifade etti. Depresif bozukluklar?n, üzüntü, ümitsizlik, kilo de?i?iklikleri, dikkati toplamada zorluk çekme gibi bulgularla kendisini gösterdi?ini aktaran Keskin, “Depresyon gebelik süresince en s?k görülen ruhsal bozukluktur.” diye konu?tu.

img394

Do?umdan sonraki dönemde özellikle depresyon riskinin artt???na i?aret eden Keskin, ?öyle devam etti: “Özellikle do?umdan sonraki ilk üç ayda, hafif bir hüzün halinden a??r depresyona kadar de?i?en derecelerde depresyon nedeniyle sa?l?k kurulu?lar?na ba?vurma oranlar?n?n yüzde 10-15 aras?nda oldu?u biliniyor. Bu oran gebelik dönemi depresyon oran?n?n 3-4 kat?d?r. Gebelik boyunca psikolojik s?k?nt?lar ya?ayan gebelerde do?um sonras? depresyon s?kl??? 3-7 kat art?? gösterir.”

img395

Keskin, bu dönemde uyku düzeni ve beslenmeye gösterilecek özenle olas? hastal?klardan maksimum korunma sa?lanabilece?ini dile getirerek, “Mümkünse bebek bak?m?nda e? ya da aile büyüklerinden yard?m al?nmal?d?r. Bütün bu desteklere ra?men ki?i kendini güçsüz, çaresiz, hüzünlü hissediyorsa zaman kaybetmeden bir psikolog ya da psikiyatriste ba?vurmal?d?r.” dedi.

Dr. Esra Aktepe Keskin – Doğum Sonrası Depresyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.