Adet Düzensizliği Tansiyon Habercisi Olabilir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Bir kad?n?n üreme fonksiyonunun ba?lamas? anlam?na gelen âdet kanamas?, genellikle 12 ya? civar?nda gerçekle?iyor ve yumurtlamamekanizmalar?n?n tamolgunla?mam?? olmas? nedeniyle 1 y?l boyunca düzensiz seyredebiliyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kad?n Hastal?klar? Uzman? Op. Dr. Süleyman Tosun, düzensiz âdet kanamalar?na dikkat edilmesi gerekti?ini söylüyor.

554843_detay

7 GÜNDEN UZUNSA D?KKAT

Âdet kanamas?n?n 28 günde bir gerçekle?mesi ideal görülürken, 21-35’inci günler aras?nda gerçekle?mesinde de sorun görülmüyor. Âdet kanamalar?n?n 21 günden k?sa (hipomenore) veya 35 günden uzun aral?klarla (oligomenore) gerçekle?mesi düzensiz oldu?unu gösteriyor. Çok yo?un (hipermenore), p?ht?l? ve lekelenme ?eklinde çok az gerçekle?en, 2 günden az ve 7 günden uzun süren kanamalar âdet düzensizli?i olarak kabul ediliyor. Âdet kanamalar?ndaki düzensizlikler en s?k olarak hormon düzeylerindeki de?i?ikliklere ba?l? olarakmeydana geliyor ve endometrial polip,miyom, endometrial hiperplazi ya da kanser gibi patolojik bir nedenden kaynaklanm?yor. Bu tür kanamalar disfonksiyonel kanamalar olarak adland?r?l?yor.

STRES DE ETK?L?

Hormonal bozukluklara ba?l? kanamalar, yumurtlama problemleri ile birlikte görüldü?ü için k?s?rl??a neden olabiliyor. Polikistik over (PCO) hastal??? olan ki?ilerde bu durumla s?k kar??la??l?yor ve bu ki?ilerde âdet düzensizli?i, gebe kalamama gibi sorunlar?n yan?nda k?llanmada art?? ve kilo al?m?na da rastlan?yor. A??r? stres, a??r egzersizler, tiroit bezinin az ya da çok çal??mas?, diyabet, yüksek tansiyon, rahimiçi araç kullan?m?, kanama bozukluklar?, baz? ilaçlar, polip, rahimiçi enfeksiyonlar,miyomlar ve endometrial kanser türleri de âdet düzensizli?inin nedeni olabiliyor.

Bu ?ikâyetleriniz varsa doktora gidin

– 21 günden az 35 günden uzun aral?klarla âdet görüyorsan?z

– Âdet kanamalar?n?z 2 günden az, 1 haftadan uzun sürüyorsa

– Âdetler a?r? kesici kullanmay? gerektirecek kadar a?r?l? geçiyorsa

– Âdetler aras?nda lekelenme tarz? kanamalar oluyorsa

– Adet düzensizlikleri ile birlikte meme ucundan süt veya benzeri bir ak?nt? geliyorsa

– Vücut k?llar?nda art?? varsa, ani kilo de?i?iklikleri olu?mu?sa ve kokulu ak?nt? ?ikâyeti bulunuyorsa en k?sa sürede doktora ba?vurmal?s?n?z.

Az kanaman?n nedenleri

– Do?u?tan anatomik bozukluklar; rahim küçüklü?ü ve yumurtal?klar?n geli?ememesi.

– Yumurta rezervinin azalmas?

– Radyasyon, alkol ve madde kullan?m?.

– Yumurtal?k tümörleri.

– Tiroit hormonunun fazla çal??mas?, böbrek üstü bezlerinin iyi çal??mamas?.

– Rahim içi enfeksiyonlar.

– Do?um kontrol haplar?n?n uzun süre kullan?lmas?

– Yumurtlamay? sa?layan hormonlar?n dengesizli?i, süt hormonu düzeyinin yüksek olmas?, “polikistik over” hastal??? gibi hormonal bozukluklar.

A??r? kanaman?n nedenleri

– Hormon bozukluklar?

– Endometrial polip, rahimde miyomlar, rahim kanseri

– Tiroit hormonu azl??? hipertansiyon ve karaci?er hastal?klar?

– Kan suland?r?c?lar.

– Do?um kontrol amaçl? kullan?lan rahim içi araçlar.

– Rahim içi enfeksiyonlar.

– Stres, beslenme bozukluklar?, a??r? kiloluluk ve zay?fl?k.

Adet Düzensizliği Tansiyon Habercisi Olabilir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.