Burun Estetiği, Estetik Burun Ameliyatı, Rinoplasti

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık Burun Ameliyatı
Burun boyutlarının küçültülmesi burun ucunun kaldırı­lması eğriliğinin düzeltilmesi için burun ameliyatı ya da rinoplasti yapılabi­lir. Burun ameliyatı ile burnun boyutları küçültülebilir, burnun uç kısmı sırt kısmı­nın şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya üst dudak ile arasındaki açı­yı değiştirilebilir, ucunu kaldırabilir, kemik çıkıntılar alınarak şekli düzeltilebilir ya da kı­rık sonucunda çöken ya da küçülen kemikler düzeltilerek büyütülebilir. Burun este­tiği sırasında, burun tıkanıklığı yapan deviasyonlar, nefes tıkanıklıkları düzeltilebi­lir. Burun ameliyatı fizik görünüşünüzü değiştirerek kendinize olan güveninizi arttı­rabilir, fakat size ideal görünümü vermesi mümkün olmayabilir veya diğer insanların size da­ha farklı davranmasına yol açmayabilir. Burun ameliyatı rinoplasti konusunda aklını­za gelen sorular için sorular sayfama bakabilirsiniz.


Hasta Gözüyle Rinoplasti Burun estetiği
Bana göre hastaların çoğunluğu burun ameliyatı konu­sunda bazı ön yargılara sahipler. En sık gördüğüm olgu ise, ameliyat sonucunda mutla­ka doğal olmayan bir sonuç beklenmesi gerektiği. Oysa bu inanç doğru değil. İyi ve başa­rılı yapılmış bir burun ameliyatı estetiğini hastanın annesi bile farketmeyebilir. Genel­likle de burun estetiği işleminde yapılması gereken değişiklikler son derece sınır­lıdır. Kemerli ve ucu düşük bir burnu çok doğal ve güzel yapmak için yapmanız gereken çok az de­ğişiklik var. Bunları bilgisayar karşısında hastalarıma gösterdiğim zaman bazen çok şa­şırırlar. Milimetrelerle yapılan değişiklikler bazen her şeyi farklı gösterebi­liyor. Hastaların sıklıkla sorduğu bir soru da burun düşmesi olayıdır. Burun düşmesi olayı­nın doğru yapılan bir burun ameliyatı sonucunda görülmemesi gerekir.

Burun ameliyatı olmaya karar vermeden önce beklenti­lerinizi çok iyi düşünmeniz ve bunu doktorunuza ayrıntılı olarak anlatmanız gere­kir. Burun estetiği için en iyi adaylar mükemmel bir buruna sahip olmak için değil, görü­nümlerini düzeltme amacıyla gelenlerdir. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve psikolojik ola­rak dengeli ve beklentilerinizde gerçekçi iseniz ameliyat için iyi bir aday olabi­lirsiniz. Burun ameliyatı, estetik amaçları gerçekleştirmek için veya içindeki eğrilikleri dü­zeltmek ve tıkanıklıkları açarak solunum güçlüğü problemlerini düzeltmek amacıyla yapı­labilir. Rinoplasti ameliyat yaşı, 18 yaş ve üstüdür. Gençleri sosyal ve duygusal uygun­luğu ve bu ameliyattan ne istediklerinden emin olunmalıdır. Ameliyat yaşının 18 olması­nın sebebi bu yaşta genellikle kemik dokuların gelişiminin tamamlanmasıdır.

Hastanın burun şeklindeki estetik değişimi hakkında istekleri­nin daha iyi anlaşılması için hastaya daha önce ameliyat edilen hastaların ameliyat önce ve sonrası fotoğrafları göste­rilerek yorum yapması istenir. Hastanın yaptığı yorumlar, kendi bek­lentisi hakkında yol gösterici olur. Modern estetik rinoplasti konusundaki eğilim, yapı­lan işlemlerin burundan nefes alıp vermeyi bozmadan, burnun her bölgesine denge­li ve rafine bir görünüm kazandırmaktır. Ayrıca burun estetiği ameliyatı, yapıl­dığı belli olmayan, abartısız doğal bir görünümü amaçlamalıdır.
Ancak nadiren bazı hastalar burnun uç kısmının daha fazla kaldırıl­masını ya da profilden görüntüsünün daha fazla kavisli olmasını istemektedirler. Bu ko­nuda en iyi uygulama, hastayla birlikte ayna karşısında hastanın parmak ucuyla burnun ucunun kaldır­ması ve bu miktarın cetvelle ölçülmesi metodudur. Burun ölçüleri aşırı prob­lemli olan hastalarda, bilgisayar programı kullanılarak burun ameliyatı öncesi çekilen dijital resim üzerin­de özel formüllerle yüz ölçülerine en uygun burun ölçüleri hesaplanır. Bu ko­nuda kullanılan yöntemleri ayırdetmek gerekir. Bazı programlar birkaç basit hareket­le resim üzerinde ameliyat sonrası tahmini görüntüyü verir.
Hasta bu görüntünün ameliyat sonrası aynısının yapılacağını zan­neder. Oysa bu görüntü formül ya da hesaplamaya dayanmadığı için ameliyata hiçbir kat­kısı olmaz. Sonuçta bambaşka bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu nedenle förmüle dayalı yöntemin kullanıl­ması çok önemlidir. Bu hesaplama 15-20 dakika sürebilir. Burun ameliyatı genellik­le yapılacak işlemin zorluk derecesine göre ortalama bir-bir buçuk saat sürer.

Anestezi
Burun ameliyatı, cerrah ve hastanın birlikte yaptığı seçimine göre, lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezide genellikle hafif sedasyon yapılır ve burun ve çevresi dokular uyuşturulur; ameliyat sırasında uyanık olacaksınız fakat ağrıya duyarsız olacaksınız. Ameliyat sonrasında 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evinize gidebilirsiniz.

Genel anestezi ise, önce damardan verilen kısa etkili bir anestezik ile solu­num durdurulup nefes borusuna konulan tüp yardımıyla verilir. Burun ameliyatı, genellik­le bir saat kadar sürer, bazı karmaşık veya ek işlemler gerektiğinde bu süre uza­yabilir. Ameliyat sırasında burun derisi alttaki kıkırdak ve kemik dokulardan ayrılır ve istenen biçime getirilir. Biçimlendirme hastanın problemine ve cerrahın seçtiği tekniğe bağ­lıdır.

Ameliyat
Burun ameliyatı lokal anestezi ile yapılırsa bir­kaç saat dinlenen hasta yürüyerek evine gönderilebilir. Genel anestezi ile ameliyat yapıldığında ise, hastanede bir gece yatırılıp ertesi ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat sonunda burun üs­tüne alçı atel uygulanır. Alçı atel, 9-10 günde tamamen çıkarılır. Ameliyat erte­si günü gözler etrafında morluk ve şişlikler oluşabilir. Bu şişlikler üçüncü gün­den sonra gerilemeye başlar, 10-15 günde kaybolur.
Ameliyat bölgesinde 15-20 gün veya daha uzun sürebi­len şişlikler olabilir. Bu şişliklerin % 80-90′ı ilk ayda geçer. Kalan şişlikler ise 6-12 ayda düzelir. Ameliyat, tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında komplikasyon olası­lığı çok azdır. Ancak, infeksiyon, burun kanaması veya anesteziye reaksiyon gibi komplikasyon ris­ki her zaman vardır. Bu risklerin olasılığını cerrahınızın ameliyat öncesi ve sonra­sı için verdiği tavsiyelere uyarak azaltabilirsiniz. Ameliyat sonrası sızın­tı şeklinde kanamalar görülecektir; ancak bunlar bir iki gün içinde tamamen duracaktır. Rinoplasti ameliyatı burun için­den yapılır ve dışta görünür bir skar (iz) oluşmaz.

Rinoplasti ameliyatında eğer “açık teknik” kullanılırsa veya yayvan burun delik­lerinin daraltılması gerekiyorsa sadece burnun tabanında çok az bir iz kalabi­lir. Uygun olan hastalarda bu kısmı kesmeden de yani dışta iz bırakma­dan da açık burun ameliyatı yapılabilmektedir (bu konuda yaptığım ameliyatları yabancı bir dergide yayınladım). Ameliyattan sonra çok düşük oranda oluşabilen (%5) küçük bir deformiteyi (istenilme­yen kalıcı şişlikler gibi) düzeltmek için sekonder (ikinci) cerrahi girişim gereke­bilir.
Sekonder revizyon için yapılan burun ameliyatı, ilk ameliyata göre daha kısa sü­rer ve genellikle lokal anestezi altında yapılır. Bu tür burun estetiği düzeltme ameliyatlarının şişlikler tamamen düzeldikten sonra tercihan altı ya da 12 ay sonra yapılma­sı uygun olur. Ancak tecrübe ve bilgi yönünden yetersiz cerrahlar tarafından yapılan ha­talı ameliyatlar sonucunda oluşan önemli deformiteler veya şekil bozukluklarının düzel­tilmesi çok daha güçtür. Cerrahınız size ameliyata nasıl hazırlanacağınız konu­sunda, yeme ve içme kuralları, sigara içiliyorsa en az 1 hafta önce kesilmesi, yüz yıkanması, gibi talimatlarda bulunacaktır. Bu uyarılara dikkatle uymanız, ameliyatınızın daha kolay geç­mesine yardımcı olacaktır.

Estetik burun ameliyatı sonrası
Burun ameliyatı sonrasında ilk 24 saat içinde yüzünüzü şiş his­sedersiniz, burnunuz ağrıyabilir, ve künt bir başağrınız olabilir. Özellik­le ameliyatın ertesi gün göz kapaklarında morarma ve şişme olabilir. Bu du­rum birkaç gün içinde dramatik olarak düzelir. Burun tamponlarından sızıntı şeklinde kana­ma devam edebilir. Birkaç günde durur. Üç gün sonra tamponlar alındığında nadiren tekrar ka­nama olabilir. Bu durumda tekrar üç gün tampon konması gerekebilir. İlk gününüzü baş ha­fif yukarıda olacak şekilde yatakta (banyoya gidiş hariç) geçiriniz.
Şişlik ve morlukların büyük kısmı iki hafta içinde geçer. Şiş­liklerin % 90 civarı ilk ay içinde düzelir. Geri kalan kısmı ise 6 – 12 ay içinde ta­mamen geçecektir. Ayrıca birkaç hafta kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Dokularınız iyi­leşirken en az bir ay kadar burnunuzu çarpmaya karşı korumanız gerekir. Burun tampon­larınız birkaç gün içinde çıkarılır ve kendinizi daha rahat hissedersiniz.

Burun ameliyatı sonrasında dikişlerin alınmasına gerek yok­tur çünkü kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. Alçı, 9-10 günde tama­men çıkarılır. Yaklaşık 10-14 gün içinde hasta, okuluna veya, işine geri dönebilecek hale ge­lir. Aşırı efor gerektiren aktivitelerden (hızlı yürüyüş, yüzme, eğilme, cinsel ilişkiler- kan basın­cınızı arttıran her aktiviteden) 2-3 hafta kaçınılmalıdır. Burnunuzu çarpmak­tan veya sürtmekten ve güneş yanığından 8 hafta süreyle sakınınız. Yüz ve saçınız yıkarken veya kozmetik­leri kullanırken dikkatli davranınız. Kendinizi iyi hisseder hisset­mez kontakt lensleri kullanabilirsiniz. İki ay kadar gözlük kullanmayınız. Gözlükler kemiklere bas­kı yaparak kayma, açılmaya, burun şeklinin bozulmasına neden olabilir. Eğer olağandışı bir şikaye­tiniz olursa doktorunuzu arayınız.
Burun ameliyatı rinoplasti sonrası ilk günlerde, yüzü­nüz mor ve şiş iken daha iyi olacağınızı kolaylıkla unutursunuz. Gün ve gün burnunuz gide­rek daha güzel görünecektir ve ruhsal durumunuz, duygulanımınız düzelecektir. Halen, iyileşme yavaş­tır ve adım adım ilerler. Ufak şişlikler bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir. Bu arada ailenizden ve bazı arkadaşlarınızdan değişik tepkiler görebilirsiniz. Bur­nunuzda büyük bir fark olmadığını söyleyebilirler. Ya da bir aile geleneğini bozmuş­sunuz gibi gücenik davranabilirler. Böyle bir durumda öncelikle niçin ameliyat olmak iste­diğinizi hatırlayınız ve düşününüz. Eğer beklentilerinizin büyük kısmı oluştuysa, amacını­za ulaşmışsanız size yapılan cerrahi girişim başarılı olmuştur.

Güzel Burun Nedir?
Bu sorunun bir cevabı hem var hem yok. Aslında güzel burundan bahset­mek yerine güzel yüzden bahsetmek doğru olur bence. Bir burnun tek başı­na görünüşü çok estetik olmayabilir ama bazı yüzlerde çok güzel durabilir. Doğru­su, her yüze yakışacak farklı bir burun planlamak gerekiyor. Diğer yandan da belli oran­ların olması gerekli. Bir çok farklı görüş olmakla beraber herkezin kabul ettiği 8-10 tane çok bili­nen çok kabul görmüş oran var. Bazıları Da Vinci nin olan bu formülleri kullanmak yi­ne de ayrı bir birikim ve tecrübe gerektiriyor.
Bu nedenle estetik plastik cerrahınızın sanatsal estetik gö­rüşü olması gerekiyor. Yani hangi yüze nasıl bir burun şeklinin yakışacağını belir­leyebilmelidir. Tabii bunu belirledikten sonra da teknik olarak uygulayabilmeli istediği sonucu alabilmelidir.

Estetik Burun Ameliyatı fiyatları ücretleri ücreti maliyeti
Rinoplasti burun ameliyatı estetik ücretleri, ameliyatın lokal anestezi ya d­a genel anestezi altında yapılmasına göre değişmek­tedir. Burun ameliyatı lokal anestezi altında yapıldığında maliyeti daha az olmak­tadır. Genel anestezi altında yapıldığında ise anestezi maliyeti, özel hastane yatak masrafı eklendiğinden dola­yı daha yüksek maliyet çıkmaktadır. Ameliyat kalitesi olarak lokal anestezi ya da genel aneztezi altın­da yapılması farketmemektedir. Genel anesteziden uyan­ma daha geç olmakta, ayrıca bir gece hastanede yatış gerekmektedir. Lokal anestezi altında yapı­lan burun ameliyatı sonrasında ise hasta birkaç saat dinlendikten sonra ayağa kalkabilmektedir.

Burun Estetiği, Estetik Burun Ameliyatı, Rinoplasti adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.