Bayramlarda Kilo Almamanın Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Zayıflama 

Ramazan ay?nda oruçluyken, metabolizma h?z? neredeyse durmaya yak?n çal???yor. ?ftar saati ile birlikte çok miktarda ve h?zl? g?da tüketimi, ciddi olarak haz?ms?zl?k ve mide problemlerine yol açabiliyor. Ortaya ç?kan bu sorunlar kilo al?nmas?nda önemli bir etken. Oruç tutanlar için bayram ise, 2 ö?ünlük beslenmeden 3 ö?ünlük normal beslenme sürecine geçilmesi anlam?na geliyor ki, dikkat edilmezse, yine kilo almak ve yeni sindirim sorunlar? ya?amak mümkün. Çünkü bayramla birlikte hem ö?ün say?s? hem de yenilen miktar ve kalori oran? artt???ndan kilo almak kolayla??yor.

549369_detay

Beslenme ve Diyet Uzman? Evrim Demirel, Ramazan Bayram?’nda kilo almaya yol açan üç nedeni ?öyle s?ral?yor:

Çok fazla miktarda ?ekerli çay ve kahve tüketmek
Hamur i?ini abartmak
?eker ve tatl? tüketimini art?rmak
ÇAY VE KAHVE ?KRAMINA D?KKAT: Bayram ikramlar?nda ?ekerli g?dalar?n d???nda çay ve kahve gibi ikramlar da çok yo?un olarak servis ediliyor. Gidilen her yerde ikram edilen çay ve kahveyi içmemeye ya da az say?da ve ?ekersiz tüketmeye çal??mak kilo kontrolünü sa?lamaya yard?mc? oluyor. Bununla birlikte günlük 2-2,5 litre su tüketmeye özen göstermek vücudun s?v? dengesinin sa?lanmas? anlam?nda önem ta??yor.

HAMUR ??LER?N? ÇOK TÜKETMEK HIZLI K?LO ALDIRIYOR: Ramazan ay?nda iftar yemeklerinde genelde insanlar uzun süren açl?k nedeniyle k?rm?z? et, ekmek, pilav, makarna, hamur i?leri, tatl?, börek gibi karbonhidrat ve protein a??rl?kl? beslenmeyi tercih ediyor. Sebze ve meyve gibi lif oran? yüksek ancak enerjisi daha dü?ük besinlerden uzak duruluyor ya da az tüketiliyor. Bu da haz?ms?zl?klar?n artmas? d???nda kab?zl?k ve h?zl? kilo art??lar?na neden oluyor. Ramazan bayram?nda kilo art??lar?n?n olmamas? ve mide problemlerinin ortadan kalkmas? için, karbonhidrat ve protein a??rl?kl? beslenmek yerine sebze, meyve a??rl?kl? ve düzenli beslenmek önem ta??yor.

MEYVE VE SÜTLÜ TATLI TERC?H ED?N: Bayramlardaki en önemli adetlerden birisi büyüklerin ve akrabalar?n ziyareti. Bu ziyaretlerde ikram edilen çikolata, ?eker, tatl? tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Miktar olarak küçük fakat bo? ve fazla kalori içeren bu g?dalar?, her ikram edilen yerde tüketmemeye ya da porsiyonlar?n?z? azaltmaya çal???n. Sunulan tatl? ve ?ekerli g?dalar? s?n?rl? tüketmeye çal???rken, evimize ziyarete gelenlere de ayn? özeni göstermek önemli. Mesela a??r ?erbetli tatl?lar yerine meyveli ve sütlü tatl?lar ikram etmeye çal???p çok fazla israrc? olmamak bu özenin bir parças?n? olu?turuyor.

A?IR SPORDAN UZAK DURUN
Ramazan ay?nda oruç tutarken su kayb? olmamas? ve kan ?ekerinin çok fazla dü?memesi için egzersiz yapmak do?ru de?il. O yüzden bayramla birlikte egzersiz ve yürüyü? yapmay? art?rmak kilo kontrolünü sa?lamak ve bayramda al?nan fazla enerjiyi dengeye getirebilmek için yard?mc? olabiliyor. Egzersiz ve yürüyü? yapmaya yeterli zaman?n?z olmasa bile günlük hareketleri art?rmaya çal??mak da faydal?. Asansöre binmek yerine merdiven ç?kmak, k?sa mesafelerde araba kullanmak yerine yürümeyi tercih etmek gibi…

Bayramlarda Kilo Almamanın Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.