Akut Otitis Media Kronik Otitis Media Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Akut Otitis Media Nedir, Kronik Otitis Media Tedavisi

Akut süpüratif otitis media (ASOM) çocuk­larda, 2-7 yaş arasında sık görülür. Kızamık ve kızıla genellikle eşlik eder. Çocuklarda, ateş, kulak ağrısı, halsizlik ve bazen ishal, kusma bulunur. Sağlam bir kulak zarı arka­sında pürülan olmayan sıvı birikimiyle ta­nımlanan efüzyonlu otitis media‘da (eksüdatif, sekretuar, seröz otitis media adlarıyla da anılır) hastada ağrı, ateş gibi bulgular bu­lunmaz yalnızca iletim tipi bir işitme kaybı vardır.

Birçok vakada otitis media nazofarinksteki enfeksiyona ikincil olarak ortaya çıkar. Östaki borusunun faringeal bölümünün hiperemi ve ödemiyle başlayan hastalık submu-kozada lenfoid hiperplaziyle devam eder. Vakaların %90’ında B hemolitik streptokok­lar sorumludur. Pnömokoklar ve stafilokok-lar öteki etkenlerdir. Bebeklerde hemofilus influenza, yenidoğanda E. coli enfeksiyon­larına rastlanır. Bebeklerde süpüratif otitis media ateş ve meninks iritasyonu belirtile­riyle ortaya çıkabilir. Sırtüstü sütle besleme hazırlayıcı etmendir. Bazı bebeklerde gastroenterit görülür. Bu çocuklarda kulak zarı gri renktedir ve kabarık olmayabilir. Dö-küntülü hastalıklarda (kızıl, kızamık, difteri) kulak zarı üzerinde hemorajik büller görü­lür. Otoskopik muayenede akut süpüratif otitis mediada kulak zarında damarlar ge­nişlemiş, bütün kulak zarı kızarmış ve matlaşmıştır. Perforasyon öncesi zar üzerinde beyaz eksüdalar görülür. Perforasyondan sonra ise seröz, kanlı ya da mukopürülan bir akıntı izlenir, işitme kaybı iletim tipinde-dir. Kulaktaki ağrı perforasyondan sonra ge­çer. Efüzyonlu otitis mediada (EOM) da ile­tim tipi bir işitme kaybı saptanır. Kulak zarı mat ve çökmüştür; manubrium mallei belir­gindir. Işık refleksi gözlenmez. Sıvı ışığı da­ha çok emdiğinden kulak zarı rengi mavi ya da sarımsıdır. Timpanometride düz eğri gö­rülür. Erişkinde seröz otitis media ile karşı­laşıldığında Östaki tüpü tıkanıklığına yol açan nazofarinks tümöründen şüphelenil-meli ve nazofarinks muayenesiyle birlikte belirgin tümör saptanamazsa kör biyopsi alınmalıdır.

Akut nekrotizan otitis media (ANOM), orta kulak, kulak zarı ve kemikçiklerde geniş harabiyet yapan ağır seyirli bir hastalıktır. Çocuklarda görülür ve kızıl, kızamık, influ-enzanm komplikasyonudur. B hemolitik streptokoklar etken mikroorganizmadır. Ke­mikçiklerde erime, ince pürülan ve kokulu bir akıntıyla orta kulakta granülasyon doku­su mevcuttur. Seröz otitis mediada en önemli bulgu iletim tipi işitme kaybıdır. Ös­taki tüpü tıkanıklığı, iyileşmemiş akut süpü­ratif otitis media, alerji ile yarık damak gibi anatomik bozukluklar etiyolojide yer alır.
Süpüratif otitis media genellikle streptokok­lar ya da Hemofilus influenzaya bağlı oldu­ğundan enfeksiyonun her evresinde söz ko­nusu etmenlere yönelik antibiyotikler kulla­nılmalıdır (ampisilin, amoksisilin, sulbak-tam ampisilin, amoksisilin klavulonik asit, sefalosporinler). Hastanın rahatlaması için de belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır (istirahat, analjezik, sedasyon). Dekonjes-tanlar, hastalıkla birlikte bulunan rinit ve rinosinüzitlere yönelik olarak kullanılabilir. Antibiyotik almalarına karşın belirtilerin ağırlaşarak sürdüğü ve toksik belirtilerle komplikasyonların görüldüğü çocuklarda parasentez yapılmalıdır.

İki haftalık antibiyotik tedavisine istenilen yanıt alınamadığında antibiyotik değiştirile­rek tedavi sürdürülmelidir. Perforasyon bu­lunmamasına karşın enfeksiyon bulguların­da değişme olmazsa miringotomi yapılıp tüp takılabilir. Bu konuda hastanın işitme kaybı karar aşamasında yardımcı olabilir. Düzelmeyen akut otitis mediada kistik fibroz, rinosinüzit, alerji ve bağışıklık yetersiz­likleri akla gelmelidir. Yineleyen ve inatçı otitis mediada cerrahi tedavi düşünülmeli­dir. Adenoid hipertrofisi araştırılmalı gere­kirse adenoidektomi yapılmalı ve son aşa­mada mastoidektomi planlanmalıdır.

Seröz otitis mediada tedavi yönteminin se­çimi çok tartışmalıdır. Bazı yazarlar, hastalığın enfeksiyon etkenlerine bağlı olarak ge­liştiğini kabul ettiklerinden (Hemofilus influenza) üç hafta süreyle (bazen daha da uzun süre) antibiyotik tedavisini önermek­tedir. Öte yandan hastalığı hazırlayan et­menler incelenerek ortadan kaldırılmalıdır (Alerji, adenoid hipertrofisi ve submüköz damak yarığı gibi anatomik bozukluklar). Antihistaminik ve dekonjestanlann yararı tartışmalıdır.

Sıvının kaybolmadığı durumlarda cerrahi te­davi gerekir. Miringotomiyle sıvı boşaltılır. Orta kulaktan gelen sıvının yoğunluğuna göre karar verilerek gerekirse (özellikle glue ear durumunda) ventilasyon tüpü takı­larak ortalama altı ay beklenir. Tüp hastalı­ğın yinelemesi nedeniyle birkaç kez uygu­lanabilir. Ender olarak bütün bu girişimlere karşın başarılı sonuç alınamadığında koıtikal mastoidektomi gerekebilir.

0 yorum yapılmış


    Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
  1. avatar

    Ben tedavisini sordum ya.Burda çıkan şeye baksanıza.Of yani f!:(

    eda04-11 14:32

Akut Otitis Media Kronik Otitis Media Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.