Kolestor 10 mg 30 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Kolesterol Ve Trigliserit Düşürücü Preparatlar

Etken Maddesi

Atorvastatin Kalsiyum

KOLESTOR 10 MG 30 FİLM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ

Atorvastatin,20-40 mg

ENDİKASYONLARI

Kolesterol düşürücü olarak kullanılır

KONTRENDİKASYONLARI

İlaç tabletleri, terazosin hidroklorüre hipersensitif olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Senkop ve “ilk doz” Etkisi: Hytrin tabletleri, alfa-adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlar gibi tedavinin ilk dozunu veya ilk bir kaç dozunu takipen, kan basıncında belirgin düşüşe özellikle postural hipotansiyon ve senkopa neden olabilir. Tedavi birkaç günden daha fazla kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa, benzer bir etki beklenebilir. Alfa adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlarla da dozun hızlı arttırılmasıyla veya diğer antihipertansif ilaçların ilavesiyle senkop bildirilmiştir. Bazen senkop epizodunda önce kalp atım hızının dakikada 120-160 vuruş olduğu bir supraventiriküler taşikardi atağı görülebilirse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. İlaveten, postural hipotansiyon semptomlarına, hemodilüsyon katkısının olasılığı da düşünülmelidir.

Senkop veya aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman, ilaç tabletin yatarken verilen 1 mg’lık dozu ile başlatılmalıdır. Başlangıç tedavisi olarak 2 mg, 5 mg, 10 mg’lık tabletler endike değildir. Doz bundan sonra “Doz ve Uygulama” bölümündeki önerilere göre yavaş yavaş arttırılmalı ve ilave antihipertansif ajanlar dikkatle eklenmelidir. Hasta tedavinin başlangıcı sırasında oluşabilecek senkop sonucunda yaralanmaya neden olabilecek durumlardan sakınması konusunda uyarılmalıdır.

Çoğul dozların kullanıldığı yaklaşık 2000 hipertansif hastayı kapsayan kilinik çalışmalarda hastaların %1’inde senkop bildirilmiştir. Selim prostat hiperplazisi olan 1200 hastanın tedavisini kapsayanklinik çalışmalarda senkop insidansı %0.7’dir.

Eğer senkop oluşursa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İlaç tabletlerinin ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk 7 günü risk daha fazladır, ama bütün zaman aralıklarında söz konusudur.

Geçmişindeki miktürisyon senkobu olan hastalara alfa-bloker verilmemelidir. Prostat kanseri: Prostat kanseri ve SPH aynı semptomları verebilir. Bu 2 hastalık sıklıkla aynı – anda mevcut olabilir. Dolayısıyla, SPH olduğu düşünülen hastalar ilaç tedavisine başlamadan önce, prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir. Ortostatik hipotansiyon: Senkop ilaç tabletlerin en şiddetli rtostatik yan etkisi olduğu halde, kan basıncının düşmesine bağlı olan başdönmesi, sersemlik ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın olup, klinik çalışmalara katılan hastaların %28’inde görülmüştür. Selim prostat hiperpralizi hastaların klinik çalışmalarında hastaların %21’inde başdönmesi, hipotansiyon, postural hipetansiyon, senkop ve vertigo görülmüştür. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır.

Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı; ilk dozdan sonra, doz arttırılmasından sonra ve bırakılmış bir tedaviye yeniden başlanılmasından sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmalıdırlar. Bu hastalar, tedavinin başlangıcı sırasında senkop oluşabileceğinden olası yayalanmalardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar ortaya çıktığında her ne kadar bu semptomlar her zaman ortostatik değilse de, hastalara oturmaları veya sırtüstü yatmaları ve oturur veya yatar durumdan doğrulurken dikkali olmaları öğütlenmelidir. Başdönmesi, sersemlik veya çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz ayarlanmasının yapılabilmesi için, bunlar hekime bildirilmelidir. Hastalara ilaç tabletle uyku hali veya somnolans ortaya çıkabileceğide söylenmelidir. Bunlar araba veya ağır makineleri kullananların dikkatli olmasını gerektirir.

Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematotrik, hemoglobin, beyaz kan hücreleri, total protein ve albumin değerlerinde ufak ama istatistiksel olarak önemli düşüşler olmuştur. Bu laboratuar bulguları, hemodilüsyon olasılığını düşündürür. İlaç ile 24 aylık tedavide, prostat spesifik antijen seviyelerinde, önemli bir değişiklik olmamıştır.

Hamilelikte kullanımı: Hamilelerde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur ve ilacın gebelikteki güvenirliği bilinmemektedir. Potansiyel yararları anne ve fetusa karşı oluşabilecek risklerden üstün çıktığı durumlar dışında ilaç hamilelikte önerilmez.

Emziren Anneler: Terazosinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığından emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik kullanım: Çocuklarda güvenirlik ve etkinlik çalışmaları yapılmamıştır.

YAN ETKİLER

(SPH): Genel olarak vücut: Asteni, flu sendromu, başağrısı;

Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon, palpitasyonlar, postural hipotansiyon, senkop;

Sindirim sistemi: Bulantı;

Metabolik ve Nutrisyonel bozukluklar: Periferal ödem, kilo artışı;

Sinir sistemi: Başdönmesi, somnolans, vertigo;

Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, rinit;

Özel duyular: Görme bulanıklığı / dokunma duyusunun zayıflaması;

Ürogenital sistem: İmpotans, idrar yolu enfeksiyonu.

Pazarlama sonrası deneyimleri: Trombositopeni, atriyal fibritasyon ve ayrıca piriapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilşkisi açıklanmamıştır. Hipertansiyon:

Genel olarak vücut: Asteni, bel ağrısı, baş ağrısı; Kardiyovasküler sistem: palpitasyonlar, postural hipotansiyon, taşikardi;

Sindirim sistemi: bulantı, Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: ödem, periferal ödem, kilo alma;

Kas iskelet sistemi: Kol-bacak ağrıları;

Sinir sistemi:Depresyon, baş dönmesi, lipido azalması, sinirlilik, parestezi, somnolans;

Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, sinüzit;

Özel duyular:Görme bulanıklığı;

Üro-genital sistem: impotans. Terazosin kullananlarda:

Genel olarak vücut: Göğüs ağrısı, fasiyal ödem, ateş, karın ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı;

Kardiyovasküler sistem: Aritmi, vazodilatasyon;

Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, şişkinlik, kusma;

Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: Gut;

Kas iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, miyalji;

Sinir sistemi: Anksiete, insomnia;

Solunum sistemi: Bronşit, soğuk algınlığı semptomları, epitaksis, influenza semptomları, şiddetli öksürük, farenşit, rinit;

Deri: prürit, döküntü, terleme;

Özel duyular: görme bozukluğu, konjunktivit, kulak çınlaması;

Ürogenital sistem: Sık idrara çıkma, özellikle post-menapoz dönemdeki kadınlarda bildirilen üriner inkontinans, idrar yolları enfeksiyonları.

Pazarlama sonrası deneyimleri:Hastalarda ilaç tablet takiben nadir olarak anafilaksi dahil allerjik reaksiyonlar görülebileceğini göstermiştir. Trombositopeni, atriyal fibrilasyon ve ayrıca priapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilişkisi açıklanmamıştır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

ETKİLEŞİMLER

(SPH): ACE veya diüretiklerle birlikte terazosin tedavisi uygulanan SPH’li hastalarda başdönmesi veya başdnmesi ile alakalı diğer yan etkilerin yüzdesi; çift – kör plasebo kontrollü çalışmalardaki terazosin kullanan hastalarınkinden daha yüksek görünmektedir.

Hipertansiyon: Hipertansiyonlu hastalarda, terazosin diüretiklere ve birçok beta-adrenerjik blokerlere ilave edilmiştir. hiçbir beklenmeyen etkileşim görülmemiştir. Belirgin hipotansiyon olasılığından kaçınmak için terazosin diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanırken özen gösterilmelidir. Bir diüretik veya diğer hipertansif ajanı ilve ederken dozun azaltılması veya yeniden titre edilmesi gerekli olabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına göre belirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespit edilir.

İlaç Fiyatı 30.79 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KOLESTOR 20 MG 30 FİLM TABLET

* KOLESTOR 40 MG 30 FİLM TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* ALVASTİN 80 MG 30 TABLET

* ALVASTIN 80 MG 90 TABLET

* AVITOREL 40 MG 30 FİLM TABLET

* AVITOREL 10 MG 30 FİLM TABLET

* AVITOREL 40 MG 90 FİLM TABLET

* COLASTIN-L 10 MG 30 FİLM TABLET

* CARDYN 10 MG 30 FİLM TABLET

* CHOLVAST 10 MG 30 FİLM TABLET

* ALVASTİN 10 MG 30 TABLET Ali

* TARDEN 10 MG 30 FİLM TABLET

* LIPITAKSİN 10 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİDRA 10 MG 30 FİLM TABLET

* ATOR 10 MG 30 FİLM TABLET

* SAPHİRE 10 MG 30 FİLM TABLET

* DİVATOR 10 MG 30 FİLM TABLET

* ATEROZ 10 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİTOR 10 MG 30 FİLM TABLET

* CARDYN 20 MG 30 FİLM TABLET

* COLASTIN-L 20 MG 30 FİLM TABLET

* CHOLVAST 20 MG 30 FİLM TABLET

* ALVASTİN 20 MG 30 TABLET

* TARDEN 20 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİDRA 20 MG 30 FİLM TABLET

* ATEROZ 20 MG 30 FİLM TABLET

* LIPITAKSİN 20 MG 30 FİLM TABLET

* ATOR 20 MG 30 FİLM TABLET

* SAPHİRE 20 MG 30 FİLM TABLET

* DİVATOR 20 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİTOR 20 MG 30 FİLM TABLET

* CARDYN 40 MG 30 FİLM TABLET

* CHOLVAST 40 MG 30 FİLM TABLET

* ALVASTİN 40 MG 30 TABLET

* DİVATOR 40 MG 30 FİLM TABLET

* COLASTIN-L 40 MG 30 FİLM TABLET

* TARDEN 40 MG 30 FİLM TABLET

* ATOR 40 MG 30 FİLM TABLET

* SAPHİRE 40 MG 30 FİLM TABLET

* LIPITAKSİN 40 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİDRA 40 MG 30 FİLM TABLET

* ATEROZ 40 MG 30 FİLM TABLET

* ATEROZ 80 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİDRA 80 MG 30 FİLM TABLET

* CHOLVAST 80 MG 30 FİLM TABLET

* COLASTIN-L 80 MG 30 FİLM TABLET

* ATOR 80 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİTOR 40 MG 30 FİLM TABLET

* COLASTİN-L 10 MG 90 FİLM TABLET

* TARDEN 10 MG 90 FİLM TABLET

* ATOR 10 MG 90 FİLM TABLET

* LİPİTOR 80 MG 30 FİLM TABLET

* LİPİTOR 10 MG 90 FİLM TABLET

* COLASTİN-L 20 MG 90 FİLM TABLET

* TARDEN 20 MG 90 FİLM TABLET

* ATOR 20 MG 90 FİLM TABLET

* LİPİTOR 20 MG 90 FİLM TABLET

* COLASTİN-L 40 MG 90 FİLM TABLET

* ATOR 40 MG 90 FİLM TABLET

* COLASTİN-L 80 MG 90 FİLM TABLET

* LİPİTOR 40 MG 90 FİLM TABLET

* LİPİTOR 80 MG 90 FİLM TABLET

*/?>

1 yorum yapılmış

 1. avatar

  kolestorolum ve trgiresidim 330 cıvarında daha önce bana hiper klestro dem,işlerdi.
  doktorum hemen bana ATEROZ40mg verdi daha önvcede ator kullanırdım 1 yoıldır kullanmıyordum
  şimdi ilk aldıgımda uyudugumda kendiimi anormal hissettim uyku halında bocaladım ilk defa bu turlu ilaçla boyle oldum bu ilaçlar karacıgere ve böbreklere hasar veriyorsa ne anlamı var doktorlar neden veriyor zaten aynı zaman da 100 lük craspınde verdi hergün 1 ad alıyom
  sık sık ıdrara gediyom bakalım sonuna.

  aterzi03-02 21:13

Kolestor 10 mg 30 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.