Çay İçmenin Sağlığa Faydaları Hala Kanıtlanmış Değil

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Çay ?çmek Sa?l???n?za Yarar Sa?layabilir, Fakat Kan?tlar Hala Yeterli De?il
Siyah, beyaz ve ye?il çay içicileri sa?l?klar?na faydal? bir ?ey bulabilir. Mayo Klinik ve sa?l?k Dergisinin
nisan ay?ndan yay?mlanan say?s?nda çay içmenin sa?l??a zararl? ve yararl? yönleri belirtilmi?tir.
Siyah çay, ye?il çay ve beyaz çay ayn? kökenden gelme bitkilerdir. ?çlerinden her biri çe?itli yerlerdeki
çay bahçelerindeki bitkilerin yapraklar?ndan üretilmi?tir.

img1

Yapraklar antioksidanlar gibi çal??an
flavanoid ve polypenollarla yüklüdür ve belki bu yüzden baz? hastal?klar?n riskini azaltabilir.
Yap?lan bir çok çal??mada incelemeler sonucunda çay?n yararlar?n?n olabilece?i dü?ünülürken, hiçbir
ara?t?rmada kesin bir yarar? bulunamam??t?r. Çay?n yararlar? üstüne yap?lan ara?t?rmalar?n ço?u insan
nüfusu üstünde yap?lan çal??malarla (epidemiyoloji)saptanmaya çal???lm??t?r. Yap?lan çal??malarda
di?er faktörler sonuçlara çay tüketiminden daha çok etki etti?inden bulgular da k?s?tl?d?r. A?a??da
çay?n baz? bilinen yararlar? s?ralanm??t?r:

Kardiyovasküler:
Uzun periyotlarla çay içmenin kolesterol de?erleri, kan bas?nc? ve ateroskleroz üzerine olumlu
etkilerinin oldu?u henüz kesinlik kazanm?? bir bilgi de?ildir. Bir tak?m eski delillere göre düzenli olarak
ye?il çay içmek kalp krizi ve ateroskleroz riskini azaltmaktad?r. Fakat siyah çay tüketiminin kalp krizi
riskini azaltmas? konusunda da çeli?kili kan?tlar bulunmaktad?r.

Kanser:
Düzenli olarak siyah çay tüketiminin kanser oran?na nas?l bir etkisi oldu?u konusunda hala kesin bir
bilgi yoktur. Beyaz çay üzerinde yap?lan eski laboratuar testlerinde özel durumlarda kolon
kanserlerine kar?? koruma olabilece?i sonucuna ula??lm??t?r. Fakat ?imdiye kadar yap?lan çal??malar
bunu kaynak edinmemi?tir.

Kemik ve Eklem Sa?l???:

Eski laboratuar ara?t?rmalar? ye?il çay?n mahzal iltihaplanma ve k?k?rdak zedelenmesine iyi
gelebilece?ini göstermi?tir. Baz? eski çal??malar ise düzenli çay tüketiminin ya?l? kad?nlarda kemik
mineralleri yo?unlu?unu düzenledi?ini göstermi?tir.
Haf?za
Bu konuda yap?lan çal??malar k?s?tl?d?r, fakat yak?n zamanda elde edilen bir bulguda Japonya’ da
günlük olarak çay tüketen ya?l? yeti?kin insanlar?n çay tüketmeyenlere oranla bir ?eyleri hat?rlama da
zorlanmalar?n?n azald??? görülmü?tür.

Çay?n sa?l???m?za etkisi konusunda birçok ö?renilmesi gereken bilgiler bulunurken, yararlar?
konusunda edinilen mevcut bilgilere göre yarar?n? görmek için çay esansl? haplar ya da benzer
alternatif ilaçlar almak yerine bir fincan çay içilmelidir.?imdiye kadar yap?lan çal??malarda çay?n
sa?l?m?za olan yararlar?n?n kesinli?i sa?lanamam?? olsa da çay tüketiminin baz? rahats?zl?klara yarar
sa?lad??? dü?ünülmektedir.

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080402212206.htm

Çay İçmenin Sağlığa Faydaları Hala Kanıtlanmış Değil adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.