Bitkisel FX Plus ile Zayıflama

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ekmek ve karbonhidratl? g?dalara kar?? olan iste?inizi,i?tah?n?z? azalt?p,vücuttaki birikmi? ya?lar?n yak?lmas?n?,metabolizman?z?n h?zlanmas?n? sa?layarak zahmetsizce ve sa?l?kl? bir ?ekilde kilo vermenizi sa?layacakt?r!

* Karbonhidrat bloke edici

FX Plus karbonhidrat sindiriminin engellenmesine,dolay?s? ile karbonhidrat tüketimine ba?l? kilo problemlerinin giderilmesine yard?mc? olur.

* ??tah kontrol edici

Daha az g?da tüketimi ile tokluk hissine ula?man?za,tüketti?iniz g?da ile daha uzun süre kendinizi tok hissetmenize yard?mc? olur.

* Ya? yak?c?

Vücuttaki birikmi? ya?lar?n yak?lmas?na,vücuttaki ya? oran?n?n azalmas?na yard?mc? olur.

* Metabolizma h?zland?r?c?

E?er h?zl? kio al?yor fakat verirken zorlan?yorsan?z veya kilo verirken belirli bir kiloya kadar h?zl?ca inip devam?n? getiremiyorsan?z,sorununuz yava? metabolizma olabilir. FX Plus metabolizma h?z?n? artt?r?r. Artan metabolizma h?z? ile vücudunuzun sabit enerji tüketimi ve ya? yakma kapasitesi artar. Kilo vermenize yard?mc? olur.

* Enerji artt?r?c?

Halsizlik hissinizi giderir ayr?ca size spor yaparken ihtiyaç duyabilece?iniz gerekli enerjiyi sa?lar.FX Plus ?çeri?i

Guarana
Kafein deposudur. Kafeinin insanlar üzerindeki termojenik tetikleyici etkisi yayg?n olarak bilinmektedir.Zay?flamaya yard?mc? di?er bir etkisi de i?tah? azaltmas?d?r.Ayr?ca vücuttaki ya? oran?n? azaltmada etkilidir.Zihinsel gücü ve alg?lama-odaklanma performans?n? arttr?c? özelliklere sahiptir.

Garcinia Cambogia
Yap?lan klinik testlerde Garcinia Cambogia kullan?m? ile k?sa sürede %5,4 kilo kayb? ve vücut kütle endeksinde %5,2 azalma görülmüstür.?çeri?indeki Hidroksi Sitrik Asit ile i?tah? azaltmaya yard?mc? olur. Bunun yan?s?ra ya? oksidasyonunu artt?r?r, kandaki lipid seviyesini geli?tirir, kilo vermeye yard?mc? olur.

Greyfurt
Yap?lan klinik çal??malarda insulin rezistans?n? geli?tirdi?i görülmü? ve zay?flama sürecindeki ki?ilerin dietlerine ilave edilmesi tavsiye edilmi?tir.24 Yemek sonras? ani insulin art??lar? azalt?ld???nda, vücudun g?dalar? daha etkili biçimde kullanmas?na ve daha az miktarda ya??n vücutta stoklanmas?na yard?mc? olmaktad?r.

Ye?il Çay
Katechin türevleri ve yüksek seviyede polifenolik bile?enler içerir.?çeri?indeki katechinler termojenik etkiye ve ya? oksidasyonuna yol açar.Ye?il çay?n vücudun sabit enerji harcama düzeyini artt?rd??? ve ya? oksidasyonunu sa?lad??? klinik testlerde tespit edilmistir.Ye?il Çay ayr?ca içeri?indeki kafein ile termojenik etkiyi sa?lamaktad?r. Ye?il çay, vücuttaki fazla kiloyu ve vücut ya?lar?n? azalt?c? etkiye sahiptir.En önemli özelliklerinden birisi de verilen kilolar?n geri al?nmas?n? engellemesidir.

Nilüfer Çiçe?i

?çeriginde alkoloid, saponin, fenolikler bulunmaktad?r. Yüksek seviyede antioksidan etkisi vard?r.

Cassia Angustofolia Ekstresi
Yüksek etkiye sahiptir ve iyi tolere edilir. Kab?zl?k ve yava? ba??rsak transit sürelerine ba?l? sorunlarda kullan?m? tavsiye edilmi?tir.

Phaseolus Vulgaris
Karbonhidrat sindiriminin engellenmesine, dolay?s? ile karbonhidrat a??rl?kl? besin tüketenlerde kilo kayb?na yard?mc? olmaktad?r. Phaseolus vulgaris ekstresi ile dietlerine müdahale edilen deneklerde k?sa sürede ciddi kilo kayb? ve bel geni?li?i ölçüsünde azalma görülmü?tür.

DETAYLI B?LG? VE S?PAR?? ?Ç?N TIKLAYIN

Önemli not: Ürünü kullanmadan önce mutlaka dotorunuza dan???n?z.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    15 gün de tam 4,5 kilo verdim. inanılmaz bi ürün her şeyi denedim olmadı bu sefer muradıma erdim. yan etkisiz harika bi ürün

    ayşe gül03-17 22:36

Bitkisel FX Plus ile Zayıflama adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.