Başarı için en önemlisi motivasyon!

Yazar:   Tarih:   Kategori: Zayıflama 

Diyette motivasyonun en yüksek oldu?u dönem ilk haftad?r.
Diyete ba?larken ki?iye, ilerleyen haftalarda kar??la?aca?? güçlükler anlat?lmazsa, motivasyonu azal?r ve diyet yar?m kalabilir…
Diyette ilk hafta, su kayb? ve metabolizman?n dü?ük kaloriye, yeni beslenme biçimine h?zl? cevab? yüzünden iyi kilo verilir. ?lk haftaki 2-4 kilo kay?p; ya?, egzersiz seviyesi ve vücut  a??rl???na göre de?i?ir.
Beslenme program? haz?rlanmadan önce bireyin normal yeme düzeni, tüketilen besinler ve bunlar?n miktarlar?, yemeklerin pi?irilme ?ekilleri, yeme saatleri gibi birçok detaya dikkat edilmeli.
Daha sonra günlük kaloriden  800-1.000 kalori eksiltilerek  yeni beslenme listesi olu?turulur. Her gün bin kalori eksik beslenmek, bir haftada yedi bin kalori eksik beslenmek anlam?na gelir ve ki?i 1 kg. ya? kaybeder. Ancak suyu az içen bir birey ilk hafta iyi su içerse ve günlük diyetinde ara ö?ün sistemine yeni ba?lad?ysa, spor yokken yürüyü? de eklediyse verdi?i ilk hafta kilosu 2-4 kg. kadar olabilir. Bu yüz güldürücü sonuç, sonraki haftalar için risktir. Bireye her hafta bu ?ekilde kilo vermesinin mümkün olmad??? hatta sa?l?ks?z oldu?u çok iyi anlat?lmal?d?r. Aksi takdirde ilerleyen haftalarda kendini ba?ar?s?z hissedecektir.
3 – 4 hafta sonra metabolizma yava?larVücudumuz hayatta kalmak üzere programlanm??t?r. Kesilen bir dokunun iyile?mesi, virüslerle sava?, s?cak havada ter miktar?n?n art?p hararetin dü?ürülmesi gibi her gün ya?ad???m?z ufak deneyimlerde beden,  uyum içinde hareket eder. Bu uyum içindeki makineye her gün iki bin 500 kalori veriyorken birden kaloriyi bin 500’e indirmek, vücudun tüm sistemlerde tasarruf etmesi ve metabolizmay?     yava?latmas? anlam?na gelir.
Çok dü?ük kalorili    diyetler uzun süreli önerilmez. Bin kalorinin alt?ndaki diyetleri, uygulamamak gerekir. Çok dü?ük enerjiyle hayatta kalmaya kendini programlayan vücuda daha sonra normal insanlar gibi iki bin 500    kalori vermek, h?zl? kilo al?m?na sebep olur. Bu yüzden kilo verme ve daha sonraki kilo koruma program?n?n tamam?nda uygulanacak beslenme tipinin kalori, karbonhidrat, protein ve ya? oranlar? beslenme uzman? taraf?ndan yönetilmelidir.
Koruma dönemi programlar?
Diyete ba?larken hedefiniz sadece kilo vermek olursa, beyniniz bu programa göre hareket edip kilo verdikten sonra yeniden yemek yemeye döner. Böylece verdi?iniz h?zla hatta verdi?inizden çok daha h?zl? ?ekilde kilolar?n?z geri gelir. Amac?n?z? yeni bir ya?am biçimi diye belirlerseniz ve beyninize “Ben art?k böyle ya?ayaca??m” gibi komutlar verirseniz yeni ya?am biçimine geçmeniz daha kolay olur. Koruma programlar?nda kendi bedeninizin ihtiyac? olan tüm besin gruplar?n? ö?renirsiniz. Kilo verme sürecinde ö?rendiklerinizle birlikte yasaks?z olarak her ?eyi yemeyi ama besinler aras?ndaki dengelemeyi anlars?n?z. Bu formülü art?k hiç dü?ünmeden otomatik davran?? biçimi haline getirdi?inizde yeniden kilo almazs?n?z.
Yeni ya?am biçimine geçi?Yeni al??kanl?klara geçmek her zaman kolay olmayabilir. Kendinizi suçlamay?n, sab?rl? olmaya çal???n. Ba?ard???n?z di?er davran?? de?i?ikliklerini hat?rlay?n. Hava her gün güne?li de?il bazen ya?mur ya??yor, bazen de kar ama her sabah yeniden güne? do?uyor. Ufak olumsuzluklar? genelle?tirmeyin, küçük ad?mlarla hedefe gitmek en do?rusudur. Bunun için yazmaya ba?lamak en etkili yoldur, her gün hem yediklerinizi hem duygular?n?z? yazabilirsiniz. Böylece hangi duygu durumunda bedeniniz hangi besinleri seçiyor anlayabilirsiniz. Bu size kriz olu?madan önce önlem alma f?rsat? verir. Bedeninizi dinlemeye çal???n.
Kaynak : Millyet

Başarı için en önemlisi motivasyon! adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.