Adalat CRONO

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Adalat CRONO

Formülü : Her film kaplı tablet 30 mg nifedipin içerir. Ayrıca, boyar madde olarak, kırmızı demir oksit (E172/C.I. 77491) ve titanyum dioksit (E171 /C.I.77891)içermektedir. Farmakolojik Özellikler : Nifedipin, 1,4-dihidropiridin türevi bir kalsiyum antagonistidir. Kalsiyum antagonistleri, kalsiyum kanallarından hücre içine kalsiyum girişini inhibe etmektedir. Nifedipin, özellikle miyokard hücreleri, koroner arterlerin düz kas hücreleri ve periferik damarlar üzerinde etkili olmaktadır.Nifedipin arteriyollerde düz kas tonusunu azaltır, böylece artmış periferik direnci ve dolayısıyla kan basıncını düşürür. Tedavinin başlangıcında kalp hızında ve buna bağlı olarak kardiyak atım hacminde geçici refleks bir artış olabilir. Ancak, bu, vazodilatasyonu kompanse edecek düzeyde değildir. Ayrıca, nifedipin, gerek kısa, gerekse uzun dönemli tedavilerde, sodyum ve su ekskresyonunu arttırır. Nifedipinin kan basıncını düşürücü etkisi, özellikle hipertansif hastalarda belirgindir.Nifedipin, kalpte, koroner arterleri dilate etmekte, özellikle de büyük damarları etkilemekte, hatta kısmi stenozlu alanlarda bile etkisini göstermektedir. Ayrıca, nifedipin koroner arterlerin vasküler düz kas tonusunu azaltarak vazospazmı önlemektedir. Sonuç olarak, post-stenotik kan akımı ve oksijen temini artar. Buna paralel olarak, nifedipin, periferik direnci düşürerek oksijen gereksinimini azaltmaktadır (afterload). Nifedipinin uzun dönemli kullanımıyla, yeni aterosklerotik lezyonların oluşumu da önlenebilmektedir.Adalat CRONO 30 tabletleri, 24 saati aşkın bir süre hemen hemen sabit bir oranda nifedipin sağlayacak şekilde formüle edilmiştir. Nifedipin, tabletten, membran kontrollü ozmotik itici-çekici (push-pull) proses ile salınmaktadır. Salım, gastrointestinal pH veya motiliteden bağımsızdır. Yutulduktan sonra, tabletteki biyolojik olarak inert komponentler, gastrointestinal kanaldan geçişte intakt olarak kalır ve çözünmeden feçesle atılır. Oral uygulamadan sonra, nifedipin hemen hemen tümüyle absorbe olur. Hızlı salımlı nifedipin formülasyonlarının (Adalat kapsül), sistemik yararlanımı ilk geçiş etkisine bağlı olarak %45-56 arasındadır. Kontrollü salımlı Adalat CRONO tabletin, kapsüle göre rölatif biyoyararlanımı ise %68-86 civarındadır ve ilk dozdan sonra, yaklaşık 6-12 saat içinde plato oluşturmaktadır. Tekrarlanan dozları takiben, 24 saati aşkın bir süre ile rölatif olarak sabit plazma konsantrasyonları sağlanmaktadır. Adalat CRONO 30 için pik plazma konsantrasyonu, 20-21 ng/ml, maksimuma ulaşma zamanı ise 12-15 saattir. Nifedipinin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak % 95’tir. Oral uygulamadan sonra nifedipin barsak duvarı ve karaciğerde metabolize olur. Metabolitleri inaktiftir. Nifedipin, metabolitleri halinde, başlıca böbrekler ve %5-15 oranında da safra ile atılır. İdrarda bulunan değişmeden kalan madde miktarı % 0.1’in altındadır.

Endikasyonları : 1. Hipertansiyon 2. Koroner kalp hastalığı Kronik stabil anjina pektoris (efor anjinası) Kontrendikasyonları : Adalat CRONO 30, nifedipine aşırı duyarlılığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır. Enzim indüksiyonu nedeniyle, nifedipin etkin plazma konsantrasyonuna erişemediği için, nifedipin rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır. Gebelik ve emzirme sırasında kullanım: Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Gebelerde yeterli çalışmalar yapılmamıştır, ancak hayvanlarda yapılan çalışmalarda embriyotoksik, fetotoksik ve teratojenik etkiler görüldüğünden, nifedipin gebelik süresince kullanılmamalıdır. Hayvanlarda bu etkilerin görülmesine yol açan dozlar, toksik olmakla birlikte, insanlar için tavsiye edilen maksimum dozdan defalarca daha yüksektir. Nifedipin anne sütüne geçmektedir. Bu konuda bir deneyim olmadığından, olası etkiler göz önüne alınarak, emzirme döneminde nifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye son verilmelidir. Fertilite: Nadir in vitro fertilizasyon vakalarında, nifedipin benzeri kalsiyum antagonistleri ile spermatozoalardaki reversibl biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki görülmüştür. Tekrarlanan in vitro fertilizasyon girişimlerinin başarısız olduğu erkeklerde, sonuç başka bir nedene bağlanamıyorsa, nifedipin benzeri kalsiyum antagonistleri muhtemel bir neden olarak göz önüne alınmalıdır.

Uyarılar / Önlemler : Kan basıncı çok düşük olan (ciddi hipotansiyon, sistolik basınç < 90 mm Hg), kalp yetmezliği bulunan ve ciddi aort stenozu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar dikkatle izlenmelidir, ciddi vakalarda doz azaltımı gerekebilir.Biyolojik olarak inert komponentler,deforme olmadan feçesle atıldığı için, gastrointestinal kanalda ciddi darlık olan hastalarda obstrüktif belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, dikkatle uygulanmalıdır. Bilinen gastrointestinal hastalık hikayesi olmaksızın, bazı vakalarda obstrüktif semptomlar görülmüştür.Adalat Crono, Kock kesesi ( proktokolektomiden sonra yapılan ileostomi) olan hastalarda kullanılmamalıdır.Baryum kontrastlı grafi uygulaması sırasında, Adalat CRONO 30 kullanan hastalarda yalancı pozitif etkiler görülebilir (örneğin ; dolum hataları polip olarak yorumlanabilir).Nifedipin, gebelerde, i.v. magnezyum sülfat ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Nifedipin, özellikle tedavinin başlangıcında ve alkolle birlikte alındığında, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkiler / Advers Etkiler : Adalat CRONO ile yapılan klinik çalışmalarda en sık görülen yan etkilerin sıklık ve vücut sistemlerinde oluşumuna göre dağılımı (hasta sayısı n = 9566 tarih : 13.10.1998). Sıklık insidansı : %1 ve < %10 ( Çok sık ) Tüm vücutta : asteni (yorgunluk), ödem, başağrısı Kardiyovasküler sistem : periferik ödem, vazodilatasyon, palpitasyon Sindirim sistemi : konstipasyon Sinir sistemi : baş dönmesi Sıklık insidansı : %0.1 ve < %1 ( Sık ) Tüm vücutta : karın ağrısı, göğüs ağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı Kardiyovasküler sistem : hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop. Sindirim sistemi : diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik , bulantı Kas – İskelet sistemi : bacak krampları Sinir sistemi : uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo Solunum sistemi : dispne Deri ve ekleri : kaşıntı, kızarıklık Ürogenital sistem : noktüri, poliüri Sıklık insidansı : %0.01 ve < %0.1 ( Ara sıra ) Tüm vücutta : alerjik reaksiyon, substernal göğüs ağrısı, titreme, yüz ödemi, ateş Kardiyovasküler sistem : anjina pektoris (unstabil hariç), kardiyovasküler hastalık Sindirim sistemi : anoreksi, geğirme, gastrointestinal bozukluk, dişeti hiperplazisi, jinjivit, artmış GGT, anormal karaciğer fonksiyon testi, kusma Kas istelet sistemi : artralji, kemik hastalığı, miyalji Sinir sistemi : hipestezi, uyku bozukluğu, tremor Solunum sistemi: burun kanaması Deri ve ekleri : anjiyoödem, makulopapüler kızarıklık, pustüler kızarıklık,terleme, ürtiker, vezikülobullöz kızarıklık Özel duyular : anormal görme, göz bozukluğu, göz ağrısı Ürogenital sistem : dizüri, sık idrara çıkma Adalat CRONO ile ilgili spontan raporlarda en sık görülen yan etkilerin sıklık ve vücut sistemlerinde oluşumuna göre dağılımı (hasta sayısı n = 2886 tarih : 15.09.1998) Sıklık insidansı : %0.01 ( Ender ) Tüm vücutta: anafilaktik reaksiyon Sindirim sistemi: bezoar, disfaji, özofajit, dişeti hastalığı, intestinal tıkanıklık, barsak ülseri,sarılık, artmış SGPT Hematolojik ve lemfatik sistem : lökopeni, purpura Metabolik ve beslenme bozukluğu : hiperglisemi, kilo kaybı Kas-iskelet sistemi: kas krampları Deri ve ekleri : eksfoliyatif dermatit, jinekomasti, fotosensitif dermatit. Özel duyular: bulanık görme Malign hipertansiyon ve hipovolemik diyaliz hastalarında vazodilatasyon sonucu kan basıncında aşırı düşüş gelişebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşimleri : Nifedipinin kan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir.ß-blokerlerle birlikte verildiğinde, hasta şiddetli hipotansiyon açısından dikkatle izlenmelidir. İzole vakalarda kalp yetmezliği gelişebilir.Nifedipin, hem incebarsakta hem de karaciğerde lokalize sitokrom P450 3A4 enzim sistemi yoluyla metabolize olur. Dolayısıyla, bu enzim sistemini indüklediği veya inhibe ettiği bilinen ilaçlar, nifedipinin ilk geçişini (oral uygulama sonrası) veya klirensini değiştirebilirler.Nifedipin ve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin klirensinde azalmaya, dolayısıyla digoksinin plazma düzeyinin yükselmesine yol açabilir.Fenitoin, Sitokrom P450 3A4 enzim sistemini indükler. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında , nifedipinin biyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar.Birlikte kullanım sırasında nifedipine klinik yanıt monitörize edilmeli ve gerekirse nifedipin dozunun arttırılması değerlendirilmelidir. İki ilacın birlikte kullanımı sırasında, nifedipin dozu arttırılırsa, fenitoin ile tedavi kesildiğinde, nifedipin dozunun azaltılması değerlendirilmelidir.Kinidinle birlikte nifedipin uygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipinin kesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipinin plazma konsantrasyonunda artışa yol açabileceğinden; bu iki ilaç birlikte kullanılacağı zaman, kan basıncı monitorize edilmeli ve gerekirse nifedipin dozunun azaltılması değerlendirilmelidir. Simetidin plazma nifedipin düzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir.Rifampisin enzim indüksiyonu ile nifedipinin metabolizasyonunu hızlandırarak etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Bu yüzden, rifampisin ve nifedipin birlikte kullanılmamalıdır. Diltiazem, nifedipin klirensini azaltır. Bu iki ilacın kombinasyonunda dikkatli olunmalı ve gerektiğinde nifedipin dozu azaltılmalıdır.Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir.Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipinin konsantrasyonlarını arttırabilir. Bu nedenle, birlikte kullanım sırasında kan basıncı monitörize edilmeli ve gerekirse, nifedipin dozunun düşürülmesi değerlendirilmelidir.Teorik olarak etkileşime girebilecek diğer ilaçlar:, Eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, takrolimus, karbamazepin, fenobarbiton, valproik asit.Etkileşime girmeyen ilaçlar: Ajmalin, benazepril, debrisoquine, doksazosin, omeprazol, orlistat, pantoprazol, ranitidin, asetilsalisilik asit ( aspirin ) 100 mg, kandesartan sileksetil, serivastatin, ibesartan, rosiglitazon, talinolol, triamteren hidroklorotiazid. Nifedipin, üriner vanilil mandelik asit değerlerini spektrofotometrik ölçümlerde yanlışlıkla yükselmiş olarak gösterebilir.

Kullanım Şekli ve Dozu : Tedavi mümkün olduğu kadar hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, yetişkinler için tavsiye edilen doz:

1. Hipertansiyonda günde 1 tablet Adalat CRONO 30 (1×30 mg / gün) 2. Koroner kalp hastalığında (Kronik stabil anjina pektoris) günde 1 tablet Adalat CRONO 30 (efor anjinası) (1×30 mg / gün) Başlangıç dozu olarak ,günde 30 mg tek doz önerilir. Hastalığın şiddeti ve hastanın cevabına göre, doz, aşamalar halinde, günde tek seferde 120 mg'a çıkartılabilir.Kullanım süresine doktor karar vermelidir.Tabletler bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır. Tabletler bölünmemelidir ve çiğnenmemelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi : Ciddi nifedipin entoksikasyonunda kan basıncında düşüş, komaya kadar varabilen şuur bozuklukları, taşikardi, bradikardi, hiperglisemi, metabolik asidoz, hipoksi ve pulmoner ödem ile kardiyojenik şok görülebilir.Özellikle, Adalat Crono gibi kontrollü salımlı ürünlerin entoksikasyonunda, etken maddenin sonradan oluşabilecek absorbsiyonunu önlemek için gastrik lavaj yanısıra, ince barsak yıkamasını da kapsayan tam bir eliminasyon sağlanmalıdır. Nifedipin diyalize olmadığı için hemodiyalizin bir faydası yoktur. Plazmaferezis önerilir (plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Dağılım hacmi nispeten düşüktür). Bradikardik kalp ritm bozuklukları, -sempatomimetiklerle semptomatik olarak tedavi edilebilir.Hayatı tehdit eden bradikardik kalp ritm bozuklukları için geçici pacemaker tedavisi önerilebilir. Kardiyojenik şok ve arteryel vazodilatasyonun sonucu olan hipotansiyon, kalsiyum ile tedavi edilebilir (10-20 ml %10'luk kalsiyum glukonat solüsyonu yavaşça i.v. yolla verilir. Gerekiyorsa doz tekrar edilir). Sonuç olarak, kalsiyum serum seviyeleri, normal seviyenin en üst sınırına ya da biraz daha yükseğe ulaşabilir. Kan basıncı kalsiyum ile yeterli seviyeye yükseltilemezse, ek olarak dopamin veya noradrenalin gibi vazokonstriktör sempatomimetikler uygulanır. Bu ilaçların dozu alınan cevaba göre belirlenir. Ek sıvı verilmesi, kalbin aşırı yüklenmesi tehlikesinden dolayı dikkatle uygulanmalıdır.

Saklama Koşulları : 30o C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Takdim Şekli : 20 tabletlik blister ambalajlarda

Diğer Ticari Şekilleri : Her tabletin 60 mg nifedipin içerdiği 20 tabletlik ambalajda. Bayer AG, Almanya lisansı ile ithal edilmiştir. Ruhsat sahibi ve ithal eden : Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., Şişli – İstanbul Üretim yeri : Bayer AG, Leverkusen, Almanya'da üretilmiş ve Bayer İlaç Fabrikaları A.Ş Topkapı- İstanbul'da ambalajlanmıştır. Ruhsat tarihi : 15.07.1996 Ruhsat no. : 99 / 71 Reçete ile satılır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kaynak: Bayer Türk Kimya San.

Adalat CRONO adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.