BACTRIM Süspansiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Piyasa Şekilleri:

100 ml’lik şişe

Kullanım Şekli:

Çocuklar: 6 hafta-5 aylık: Sabah 1/2 ölçek, akşam 1/2 ölçek. 6 ay-5 yaş: Sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek. 6 yaş-12 yaş: Sabah 2 ölçek, akşam 2 ölçek. Bu çocuk dozu şeması, günde yaklaşık vücut ağırlığının kg’ı başına ortalama 6 mg TM ve 30 mg SMZ’a eşdeğer bir doza karşılık gelir. Daha ağır enfeksiyonlar için belirtilen çocuk dozları %50 artırılabilir. 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Standart doz: Sabah 4 ölçek, akşam 4 ölçek. Minimum doz ve uzun süreli tedavi (14 günden uzun): Sabah 2 ölçek, akşam 2 ölçek. Maksimum doz (özellikle ağır vakalar için): Sabah 6 ölçek, akşam 6 ölçek. Tedavi süresi: Şiddetli enfeksiyonlarda, Bactrim’e oral olarak en az 5 gün veya hastalık belirtilerinin yok olmasından 2 gün sonraya kadar devam edilmelidir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalar için doz: Kreatinin klirensi 30 ml/dak’nın üzerinde ise standart doz, 15-30 ml/dak. ise standart dozun yarısı, 15 ml/dak’dan az Bactrim kullanılması tavsiye edilmez.

Endikasyonları:

Trimetoprim ve Sülfametoksazol kombinasyonun antibakteriyel etki alanı streptokoklar, stafilokoklar, pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Neissseria, E.coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Bordotella, Salmonella, Klebsiella/Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas cepacia, Pneumocystis carinii, Serratia marcescens, Yersinia ve Nocardia gibi çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif organizmaları kapsar. Dirençliorganizmalar Mycoplasma spp. Mycobacterium tuberculosis, Treponema palladium’dur. Bu mikroorganizmalrın neden olduğu yukarı ve aşağı idrar yolu enfeksiyonları; akut ve kronik sistitler, piyelonefrit üretrit, bakteriyel prostatilis enfeksiyonları, idrar sterilizasyonu ile bunu takiben kronik enfeksiyonun tedavisinde ve prostatitis’in nüksetmesini önlemede kullanılır.Solunum yolu enfeksiyonları; orta kulak iltihabı, akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni, pneumocystis carinii pneumonitisin önlenmesi ve tedavisi; sinüzit, otitis media; genital sistem enfeksiyonları; gonore, salpingitis, chancroid ve lymphogranuloma venerum tedavileri; gastrointestinal sistem enfeksiyonları; tifo ve paratifo, tifo portörlüğü ve shigellosis, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; abseler, furonkül, piyoderma ve yara enfeksiyonları; duyarlı organizmaların sebep olduğu diğer bakteriyel enfeksiyonlar; akut brucellosis, akut ve kronik osteomiyelit, septisemiler; nocardiosis, mycetoma (gerçek fongüslerin meydana getirdiği olaylar hariç), blastomycosisde (Güney Amerika tipi) kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Sülfonamidlere, Trimetoprime ve Trimetoprim-Sulfametoksazol kombinasyonlarına aşırı hassas olan kimselere verilmemelidir. Ciddi karaciğer doku bozukluğu ve şiddetli renal yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir. Ciddi hematolojik hastalıkları olanlar dikkatli bir kontrol altında tutulmuyorlarsa verilmemelidir. Periferal kan veya kemik iliği üzerine ilave etkisi az olan veya etkisi olmayan sitotoksik tedavi uygulanan hastalara verilebilir. Streptokokkal faranjit tedavisinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Kullanım sırasında deri döküntüsü veya herhangi bir ciddi ters reaksiyonun ilk belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. Çok uzun zaman Trimetoprim ve Sulfametoksazol kombinasyonu verilen kişilerde, folate eksilmesi sebebiyle kan tablosunda asimptotik değişiklikler olması ihtimaline karşı, ayda bir kan sayımlarının yapılması tavsiye edilir. Böyle değişmeler görüldüğünde günde 3-6 mg folinik asid verilir ve böylece antibakteriyel aktivite bozulmadan kan tablosu düzeltilir. Geçmişinde şüpheli folate yetersizliği görülen hastalarda dikkat edilmeli ve folate takviyesi düşünülmelidir. Çok uzun zaman yüksek dozda verilen hastalarda folate ilavesi gerekebileceği gözönünde tutulmalıdır. Böbrek yetersizliği bulunan hastalarda Trimetoprim ve Sulfametoksazol kombinasyonu tedavisi yapıldığında özel kontroller gerekmektedir. Tedavi süresince yeterli miktarda idrara çıkılması sağlanmalıdır. Her ne kadar soğutulmuş idrarda Sulfonamid kristalleri rapor edilmişse de in-vivo olarak kristalüri teşekkülü çok nadirdir. Bu nedenle tedavi sırasında kristalüriyi önlemek için yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir. Gıdasızlık çeken hastalarda bu risk artabilir. Yaşlı hastalarda veya komplike olabilecek durumlar varsa ağır yan etkilerin riski artar, maddelerin yarı ömrü uzadığı için doz ayarlaması gerekir. Orofarenks sebebiyle Grup A, Beta tipi hemolitik streptokok’ların sebep olduğu tonsilofarenjit tedavisinde Penisilin’den daha az etkilidir. Akut falciparum malaria tedavisinden sonra parasitemi nüksetmesi görülebildiği rapor edilmiştir. Hemoliz olasılığı nedeniyle kesinlikle gerekli olmadıkça G-6-PD yetersizliği olan hastalara verilmemelidir. Hamileliklerdeki emniyeti kesin olarak saptanamamıştır. Doğuma yakın alındıklarında yeni doğanda sarılığı genellikle arttırırlar ve kernikterus tehlikesi yaratabilirler. Ayrıca, prematüre bebeklere ve normal yeni doğanlara doğumdan itibaren iki aylık süre içinde kernikterus riski nedeniyle, sülfonamid verilmesi tavsiye edilmez. Bu süre içinde, emziren annelere de verilmemelidir. Ayrıca yaşamlarının ilk 6 haftası sırasında ve yeni doğanlarda ve prematürelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

Trimetoprim ve Sulfametoksazol ihtiva etmektedir, benzeri bileşimlerin gösterdiği yan etkileri gösterebilir. Tavsiye edilen dozlarda iyi tolere edilir. Rapor edilen yan etkileri çok nadirdir ve nadiren kusma ile birlikte veya kusma olmadan bulantı ve ciltte kızarıklık görüebilir. Anaflaktik reaksiyon ateş, fotosensitivite, sarılık, kristalüri olabileceği bildirilmiştir. Diyare ve glossitis (dil iltihabı) görülmesi çok nadirdir. Nadiren Psödomemranöz kolit meydana gelebileceği rapor edilmiştir. Monilial gelişme çok nadirdir. Bazı izole vakalarda Erythema multiforme bullosa (Stevens-Johnson sendromu) vetoksik epidermal nekroliz (Lyel sendromu) gibi ciddi cilt hassasiyeti reaksiyonları rapor edilmiştir. Hematolojik değişmeler görülmüştür, ancak değişme yavaştır ve tedavi durduğunda tablo düzelmektedir. Bu değişmeler başlıca, lökopeni, nötropeni, trombositopeni ve daha az olarak agranülositoz, megaloblastik anemi ve purpura’dır. Son olarak hepatit ve zayıf folate tablosu görülenler için bir risk meydana gelebilir. G-6-PD’si ciddi şekilde azalmış hastalarda hemolize sebep olabilir. Başağrısı, depresyon, uykusuzluk ve halüsinasyon yapabildiği hakkında subjektif birkaç rapor varsa da bunların tedavi ile ilgisi kesin olarak saptanmamıştır. Nadiren aseptik menenjit veya menenjit benzeri semptomlar görülmüştür. Pneumocystis carini pnömonisi için tedaviye göre AIDS hastalarında vücutta kızarıklık, lökopeni transaminaz değerlerinde artış gibi yan etkilerin ortaya çıkması AIDS olmayan hastalara göre daha fazla olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Sıtma hastalığında koruyucu olarak kullanılan primetamin tedavisi gören hastalarda haftada 25 mg’dan daha fazla doz kullanıldığı takdirde megaloblastik anemi gelişebildiği rapor edildiğinden Trimetoprim ve Sulfametoksazol kombinasyonu ile kullanılmamalıdır. Kesin mekanizması açıklanmamakla birlikte Varfarinin antikoagülan aktivitesini arttırıcı olduğu görülmüştür. Tedavi sırasında antikoagülan ilaçlar verilecekse dikkatli bir kontrol yapılması tavsiye edilmektedir. Fenitoinin yarı ömrünü uzatır ve bu nedenle aşırı fenitoin etkisi verilebileceği dikkate alınmalıdır. Ko-trimoksazol trioid fonksiyonunu etkileyebilir, ancak klinik bakımdan anemi kesin değildir. Rifampisin ile bir haftadan fazla kullanılmasında Trimetoprim’in plazma yarı ömrü azalmaktadır. Sulfonamid’ler metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böylece serbest metotreksat konsantrasyonlarını artırırlar. Tiyazid ve benzeri diüretik alan yaşlılarda beraber kullanıldığında purpura ile beraber trombositopeni insidansında artış görülmüştür.

BACTRIM Süspansiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.