Doç. Dr. Ata Anıl’dan Doğru Şekilde Diş Fırçalama Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Diş Sağlığı 

Ço?umuz di?lerimizi uzun süre f?rçalad???m?z takdirde daha temiz oldu?umuzu dü?ünürüz. Oysa di?leri f?rçalarken süre de?il nas?l f?rçalad???m?z daha önemlidir. Farkl? nedenlerden dolay? meydana gelen di?eti çekilmesinin en önemli sebepleri aras?nda yanl?? f?rçalama önemli bir yere sahip.

551519_detay

EDAD (Estetik Di? Hekimleri Akademisi Derne?i) Ba?kan? Doç. Dr. Ata An?l di?eti çekilmesinin nedenlerini ve tedavi ?ekillerini anlat?yor.

?nsanlar güldü?ünde genel olarak ön di?lerinin %60’l?k bir yüzey alan? görünür. Bu beyaz alanlar?n aralar?nda da çok hafif bir ?ekilde üçgen ?eklinde di?etleri görünür. Bazen ki?inin a??z kaslar?n?n yap?s?na göre di?etleri daha fazla görünebiliyor. Yani biz asl?nda di?lerin sadece %60’l?k bir k?sm?n? de?il, bazen %60, 70, 80, 90’l?k k?sm?n? görmeye ba?l?yoruz. Hatta baz? durumlarda hem di?in %100’ü gözüküyor hem de di?etleri gözüküyor.

E?er o di?etleri çekilmi?se ve bu durum gözle görünür hale geldiyse estetik olarak bizi çok rahats?z ediyor. Bunun nedeni, di?in eni ve boyu aras?ndaki oran?n di?eti çekilmesiyle bozulmas? ve di?in boyunun normalde fazla ölçüde artmas?d?r. Bu alt?n oranla alakal? bir konu. Hiç kimse di?lerinin bu kadar uzun gözükmesini istemiyor. Burada di?etlerinin boyunun gözükmesi d???nda ba?ka bir s?k?nt? daha oluyor. Normalde yan di?lerde k?rm?z?lar?n oldu?u yerlerde bir di?te di?eti çekilmesi varsa oras? beyaza dönü?mü? oluyor. Yani her tarafta ayn? boyda di?ler gözükürken bir tanesinde çok uzun gözüküyor ve bu da yan taraflarda bir simetri bozulmas?na neden oluyor. Bu asimetrik görüntü de insan? rahats?z ediyor. Onun için di?eti çekilmeleri, gülme alan? içinde di?lerin tamamen içine girdi?i bir alanda ise o zaman estetik olarak bir s?k?nt? yarat?yor.

Di?eti çekilmelerinde temel tedavi, di?eti çekilmelerinin söz konusu 3 nedenini yok etmek amac?yla yap?l?r. Bazen di?eti çekilmesinin nedeni, di?in normal di? dizisinin d???nda olmas?d?r. Mesela duda?a do?ru hareket etmesi yani gelmesidir. O zaman yap?lmas? gereken ?ey di?i ortodontiyle içeri almakt?r. Çünkü di?ler d??ar? itildikçe çekilme devam eder.

?kinci neden olan di?eti iltihab? di? etinin alt?ndaki kemi?i eritmeye ba?lar. Di?eti asl?nda kemikten beslenir. Dolay?s?yla di? çevresindeki destek kemik eriyince di?eti de onla beraber geriye gider. O zaman bizim burada yapmam?z gereken ?ey, önce iltihab? tedavi etmek ki di?eti çekilmesi devam etmesin. ?ltihap tedavi edildikten sonra e?er di?eti çok çekilmi?se o zaman di?etini di?in kök yüzeyinden öne do?ru kald?r?yoruz, damaktan bir di?eti dokusu al?yoruz ve bunu bu di?etiyle di? kökü aras?na yerle?tiriyoruz. Ve bu ?ekilde oradaki di?etinin hem kal?nl???n? hem de boyunu art?r?yoruz. Di?eti çekilmesinin tedavisi de bu ?ekilde oluyor.

Üçüncü neden ise di?leri yanl?? f?rçalamaktan kaynaklanmaktad?r. ?nsanlar çok bast?rarak daha iyi f?rçalad?klar?n? zannediyorlar. 2 dakikadan fazla f?rçalarsan?z hiçbir i?e yaram?yor. Hem di?leri y?prat?yorsunuz hem de di?etleri bundan dolay? çekiliyor. Bunun için do?ru di? f?rçalama tekni?ini ö?renmek gerekiyor.

?ltihaba ba?l? di?eti çekilmesi çok nadir olarak erken ya?larda yani 18’lerden sonra ç?k?yor. Ama genelde 30 – 35 ya??ndan sonra di?eti iltihab? ba?lar. Böyle durumlarda da di?eti çekilmesi hemen olmaz, di?eti iltihab?n?n di?eti çekilmelerine dönü?mesi genellikle 40 – 50 ya?lar?na do?ru daha belirgin olur. Gençlerde gördü?ümüz di?eti çekilmeleri çok fazla bak?ml? insanlarda görülüyor. Çünkü di?lerini günde 5-10 kere 3’er dakika bast?rarak f?rçal?yorlar. O zaman yanl?? f?rçalamadan dolay? çekilme daha erken ya?ta ba?l?yor. Onun için do?rusu çok uzun f?rçalamak de?il yeterli süre f?rçalamak. Ayr?ca elektrikli di? f?rçalar? ile 45 – 50 saniye gibi bir süre, 2 dakika elle f?rçalamaya yak?n bir etkiye sahip.Bunun d???nda f?rçalama nedeniyle a??nan di?leri koruyan yani sertle?tiren macunlar? da kullanabiliriz.

Doç. Dr. Ata Anıl’dan Doğru Şekilde Diş Fırçalama Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.