Klamoks 1000 mg Kullananlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Antibiyotik içeren ilaçlar enfeksiyonlardan kaynaklanan birçok hastal?klar?n tedavisinde kullan?l?r. Klamoks yayg?n olarak kullan?lan antibiyotikler aras?ndad?r. ?lac?n etken maddesi amoksisilin ve klavulanik asittir. Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit bulunmaktad?r. Hastal???n ?iddetine ve hastan?n ya??na, kilosuna göre farkl? dozlarda ilaç kullan?lmas? önerilir.

 

KLAMOKS Bid 1000 Mg Film Tablet

Tüm antibiyotik ilaçlar gibi doktor taraf?ndan reçete edilmedikçe kullan?lmas? sak?ncal?d?r. Antibiyotiklerin çe?itli yan etkileri oldu?undan sadece gerekli durumlarda ve saatine dikkat ederek kullan?lmas? gerekti?i ak?ldan ç?kar?lmamal?d?r.

Klamoks bid kullananlar

Klamoks nedir ve ne için kullan?l?r?

Klamoks, geni? spektrumlu bir antibiyotiktir. Bu nedenle birçok hastal???n tedavisinde reçete edilmektedir. KLAMOKS Bid bakteri ve mikroplar?n birçok çe?idine kar?? etkili antibakteriyel bir ilaçt?r.

?laç tablet formunda, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet beyaz?ms? renktedir. Tablette bir yanda KF harfi bask?s?, di?er yanda çentikli film kaplanm??t?r. Klamoks’a duyarl? bakterilerin neden oldu?u bakteriyel enfeksiyonlar?n k?sa süreli tedavisinde endikedir. Bademcik iltihab?, sinüzit, orta kulak iltihab? gibi üst solunum yolu enfeksiyonlar?, di? abseleri gibi di? ve di?eti ile ilgili enfeksiyonlarda etkili sonuçlara neden olmaktad?r.

KLAMOKS Bid 1000 Mg Film Tablet yakla??k 10 TL fiyat?ndan sat?lmaktad?r.

Klamoks 1000 mg Kullananlar

amoksisilin ve klavulanik asit bilesiminden olusan bir antibiyotik.
Kaynak-Ek?i Sözlük

cryptic anjinsin dediler, 3 çe?it antibiyotik de?i?tirdim, beni aya?a kald?rabileni bizzat kendileri oldu.
Kaynak-Ek?i Sözlük

1000mglik tabletlerini içmek için kutuyu açt???n?zda daha içmeden filminden ne kadar ?ekil bir kimyasal oldu?unu anlad???n?z antibiyotik
Kaynak-Ek?i Sözlük

tam emilim için yemeklerin ba?lang?c?nda içilmesi gereken antibiyotik.
Kaynak-Ek?i Sözlük

diyare yapt??? do?rudur. ama aman aman bi durum de?il. henüz 1000 mg 3 adet kulland?m. halsizlik azald? diyebilirim, ama üst solunum hala pert.
Kaynak-Uluda? Sözlük

kab?z yapan ilaç. ?oklarday?m sen antibiyotiksin ishal yapman gerek kab?z de?il.
Kaynak-Uluda? Sözlük

*/?>

Klamoks 1000 mg Kullananlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.