sudafet şurup kaç gün kullanılmalı sonuçları

  • Eksofed 120ml şurup
    yorumsuz 11 sene önce

    Eksofed 120ml şurup

    ENDİKASYONLARI Pro­dük­tif(bal­gam­lı, gö­ğü­se in­miş) ök­sü­rük­le bir­lik­te gö­rü­len üst so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Bur­nua­çar, a­kın­tı­sı­nı dur­du­rur ve eks­pek­to­ras­yo­nu sağ­la­ya­rak has­ta­yı ra­hat­la­tır. KONTRENDİKASYONLARI Bu kom­bi­nas­yo­nave­ya bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş o­lan­lar i­çin kont­ren­di­ke­dirŞid­det­lihi­per­tan­si­yon ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dırDa­ha ön­ce­ki2 haf­ta i­çin­de MA­O in­hi­bi­tö­rü al­an ve­ya al­ma­ya de­vam e­den has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Psö­do­e­fed­rin ve bu tip i­laç­la­rın bir­lik­te […]