Botox

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Botox nedir?

Botox (onabotulinumtoxinA), also called botulinum toxin type A, is made from the bacteria that causes botulism. Botox (onabotulinumtoxinA), ayrıca botulinum toksin tip A, botulizm neden bakteri yapılır çağırdı. Botulinum toxin blocks nerve activity in the muscles, causing a temporary reduction in muscle activity. kaslarda Botulinum toksini bloklar sinir aktivitesi, kas aktivitesi geçici bir azalma olmadı.

Botox is used to treat cervical dystonia (severe spasms in the neck muscles), muscle spasms in the arms and hands, and severe underarm sweating (hyperhidrosis). Botox servikal distoni (boyun kaslarının şiddetli spazm tedavisinde kullanılır), kollar ve ellerde kas spazmları, şiddetli koltuk altı terleme (hiperhidroz).

Botox is also used to treat certain eye muscle conditions caused by nerve disorders. Botox da bazı göz kas koşullar sinir bozukluğu nedeniyle tedavi etmek için kullanılır. This includes uncontrolled blinking or spasm of the eyelids, and a condition in which the eyes do not point in the same direction. Bu kontrolsüz yanıp sönen veya göz kapaklarında spazm ve hangi gözde noktası aynı yönde olmayan bir durum vardır.

Botox Cosmetic is used to temporarily lessen the appearance of facial wrinkles. Botox Kozmetik geçici yüz kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılır.

Botox may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Botox da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Botox Botox hakkında önemli bilgiler

The botulinum toxin contained in Botox can spread to other body areas beyond where it was injected. Botulinum toksin Botox bulunan diğer vücut bölgeleri için enjekte edildi nerede ötesine yayılabilir. This has caused serious life-threatening side effects in some people receiving botulism toxin injections, even for cosmetic purposes. Bu, kozmetik amaçlı bile olsa bazı insanlar botulizm toksini enjeksiyonu alan ciddi hayatı tehdit edici yan etkileri neden olmuştur.

Call your doctor at once if you have a hoarse voice, drooping eyelids, vision problems, severe muscle weakness, loss of bladder control, or trouble breathing, talking, or swallowing. Eğer bir boğuk ses varsa bir kez mesane kontrolü, ya da sorun nefes alma, konuşma ya da yutma, görme bozuklukları, şiddetli kas güçsüzlüğü, kayıp göz kapakları sarkık olarak doktorunuzu arayın. Some of these effects can occur up to several weeks after a Botox injection. Bunlardan bazıları etkilerin birkaç hafta için Botox enjeksiyonu sonrası yukarı oluşabilir.

Botox injections should be given only by a trained medical professional, even when used for cosmetic purposes. Botox enjeksiyonları eğitimli tıbbi profesyonel sadece bile kozmetik amaçlar için kullanılamaz verilmelidir. Do not seek Botox injections from more than one medical professional at a time. Birden fazla tıp profesyonel bir defada Botox enjeksiyonları talep etmeyin. If you switch healthcare providers, be sure to tell your new provider how long it has been since your last Botox injection. Eğer ne kadar son Botox enjeksiyon beri yeni sağlayıcı söylemek emin olun sağlık sağlayıcıları geçerseniz.

Using this medication more often than prescribed will not make it more effective and may result in serious side effects. Bu ilaç daha sık yapmaz reçete kullanılması daha etkili ve ciddi yan etkilere neden olabilir.

You should not receive Botox if you are allergic to botulinum toxin, or if you have an infection, swelling, or muscle weakness in the area where the medicine will be injected. Eğer toksin botulinum alerjisi, ya da eğer bir enfeksiyon varsa, veya ilaç zerk edilecek bölgede kas güçsüzlüğü şişlik Sen Botox almamalı.

Before receiving a Botox injection, tell your doctor if you have ALS ( Lou Gehrig’s disease), myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome, a breathing disorder, trouble swallowing, facial muscle weakness, a change in the appearance of your face, seizures, bleeding problems, heart disease, if you have had or will have surgery, or if you have ever received other Botox injections such as Dysport or Myobloc. Eğer (Lou Gehrig hastalığı), myastenia gravis, Lambert-Eaton sendromu, bir nefes bozukluğu, sıkıntı, yüz kas güçsüzlüğü, yüzünü, nöbetler, kanama görünüm değişikliği yutma ALS varsa doktorunuza söyleyin bir Botox enjeksiyon alırken, önce sorunları, kalp hastalığı, eğer oldu ya da ameliyat olacak, ya da sen hiç diğer Botox enjeksiyonları aldıysanız Dysport veya Myobloc gibi.

The effects of a Botox injection are temporary. Bir Botox enjeksiyon etkisi geçicidir. Your symptoms may return completely within 3 months after an injection. Belirtiler 3 ay içinde tamamen bir enjeksiyonundan sonra dönebilir. After repeat injections, it may take less and less time before your symptoms return, especially if your body develops antibodies to the botulinum toxin. tekrar enjeksiyonlar sonra belirtiler geri dönmeden önce, özellikle vücudun botulinum toksini tedavi edilmediği daha az zaman alabilir.
Before I receive Botox Ben Botox almadan önce

You should not receive Botox if you are allergic to botulinum toxin, or if you have an infection, swelling, or muscle weakness in the area where the medicine will be injected. Eğer toksin botulinum alerjisi, ya da eğer bir enfeksiyon varsa, veya ilaç zerk edilecek bölgede kas güçsüzlüğü şişlik Sen Botox almamalı. Tell your doctor if you have ever had a side effect after receiving a Botox in the past. varsa doktorunuza söyleyin hiç geçmişte bir Botox aldıktan sonra bir yan etkisi vardı.

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests: Eğer bu diğer koşulların, bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa:

*

amyotrophic lateral sclerosis (ALS, or “Lou Gehrig’s disease”); amyotrofik lateral skleroz (ALS veya “Lou Gehrig hastalığı”);
*

myasthenia gravis; anestezistler;
*

Lambert-Eaton syndrome; Lambert-Eaton sendromu;
*

a breathing disorder such as asthma or emphysema; astım veya amfizem gibi solunum bozukluğu;
*

problems with swallowing; yutma ile ilgili sorunlar;
*

facial muscle weakness (droopy eyelids, weak forehead, trouble raising your eyebrows); yüz kas güçsüzlüğü (sarkık göz kapakları, zayıf alin, sorun kaşlarınızı yetiştirme);
*

a change in the normal appearance of your face; yüzünüzün normal görünümünde bir değişiklik;
*

a seizure disorder; Bir nöbet bozukluğu;
*

bleeding problems; sorunlar kanama;
*

heart disease; kalp hastalığı;
*

if you have had or will have surgery (especially on your face); or ya da vardı varsa (yüzünüzde özellikle ameliyat olacak) veya
*

if you have ever received other Botox injections such as Dysport or Myobloc (especially in the last 4 months). Hiç diğer Botox enjeksiyonları aldıysanız gibi Dysport veya Myobloc (son 4 ay özellikle).

Botox is made from human plasma (part of the blood) which may contain viruses and other infectious agents. Botox insan plazma (kan kısmından) hangi virüsler ve diğer bulaşıcı ajanların içerebilir yapılır. Donated plasma is tested and treated to reduce the risk of it containing infectious agents, but there is still a small possibility it could transmit disease. Bağışlanan plazma test edilmiş ve bunun risk enfeksiyöz ajanlar içeren azaltmak için tedavi, ancak yine de hastalık verici olabilir küçük bir olasılık. Talk with your doctor about the risks and benefits of using this medication. riskleri ve bu ilaç kullanmanın yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Botox will harm an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı Botox bir doğmamış bebek zarar vereceğini bilinmemektedir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant while using Botox. hamile veya plan Botox kullanırken gebe kalmak durumunda doktorunuza söyleyin. It is not known whether botulinum toxin passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba botulinum toksini anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not receive this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç almayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

How is Botox given? Nasıl Botox verilir?

Botox is injected into a muscle. Botox kas içine enjekte edilir. A doctor, nurse, or other healthcare provider will give you this injection. Bir doktor, hemşire veya diğer sağlık kuruluşu bu enjeksiyon verecektir. Injections should be spaced at least 3 months apart. Enjeksiyonlar en az 3 ay arayla aralıklı olmalıdır.

Botox injections should be given only by a trained medical professional, even when used for cosmetic purposes. Botox enjeksiyonları eğitimli tıbbi profesyonel sadece bile kozmetik amaçlar için kullanılamaz verilmelidir.

Your injection may be given into more than one area at a time, depending on the condition being treated. Sizin enjeksiyon birden fazla alana bir anda durumuna tedavi altına bağlı olarak verilebilir.

While receiving Botox injections for an eye muscle conditions, you may need to use eye drops, ointment, a special contact lens or other device to protect the surface of your eye. göz kas koşulları için Botox enjeksiyonları alırken, size göz yüzeyini korumak için göz damlaları, merhem, özel bir kontakt lens veya başka bir aygıt kullanmak gerekebilir. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin.

If you are being treated for excessive sweating, shave your underarms about 24 hours before you will receive your injection. Eğer aşırı terleme için, tıraş size enjeksiyon alacaksınız önce Koltukaltı 24 hakkında saat tedavi altına edin. Do not apply underarm antiperspirants or deodorants for 24 hours before you receive the injection. Eğer enjeksiyon almadan önce 24 saat süreyle koltuk altı ter önleyiciler veya deodorantlar uygulamayın. Avoid exercise and hot foods or beverages within 30 minutes before the injection. Kaçınan ve sıcak gıdalar veya içecekler 30 dakika içinde enjeksiyon öncesi.

It may take up to 2 weeks after injection before neck muscle spasm symptoms begin to improve. Bu 2 hafta boyun kas spazmı belirtileri geliştirmeye başlamadan önce enjeksiyonundan sonra sürebilir. You may notice the greatest improvement at 6 weeks after injection. Sen enjeksiyon sonrası 6 hafta büyük gelişme fark edebilirsiniz.

It may take only 1 to 3 days after injection before eye muscle spasm symptoms begin to improve. Sadece 1-3 gün göz kas spazmı belirtileri geliştirmeye başlamadan önce enjeksiyonundan sonra sürebilir. You may notice the greatest improvement at 2 to 6 weeks after injection. Sen 6 hafta enjeksiyonundan sonra 2 büyük gelişme fark edebilirsiniz.

The effects of a Botox injection are temporary. Bir Botox enjeksiyon etkisi geçicidir. Your symptoms may return completely within 3 months after an injection. Belirtiler 3 ay içinde tamamen bir enjeksiyonundan sonra dönebilir. After repeat injections, it may take less and less time before your symptoms return, especially if your body develops antibodies to the botulinum toxin. tekrar enjeksiyonlar sonra belirtiler geri dönmeden önce, özellikle vücudun botulinum toksini tedavi edilmediği daha az zaman alabilir. Do not seek Botox injections from more than one medical professional at a time. Birden fazla tıp profesyonel bir defada Botox enjeksiyonları talep etmeyin. If you switch healthcare providers, be sure to tell your new provider how long it has been since your last Botox injection. Eğer ne kadar son Botox enjeksiyon beri yeni sağlayıcı söylemek emin olun sağlık sağlayıcıları geçerseniz.

Using Botox more often than prescribed will not make it more effective and may result in serious side effects. Botox daha sık yapmaz reçete kullanılması daha etkili ve ciddi yan etkilere neden olabilir.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Since Botox has a temporary effect and is given at widely spaced intervals, missing a dose is not likely to be harmful. Botox ve geçici bir etkiye sahip olduğundan geniş aralıklı aralıklarla verilir, bir doz eksik zararlı olması muhtemel değildir.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222. Seek acil tıbbi müdahale veya 1-800-222-1222 de Poison Yardım hattını arayın.

Overdose symptoms may not appear right away, but can include muscle weakness, trouble swallowing, and weak or shallow breathing. Doz aşımı belirtileri hemen, ama görünmeyebilir halsizlik, sıkıntı, yutma ve zayıf veya sığ nefes kas içerebilir.
What should I avoid after receiving Botox? Ne Botox aldıktan sonra kaçınmalıdır?

Botox may impair your vision or depth perception. Botox Görmeniz veya derinlik algısını bozabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be able to see clearly. Eğer sürücü veya açıkça görebilirsiniz gerektirir şeyi dikkatli olun.

Avoid using underarm antiperspirants or deodorants for 24 hours after a Botox injection if you are being treated for excessive underarm sweating. Kullanmaktan kaçının koltuk altı ter önleyiciler veya deodorantlar 24 saat için Botox enjeksiyon sonra aşırı koltuk altı terleme tedavisi gören varsa.

Avoid going back to your normal physical activities too quickly after receiving an injection. Kaçının geri normal fiziksel aktiviteleri için çok hızlı bir enjeksiyon aldıktan sonra gidiyorum.
Botox side effects Botox yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Botox: hives; difficulty breathing; feeling like you might pass out; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi Botox karşı alerjik bir reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, sizin gibi duygusu bayıltacak olabilir; senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

The botulinum toxin contained in Botox can spread to other body areas beyond where it was injected. Botulinum toksin Botox bulunan diğer vücut bölgeleri için enjekte edildi nerede ötesine yayılabilir. This has caused serious life-threatening side effects in some people receiving botulism toxin injections, even for cosmetic purposes. Bu, kozmetik amaçlı bile olsa bazı insanlar botulizm toksini enjeksiyonu alan ciddi hayatı tehdit edici yan etkileri neden olmuştur.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects, some of which can occur up to several weeks after an injection: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkilerin bazıları birkaç hafta bir enjeksiyon sonrasında yukarı oluşabilir:

*

trouble breathing, talking, or swallowing; sorun nefes alma, konuşma veya yutkunma;
*

hoarse voice, drooping eyelids; boğuk ses, sarkık göz kapakları;
*

unusual or severe muscle weakness (especially in a body area that was not injected with the medication); ilaç enjekte olmayan bir vücut bölgelerinde, özellikle olağandışı veya şiddetli kas zayıflığı ();
*

loss of bladder control; Mesane kontrolünün kaybı;
*

problems with vision; görme ile ilgili sorunlar;
*

crusting or drainage from your eyes; kabuklanma ya da gözlerinden drenaj;
*

severe skin rash or itching; şiddetli deri döküntüsü veya kaşıntı;
*

fast, slow, or uneven heartbeats; or hızlı veya düzensiz kalp atışları yavaş veya
*

chest pain or heavy feeling, pain spreading to the arm or shoulder, general ill feeling. göğüs ağrısı ya da ağır hissi, ağrı kol veya omuz, genel rahatsızlık duygusu yayılıyor.

Less serious Botox side effects may include: Daha az ciddi Botox yan etkileri şunlardır:

*

muscle weakness near where the medicine was injected; ilaç enjekte edildi yere yakın kas güçsüzlüğü;
*

bruising, bleeding, pain, redness, or swelling where the injection was given; ,,,, Kızarıklık ağrı kanama ya da nereye enjeksiyon verildi şişme morarma;
*

headache, muscle stiffness, neck or back pain; baş ağrısı, kas sertliği, boyun ya da sırt ağrısı;
*

fever, cough, sore throat, runny nose, flu symptoms, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, grip belirtileri,
*

dizziness, drowsiness, tired feeling; baş dönmesi, uyuşukluk, yorgunluk hissi;
*

nausea, diarrhea, stomach pain, loss of appetite; bulantı, ishal, mide ağrısı, iştah kaybı;
*

dry mouth, dry eyes, ringing in your ears; ağız kuruluğu, kuru göz, senin kulağımda çınlayan;
*

increased sweating in areas other than the underarms; alanlarda Koltukaltı dışındaki artmış terleme;
*

itchy or watery eyes, increased sensitivity to light; or kaşıntılı veya sulu gözler, ışığa karşı duyarlılık artmış veya
*

eyelid swelling or bruising. şişme veya morarma gözkapağı.

This is not a complete list of Botox side effects and others may occur. Bu Botox yan etkileri tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Botox side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Botox yan
What other drugs will affect Botox? Uyuşturucu Botox etkileyecek başka ne?

Other medications such as cold or allergy medicine, muscle relaxers, sleeping pills, bronchodilators, bladder or urinary medicines, and irritable bowel medicines can increase some of the side effects of Botox. veya alerji ilacı, soğuk kas relaxers gibi diğer ilaçlar, uyku hapları, bronkodilatör, mesane ya da idrar ilaç ve irritabl barsak ilaçların bazı Botox yan etkileri artırabilir. Tell your doctor if you regularly use any of these medications. Eğer düzenli olarak bunlardan ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin.

Tell your doctor about all other medications you use, especially: Eğer, özellikle kullandığınız tüm diğer ilaçlar hakkında doktorunuza söyleyin:

*

an injected antibiotic such as amikacin (Amikin), gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), neomycin (Mycifradin, Neo-Fradin, Neo-Tab), paromomycin (Humatin, Paromycin), streptomycin, tobramycin (Nebcin, Tobi). Streptomisin amikasin bir enjekte antibiyotik gibi (Amikin), gentamisin (Garamycin), kanamisin (Kantrex), neomisin (Mycifradin, Neo-Fradin, Neo-Tab), paromomisin (Humatin, Paromycin) gibi, tobramisin (Nebcin, Tobi).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Botox. Bu liste tam değildir ve Botox iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all your prescription and over-the-counter medications, vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. tüm reçeteli ve over-the-counter ilaçlar, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler hakkında, doktorunuza söyleyin ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start a new medication without telling your doctor. doktorunuza haber vermeden yeni bir ilaç başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your doctor or pharmacist can provide more information about Botox. Lütfen doktorunuza veya eczacınıza Botox hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Botox adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.