Ani Doğum

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ani doğum hadiseleri ile karşılaşmak her zaman tesadüfler mümkün olan hallerdendir. Hekim gelmeden dünya yüzüne çıkmakta acele eden yavrulara sık sık ve bilhassa harp zamanlarında rastlanır. Bir bombardıman sırasında müstakbel anneninA heyecana kapılması veya kaza gibi olaylarla karşılaşılması doğum hâdisesini tacil eder Bundan başka, doğurmak üzere doğum evine götürülen bazı kadınlar henüz hastaneye varmadan, yolda doğurmaya başlarlar ve hatta bu doğumu tamamlarlar. Trende, vapurda veya benzeri umumî yerlerde de doğum vakaları ile karşılaşmak her zaman imkân dahilindedir. İşte bütün bu ihtimalleri göz önünde tutarak müstakbel annenin, yakınlarının ve ilk yardım ile uğraşmak isteyen herkesin bu bakımdan bilgi olup olması icap eder. Her şeyden önce âni bir doğum İhtimalini düşünerek hâmile kadının bazı hazırlıklarda bulunmuş olması doğru olur.

bebek_

Çocuğun doğum günü takriben yaklaştığı vakit, kâfi büyüklükte bir valize doğum sırasında anne ve çocuğa lâzım olabilecek malzemeyi yerleştirmek lâzımdır. Acaba bir doğumun yaklaştığını bildiren belirtiler nelerdir? Bunları tetkik edelim. Doğum sancısı belde başlar ve yavaş yavaş bir kramp ağrı şeklini alarak öne doğru gelir ve en şiddetli haddini bulur. Bir müddet sonra daha sık sık fasılalarla gelmeye başlayan bu sancı şiddetlenir ve süresi de artar. Ağrının devamı sırasında veya ağrımadan evvel kadının fercinden hafif kanlı ve lüzuci bir mayiin gelmesi doğumun pek yakın olduğuna kati bir alâmettir. Çocuğun etrafını kuşatan kesenin patlaması ile dışarı akan bu mayi, bazen doğum başlamadan evvel de kendini gösterir, fakat bu hal nispeten daha seyrek vuku bulur. Esas olan, doğuma yakın bir zamanda ve sancılı bir zamanda kesenin patlamasıdır.

Acaba anı doğum hâdiselerinde ne şekilde hareket etmeli? Müstakbel anne veya yanında bulunan bir yakını doğumun başladığına kanaat getirince hekime baş vurur. Bu sırada hekime söylenmesi icap eden bilgiler bilhassa şunlardır.

1 -—Ağrının başladığı saat veya kaç saatten beri devam ettiği

2 —Ağrı fasılalarının ne kadar sürdüğü,

3 — Su gelip gelmediği

4 — Herhangi bir kanama vukuu bulup bulmadığı.

Hekim gelinceye kadar yapılması icap eden işler vardır. Hemen bir güyüm su ısıtılır. Doğum için lüzumlu eşyaları ihtiva eden valiz açılır. Anne ve çocuğun yatakları hazırlanır. Annenin yatağının orta yerine ıslanmadan ve kirlenmeden korumak için lâstik veya su geçirmez bir yaygı serilir. Lâstik örtü bulunmadığı takdirde birkaç kat gazete kâğıdı ve bir tabaka da yağlı kâğıt bu işi görebilir. Evvelâ gazeteler serildikten sonra üzerine yağlı kâğıt yayılır. Lâstik veya yağlı kâğıt yatağın kenarından dışarı sarkıtılır. Yatağın kenarına yere bir leğen ve güğümle su konur. Diğer lüzumlu eşya da kolayca ele geçecek yerlere yerleştirilir.

Bütün bunlardan sonra dikkat edilecek şey sükûnetin muhafaza edilmesidir. Çocuklar büyük bir ekseriyetle fevkalâde kolay doğarlar. Hekim gelmeden çocuk doğduğu takdirde anne rahat bir şekilde yatırılır, sakin olması ve sıcak tutulması için gereken tedbirler alınır.

Çocuk doğduktan sonra yardımcı şahsın işlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Evvelâ eller temiz bir şekilde yıkanır. Bundan sonra çocuk ayak bileklerinden tutularak kaldırılır. Göbek bağının boynun etrafına dolanıp dolanmadığına dikkat edilir. Böyle bir şey varsa ihtimamla gevşetilir ve çıkarılır. Çocuğu ayaklarından tutup kaldırırken, bir parmak bileklerin iç tarafından, diğeri de dışardan kavrayacak şekilde olmalıdır. Bu esnada öbür elle alından tutulur ve baş geriye doğru itilir. Bu suretle ağız ve boğazda bulunan muhtelif ifrazat çok daha kolaylıkla dışarı akar ve çocuğun rahatça nefes almasını mümkün kılar. Çocuğun sesi kuvvetle çıktıktan sonra sıra göbek bağının kesilmesine gelmiştir. Doğum çantasından iki tane steril gaz şerit ve yine steril makas alınır. Göbek, çıkış noktasından yani çocuk cihetinden 5 cm. uzakta bu şeritler 2-3 cm. ara ile sıkıca sağlanır. İki düğümün tam ortasından göbek bağı kesilir, Hekim gelince göbek üzerinde lâzım gelen müdahalede bulunur. Hekim geciktiği takdirde göbek kesiği üzerine steril bir an bezi konur. Çocuk sıcak ve sakin bir halde yatırılır. Üzeri örtülür ve kolayca göz altında bulunacak bir yere yerleştirilir.

EL BAŞPARMAĞI SARGILARI

Buna mukabil ayak ve el parmaklarının donukları oldukça şiddetli ağrıya sebep olurlar.

Ne yapmak : Yapılacak iş donmakta olan nesiçleri tekrar gevşetmek ve kan deveranını tekrar temin etmektir. Vücudun sıcak kısımlarından istifade ederek bunları bir ısıtma vasıtası olarak kullanmak iyi bir usuldür. Meselâ donmakta olan bir kulak veya burunu elle ovuşturarak ısıtmak çok faydalı olabilir. Bu şekilde elin harareti bu donuk uzuvlara geçer. El donmalarında ise eli koltuk altına veya bacak arasına sokmak çok pratik bir usuldür. Bundan başka muhtelif hararette sulara batırarak ıslatılmış bezlerle de tedricî bir ısıtma tatbik etmek iyi bir usuldür. Bu işe evvelâ soğuk su ile başlanır ve suyun harareti gittikçe arttırılır. Donuk vücut parçası tabiî rengini alıncaya kadar bu ameliyeye devam edilir. Bundan sonra kazazede sıcak bir odaya götürülür. Donuk bir kimseyi birdenbire çok sıcak bir muhitle temas ettirmek çok tehlikeli olabilir.. Bunun için donuk nesicin kendi kendine ve mümkün olduğu kadar tabiî bir şekilde yumuşamasına imkân verilmelidir. Deveran etmeğe başlayan kanın harareti bu i§i yapmağa kâfi gelir. Dişardan yapılacak çok şiddetli sıcak tatbikat amarları zedeler ve bir gangrenin teşekkülüne yol açar.

Ani Doğum adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.