Bu soruları kendinize sorun , kendinizi tanıyın. Kendimizi Tanıyalım…

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ki?ilerin baz? ?eyler hakk?nda bilgi edinmek istiyorlarsa soru sormlar? gerekmektedir.?kili ili?kilerdede bu böyledir.?li?kinizi en üst noktaya ta??madan önce, çift olman?n farkl? bir boyutunu ya?amak ve önemli noktalar? ayd?nlatmak için bu sorular? sormal?s?n?z.

 Birlikte Ya?amaya Ba?lamadan Kendinize Sorun

* Ailemden uzakla?mak ya da büyüdü?ümü kan?tlamak için mi onunla ya?amak istiyorum?
* Bunu yapmam?n sebebi kendi kendime ya?ayamayaca??m? ve onun bana bakaca??n? dü?ünmem olabilir mi?
* Bu karar?m?n sebebi maddi aç?dan daha rahat olaca??m fikri mi?
* Kötü bir hayattan ya da anla?amad???m ev arkada??mdan m? kaç?yorum?
* Onun al??kanl?klar?na katlanabilecek miyim? * Onun yan?nda kusurlar?m? göstermekten rahats?z oluyor muyum? * ??bölümü konusunda tart???r m?y?z? Ne zaman kim temizlik yapar? Eve yard?mc? alma konusunda anla?t?k m?? * Kiray? bölü?ecek miyiz yoksa kimin maa?? fazlaysa o mu ödeyecek?
* Aile ya da arkada?lar?n ne s?kl?kta evimizde kalaca?? konusunda anla?t?k m??
* Dekorasyon zevkimizi nas?l ortak hale getirebiliriz? Ya ikimizin de vazgeçemedi?i objeler varsa?
* Bu kadar yak?n?mda her zaman birinin olmas?na haz?r m?y?m?
* Çok içki/sigara içiyor mu?
* Acaba maddi durumu nas?l?
* Maddi aç?dan daha önceki k?z arkada?lar?ndan yard?m al?yor muydu?
* Hangi konularda tart??ma ç?kacak? Birlikte ya?aman?n sorunlar? çözece?ine emin miyiz?
* Ortak al??kanl?klar?m?z birlikte her zamankinden çok vakit geçirince zarar görür mü? Buna haz?r m?y?z?
* Bu a?aman?n sonunda ni?anlanaca??m?z? dü?ünüyor muyum? E?er öyleyse o bunu biliyor ve ili?kiyi evlilikle sonland?rmak istiyor mu?
* Ayr?ld???m?z taktirde mallar? nas?l payla?abiliriz?

Ni?anlanmadan Önce Kendinize Sorun

* Kazanc?yla orant?l? olarak ondan nas?l bir yüzük bekliyorum? O bunu biliyor mu?
* Teklifi yapt???nda en çok ne için heyecanlanaca??m: Yüzük mü hayat?m?z? beraber geçirme fikri mi?
* Onunla olmak beni hiç olmad???m kadar mutlu ediyor mu yoksa ni?anl?l?k fikrini mi seviyorum?
* Do?ru oldu?unu dü?ündü?üm için mi bunu yap?yorum yoksa kendime bir zaman m? koyuyorum?
* Arkada?lar?m evlendi?i ya da ailem istedi?i için üzerimde bir bask? m? hissediyorum.
* Sorumluluk al?p özür dilemeyi biliyor mu yoksa her konuda bana m? yükleniyor?
* Ne tür arkada?lar? ve arkada?l?klar? var?
* Arkada?lar?n? ili?kimizin önünde mi tutuyor?
* Ayn? yolda m? ilerliyoruz yoksa birimiz di?erimizi acele mi ettiriyor?
* Eski sevgililerim için aç? çekmem normal mi yoksa özlem duyuyor muyum?
* Benimle birlikteyken ba?ka kad?nlarla flört etti ya da onlara dokundu mu? E?er öyleyse art?k s?n?rlar?n? biliyor mu acaba?
* Nerede ya?ayaca??m?z konusunda bir karara varabildik mi?
* Kariyer, aile, sa?l?k anlam?nda uzun vadede ne gibi planlar? var? Bunlar benimkilerle uyuyor mu? ?kimiz için bunlardan birinin de?i?mesini ister miyim?
* Ba?ka bir ?ehirde daha iyi bir i? bulursa ta??nmaya haz?r m?y?m?

Evlenmeden Önce Kendinize Sorun
* O benim, ben de onun akrabalar?yla yak?n m?y?m?
* ?kimizden biri ailelere çok yak?n olmaktan s?k?labilir mi?
* Ailelerimizdeki hasdtal?kalr? konu?tuk mu?
* Çocuk isteyip istemedi?imizi, say?s?n? ve onlar? nas?l yeti?tirece?imizi konu?tuk mu?
* Kariyerlerimiz konusunda ayn? noktada m?y?z? ?kimizden biri çal??mamak istiyor mu?
* Çocuk do?urduktan sonra çal??mak isteyip istemememe sayg? duyar m??
* Para kazanan ben olacaksam bu benim ya da onun için bir sorun mu?
* Soyad?m? kullanmaya devam edersem kabul edecek mi?
* Onun sosyal çevresi ve ailesiyle de “evli olmay?” istiyor muyum?
* Ailesinden biri bana s?rt çevirirse benim yan?m da m? olur yoksa kendim için sava?mak zorunda m? kal?r?m?
* Çocuklara disiplin vermek için en uygun gördü?ü yöntem nedir?
* Aile, din, politika gibi konularda ne gibi de?er yarg?lar?m?z var? Bunlar birbirine uyuyor mu?
* Bo? zaman? en iyi ?ekilde nas?l geçirece?imiz ve tatil anlay???m?z konusunda hemfikir miyiz?
* Ben onun ya da o benim borçlar?ma yard?mc? olacak m??
* Ayr? banka hesaplar?m?z m? olacak yoksa ortak hesab? m? kullanaca??z?
* ?lerde problemlerimiz olursa profesyonel yard?m almaya haz?r m?? Ben haz?r m?y?m?
* E?er de?i?meyecekse ve ?u anda neyse ilerde de ayn? kalacaksa ben onun bu halinden yeterince mutlu muyum?

Konu ile alakal? anahtar kelimeler

Bu sorular? kendinize sorun,kendinizi tan?y?n içeri?i

ili?ki ,iliski ,kadin erkek ,ili?kisi ,ni?anlanma ,
evlenme ,ikili ili?ki ,sorular ,cevaplar ,soru-cevap ,
etkili ö?renme ,

Kategorideki Di?er Yaz?lar
  • Zeki de?ilsen yatak odas?nda ?ans?n yok.. (14.07.2007)
  • Tart??malar?n?z tatl? bitsin (12.07.2007)
  • Hayat kadinina oy verir misiniz? (11.07.2007)
  • Bir kaç aldatma hikayesi (09.07.2007)
  • Kad?n erkek gibi ba??ml? olmuyor (08.07.2007)
  • Kadinlar hep terkeden taraf! (03.07.2007)
  • Sevgiliniz çapk?n m?? (29.06.2007)
  • Hal? ve Sa?l?k (29.06.2007)
  • Beden dilinde anlamlar (29.06.2007)
  • i?te biz kad?nlar? k?zd?ran baz? erkek özellikleri (28.06.2007)

Bu soruları kendinize sorun , kendinizi tanıyın. Kendimizi Tanıyalım… adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.