Cocuklarda Hiperaktivite

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Çocuklarda Hiperaktivite

Öğretmenler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Nasıl Davranmalıdır, Hiperaktivite Eğitim Ppt
Cocuklarda Bebeklerde Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukla­rın okulda yönlendirilmesi çok önemli olmaktadır. Eğer okulda öğretmen tarafından uygun bir yönlendirme olur­sa verilen ilacın ve uygulanan tedavinin etkinliği oldukça artmaktadır. Eğer okulda öğretmen tarafından uygun bir yönlendirme olmazsa tedavinin etkinliği azalmaktadır.

Tanı aşamasında öğretmenlerin gözlemleri çok değerli olup çocuğun okuldaki işlevselliği, derse katılımı, dik­katini devam ettirebilmesi, hareketliliği konusunda bilgi alınması gerekmektedir. Ek olarak anne babalar ve öğ­retmenler sınıf içerisinde nasıl bir tutum takınmalıyız? şeklinde sık olarak sorular sormaktadırlar. Elbette ki bütün çocuklara sınıf içerisinde uygun muamele gerek­mektedir ama özellikle hiperaktif çocuklar için bu durum daha fazla önemli olmaktadır. Öğretmenlerin sınıf içeri­sinde bu belirtilerin zararlı etkilerini en aza indirmek ve çocuğun derse katılımını ve anlamasını daha da artırmak için yapması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz

a-Değerli öğretmenlerimizin dikkat eksikliği ve hiperakti­vite durumu düşündükleri çocukları mutlaka bir uzmana yönlendirerek bu konuda çocuğun ders başarısının düş­mesi ve uzun vadede karşılaşılacak sorunların önlenmesi açısından erken müdahaleyi sağlamaları önemlidir. b-Bazı ailelerimizin bu konuda yeterli bilgisinin olmama­sından ve çocuğun uzun vadede gösterdiği bu belirtileri sanki normal gelişimin bir parçası gibi algılamaları söz konusudur. Diğer çocuklar ile kıyaslama olmadığı için çocuklarının gösterdikleri bu belirtileri anne babalar far­kında olmayabilir. Öğretmenlerimiz bu konuda anne ve babayı bilgilendirerek durumun kontrol ve tanının net­leşmesi için bir uzmana yönlendirme konusunda ailelere tavsiyelerde bulunmalıdırlar.

C-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösteren ço­cukların dikkatlerinin daha az dağılacağı sınıfın ön sıra­larına oturtmaları uygun olur

d-Hiperaktif çocukların özellikle arka sıralarda veya on­ların dikkatini daha kolay dağıtacak sınıfın yaramaz ve ders başarısı düşük öğrencilerin arasında kalmamaları sağlanmalıdır.

e-Hiperaktif çocukların dikkat eksikliği belirtilerinin ve sınıfa yönelik uyumlarının özellikle çocuğun seviyesinden çok ağır olan müfredat karşısında daha da ağırlaştığı bi­linmektedir. Çocukların zeka seviyesinden çok daha fazla ve ağır olan müfredatın çocukların genel olarak seviyesi­ne indirilmesi gerekmektedir.

f-Aynı şekilde zeka düzeyi çok yüksek olan çocukların müfredat olarak çok hafif olan sınıflarda eğitim yapması onların ders programını hafife alarak ve anlatılanlardan sıkılarak ders içerisinde dikkat dağınıklığı göstermeleri­ne neden olmaktadır. Öğretmenlerimizin bu konuda nor­malden çok zeki olan çocukların meşgul olabileceği ek görevler ve ödevler vererek durumu idare etmeleri uygun olacaktır.

g-Hiperaktif çocukları [eğer sınıfta birden fazla olan sa­yıda varsa ) bir arada oturtmak veya onları sınıfta ayrı bir yere izole etmeye çalışmak son derece sakıncalı bir du­rum olup mevcut sorunların artışına neden olmaktadır.
h-Hiperaktif çocukların ders başarısızlığından dolayı arkadaşları tarafından sınıf içersinde “tembel” “hay­laz” “yaramaz” gibi yakıştırmalarda bulunulması on­ların zaten sıkıntıda olan özgüvenleri açısından sorun olmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman öğretmenler tarafından engellenmesi gerekir. Özellikle hiperaktif çocukların başarılı ve olumlu yönlerinin tespit edilerek arkadaşları arasında nazara verilmesi sağlana­bilir. Sınıf içi görevler verilmesi ve bu görevleri yaptığında ödüllendirilmesi sağlanabilir. Ek olarak sınıf içinde basit sorulardan başlayarak tahtaya kalkması bildiklerini ifade etmesi faydalı olur. Unutulmamlıdır ki olumlu yaklaşım onun özgüveni artırır davranış sorunlarını ve aldığı kötü rolü azaltır.

Bebeklerde Hiperaktivite

1—İlaç kullanan hiperaktif çocukların bazılarına doz ara­lığı olarak ilacın etkili olması için okul saatlerinde de ilaç verilmesi gerekmektedir. Çocuğun ilaç kullanması konu­sunda öğretmen tarafından aileye yardımcı olunması ge­rekir. Bu konuda çocuğun gösterebileceği aksaklıkların öğretmenleri tarafından hatırlatılarak önlenmesi uygun olur.

J-Hiperaktif çocuğun gösterdiği başarıların ödüllendiril­mesi önemlidir. Bu konuda öğretmenler hiperaktif çocu­ğun olumlu davranışlarını ödüllendirerek onun bu başa­rısını teşvik etmeleri gerekir. Olumlu davranışlar onay­landığı ve öğretmen tarafından tasdiklendiği hissettiril-diği zaman hiperaktif çocukların olumlu davranışlarının arttığını ve derse olan ilgilerinin arttığını görmekteyiz.

k-Bazı çocukların derslerde gösterdiği başarılar ve par­mak kaldırmalar öğretmen tarafından görmezlikten ge­lindiği zaman çocukların sınıf ve ders içerisindeki tutu­mu hareketlenme, dikkat çekme davranışları veya dersi dinlememe şeklinde olabilmektedir. 0 nedenden dolayı çocukların sürekli görmezlikten gelinmesi mevcut so­runları oldukça artırır.

l-Maalesef bazı öğretmenlerimiz hiperaktivite durumu­nu yanlış anlayarak bunu çok ağır bir hastalık olarak algı­lamakta, aileye ve çocuğa karşı karamsar tutum ve sözel yönlendirmelere girişmektedirler. Unutulmamalıdır ki dikkat eksikliği ve hiperatktivite durumu uygun tedavi ve yönlendirme yapılırsa hemen hemen diğer çocuklardan farkı olamayan bir duruma getirilebilir. Öğretmenlerin bu konuda yanlış yönlendirme durumuna girmemeleri ve olumsuz bakış açısından uzaklaşmaları uygun olacaktır.

Hiperaktivite Dağınıklığı

m-Öğretmenlerimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite du­rumu olan çocukların aileleri ile daha fazla irtibatta bulu­narak çocuğun
durumu konusunda aile ile sıkı bir görüş alışverişinde bulunmaları gerekir. Hatta bazı ilgili öğret­menlerin tedavi ekibinin bulunduğu yere kadar gelerek veya çocuğun durumunu yakından takip ederek aileye bu sorun hakkında yardımcı olmaya çalıştıklarını görmek­teyiz. Bu türlü durum aileler için inanılmaz psikososyal destek olmaktadır.

n-Hiperaktif çocukların sınıf yapıları mümkün olduğun­ca mevcudu az sayıda olmalıdır. Bu durum mevcut eğitim şartları açısından çok zor olmakla birlikte eğer imkan var ise bu türlü bir ayarlama onların davranış kontrolünü ve yönlendirmesini çok iyi bir şekilde yapmaktadır.

O-Disiplin ve kuralların çok aşırı olduğu, çocukların sı­nıf içerisinde çok gergin oldukları sınıf ortamı çocukların kaygı durumunu artırarak mevcut belirtilerin artışına ne­den olur. Tam tersi bir durum olarak da disiplin durumu çok gevşek olan sınıfların ve kurallar konusunda çok ta-vizkar olması çocukların kendilerini sınırlama ve kuralla­ra uyma konusunda gevşek olmasına neden olur.

p-Öğretmenlerin çocuğun yapısal olan bu durumunu, şımarıklık ve yaramazlık olarak değerlendirmemesi ge­rekir. Unutulmamalıdır ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu çocuğun yapısal bir özelliği olup çocuk ortaya koyduğu birçok belirtiyi bilerek değil dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumundan oluşturmaktadır.
T-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu gösteren ço­cuğa sınıf içerisinde verilen yönergelerin olduğunca açık ve anlaşılabilir şekilde olması ve çocuk ite göz teması kurularak aktarılması çok önemlidir. Verilen yönerge ve komutları hem anlamayı hem de uygulamayı kolaylaştır­mak için bu durum gerekmektedir.

Hiperaktivite Bozuklukları

S-Dikkat eksikliği belirtilerinden dolayı çocuğun dağı­lan dikkatini derse toplamak oldukça zor olmaktadır. Bu dağılan dikkati toplamak için çocuğun dağılan dikkatini mümkün olduğunca derste tutmaya çalışmak çocuğun ders başarısında ve kullanılan ilacın etkinliğini artırma­da önemli olmaktadır. Çocukların dağılan dikkatini top­lamak için onlara sınıf içerisinde görevleri vermek veya ara sıra onların isminin geçmesi faydalı olmaktadır. Da­ğılan dikkati toplamak için onlara sınıf içerisinde vazife­ler vermek (tahtayı silmek gibi) oldukça faydalı olmakta ve dikkatin sık sık anlatılan ders üzerine odaklanmasına yardımcı olmaktadır.

t-Aşırı cezalandırma ile zaten zedelenmeye müsait olan özgüvenin zedelenmemesi önemlidir. Cezalandırma ko­nusunda taviz verilmemesi ancak aşırı cezalandırma ya­pılmaması önerilmekte ve bu çocuklara tatlı sert mua­mele uygulanması önerilmektedir.
U-Elbette ki kalabalık sınıf ortamlarında bütün çocuklar ile tek tek ilgilenmek zor olabilir. Ancak bu türlü bir belir­ti gösteren çocuk ile özellikle yoğun dikkat gerektiren iş yaptığı dönemlerde bire bir ilgilenme onun o görevi başa­rı ile yapmasına yardımcı olmaktadır. Bire bir ilgilenme durumu dikkat eksikliği gösteren çocuklar için motive edici ve dikkat eksikliği belirtilerini en aza indiren olumlu bir tesir yapmaktadır.

V-Hiperaktif çocukların bedensel aktiviteleri onları biraz daha rahatlatmakta ve sınıf içerisinde daha sakin durma­larına yardımcı olmaktadır. Bu konuda öğretmenlere de bedensel aktiviteye yönelik faaliyetleri çok fazla ihmal et­memeleri konusunda uyarmak isteriz.

y-Hiperaktif çocuklara bazı durumlarda okulda bir ön­yargı oluşmakta ve bu çocuklar neredeyse günah keçisi haline getirilmektedir. Okulda herhangi bir olay olduğun­da önyargılı bir şekilde hemen bu çocuklar suçlanmakta ve bazı durumlarda hiç suçu olmadığı veya olaya etkisi çok az olduğu halde hiperakif çocuklar suçlanmaktadır.

Bu türlü durumlar onların belirtilerinin daha şiddetli yan­sımasına sebep olmakta özellikle ilerleyen yıllar içerisin­de onların sorunlarını çok büyütmektedir.

Z-Hiperaktif çocuklardan çok aşırı derecede başarı beklentilerine girmek onları oldukça sıkıntılı hale getir­mektedir. Bu konuda belli bir beklentinin olması onları başarıya iteceği gibi çok aşın beklentilerin olması da on­ları kaygıya ve davranış problemlerinin artmasına neden olacaktır.

Cocuklarda Hiperaktivite adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.