ABILIFY 15 MG 28 TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü

Aripiprazol, 10-15-30 mg.

Endikasyonları

Akut Şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında.

Kontrendikasyonları

Enapril’e karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Aşağıdaki tıbbi sorunların varlığı durumunda Enapril çok dikkatli kullanılmalıdır.

-Otoimmün hastalıklar, özellikle sistemik Lupus eritematozus (nötropeni veya agranülositoz riski artar),

-Kemik iliği depresyonu,

-Serebrovasküler yetmezlik,

-Diabetes mellitus (hiperkalemi riski),

-Hiperkalemi,

-Renal arter stenozu; bilateral veya soliter böbrekte (BUN, kreatinin yükselmesi),

-Renal fonksiyon bozukluğu (hiperkalemi riski artar, enalaprilat retansiyonu oluşur),

-Sodyum kısıtlaması veya diyaliz uygulanan hastalar (hipotansiyon riski),

-Primer karaciğer hastalıkları,

-Aort ve mitral stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati,

-Primer hiperaldosteronizm,

-Böbrek transplantasyonu sonrası,

-Çok ender olarak ilk kullanımdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir.

-Kan basınçları normal veya normalin alt sınırında seyreden konjestif kalp yetmezlikli hastalarda Enapril tedavisi kan basıncını daha da düşürebilir. 

-Böbrek yetmezliğinde ilacın doz veya kullanım sıklığının azaltılması gerekir.

-Diüretiklerle kombine tedavi sırasında böbrek fonksiyonu normal bile olsa bazen BUN ve kreatinin yükselebilir.

-Nadiren anjionörotik ödem ve fetal dispne ile karakterize larinks ödemine neden olduğu bildirilmiştir. Böyle durumlarda tedavi derhal kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. 

Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Kullanımı:

Hayvan deneylerinde fetal toksik etki saptandığından gebelikte kullanımı önerilmez.Genel kural olarak ACE inhibitörleri ile tedavi sırasında emzirmekten sakınılmalıdır. ACE inhibitörleri plasentadan geçtiği için,fetusun kan basıncını düzenleyen mekanizmaları bozabileceği düşünülebilir. İkinci ve üçüncü trimesterdeki ilaç kullanımı sonrası yeni doğanlarda oligohidraminos, hipotansiyon, oligüri, anüri vakaları ve kafatası kemikleşmesinde bozukluklar bildirilmiştir.

Bu dönem içinde ilaç kullanımı prematüre ve düşük kilolu doğumlara yol açabilir. Bu nedenle tüm ACE inhibitörleri gibi Enalapril maleat gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım emniyeti ve etkinliği henüz saptanmamıştır.

Etkileşimler
Nonsteroidal antienflamatuar analjezikler (özellikle indometazin), östrojen ve sempatomimetikler Enalaprilin antihipertansif etkisini antagonize edebilirler Potasyum tutucu diüretiklerle (amilorid, spironolakton, triamteren gibi) kullanılmamalıdır.

Kemik iliği depresanları nötropeni riskini arttırır.Diüretikler ve renin salınımına yol açan ajanlarla kullanılması kan basıncında aşırı düşmeye yol açabilir.Enapril alkolün etkisini artırabilir.Allopurinol nötropeni riskini artırabilir.

Lityum tuzlarının serum konsantrasyonu artabilir. Diyetle fazla tuzlu verilmesi antihipertansif etkiyi azaltabilir.

ABILIFY 15 MG 28 TABLET yan etkileri

ABILIFY 15 MG 28 TABLET dozu kullanimi

ABILIFY 15 MG 28 TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.