karazepin 400 mg 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antiepileptik,nörotrop ve antikonvülsan

Etken Maddesi
Karbamazepin

KARAZEPIN 400 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Carbamazepine, 200-400 mg

ENDİKASYONLARI

KARAZEPIN difenhidantoin, fenobarbital veya pirimidon gibi diğer ilaçlarla tedaviye cevap veremeyen aşağıdaki epilektik durumlarda kullanılır. Kolaylıkla kontrol altına alınamayan:
– Kompleks semptomatoloji ile seyreden kısmi nöbetler (psikomotor, temporal lob),
– Genel tonik- klonik nöbetler (grand mal),
– Yukarıdaki tipleri de içeren genel karma nöbetlerveya genel kısmi nöbetler.

KONTRENDİKASYONLARI

Karbamazepine aşırı duyarlılığı olanlarda, karaciğer hastalığı veya ciddi kan bozukluğu olanlarda ve AV blokta kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri ile birlikte, MAO inhibitörlerinin kullanılmasından hemen önce veya sonra kullanılmamalıdır. İki ilacın kullanımı arasında en az 14 günlük sürenin geçmesi beklenmelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

KARAZEPIN tedavisine başlamadan önce ve tedavi süresince kan testleri ( tedavinin ilk aylarında haftada bir müteakiben aylık aralıklarla), karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri idrar analizleriyapılmalıdır. Karaciğer bozukluğu veya diskrazisini belirten laboratuar rastladığı taktirde tedavi durdurulmalıdır.
– Deride döküntü, ateş ve boğaz ağrısı, görüldüğünde vakit geçirmeden doktora baş vurulmalıdır.
– İlerleyici olmayan veya sık karşılaşılabilen asemptomatik lökopeni ilaç kesimini gerektirmeyebilir, ancak progesif ve klinik belirtilerle (ateş, boğaz ağrısı vb.) birlikte ise tedavinin durdurulması gerekir.
– İki yıl boyunca karbamazepin uygulanan sıçanlarda karaciğer tümörü insidansında artma gözlenmişse de insanla ilişkisini gösterir herhangi bir bulgu mevcut değildir.
– Hamilelerde muhtemel risk ve beklenen yarar doktor tarafından karşılaştırılarak kullanılması gerekli görülürse dikkatle kullanılmalıdır.
– KARAZEPIN, basit bir analjezik ilaç olarak değerlendirilmemeli ve endikasyon, alanı dışındaki önemsiz ağrılı durumlarda ve basit baş ağrılarında kullanılmamalıdır. – Süt verenlerde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER

Özellikle Karazepin tablet tedavisinin başlangıcında sık rastlanan yan etkiler baş dönmesi, sersemlik, huzursuzluk, hissi, ataksi, miide bulantısı ve kusmadır. Bu yan etkiler tedaviye düşük dozlarda başlanarak azaltılabilir. Aşırı yüksek plazma konsantrasyonlarında rastlanansersemlik, serebral ve okulomotor fonksiyon bozuklukları (ataksi, nistagmus ve çift görme ) tedaviye düşük dozlarda devam edilmesi ile ortadan kalkar.
Rastlanabilecek diğer yan etkiler:
Gastrointestinal Sistemde :
Ağızda kuruma, karın ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık diyare ve kabızlıktır.
Ürogenital Sistemde: Sık idrara çıkma, akut idrar tutulması, oligüri, albüminüri, glikozüri. KARAZEPİ ADH sekresyonunu stimüle ettiğinden su retansiyonu ve volüm akspansiyonu ile karakterize dilüsyonlal hiponatremi ortaya çıkabilir. Antidiüretik sonucu ortaya çıkabilecek olan hiponatremiye nadiren kusma, baş ağrısı ve mental konvülsiyonun eşlik ettiği bildirilmiştir.
Kardiyovasküler sistemde:Konjestif kalıp yetmezliği, hipertansiyon veya hipotansiyonun şiddetlenmesi, kollaps ödem koroner arter hastalığının şiddetlenmesi, adenopati, kalpte uyarı iletiminin bozulmasıaritmi ve AV blok.
Hematolojik:Aplastik anemi, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura.
Dermatolojikeride kızarıklıklar, oldukça nadir olarak toksik epidermal nekrolizi (Lyells sendromu)ve Stev. Johnson sendromu, kaşınma ve eritem meydana gelebilir. KARAZEPIN’in uzun süre kullanımında karaciğer fonksiyonu testlerinde anomaliye ve sarılığa neden olabilir.

ETKİLEŞİMLER

Karaciğerde MAO sisteminin indüksiyonuna bağlı olarak metabolize olan ilaçların etkinliğini azaltabilir hatta yok edebilir. KARAZEPIN diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman bu konuya dikkat edilmelidir.
– Eritromisin, simetidin, propoksifen, izoniazid veya kalsiyum kanal blokerleri, karbamazepinin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilirler.
– Lityum ile kombine kullanılması nörotoksisiteye neden olabilir.
– Antikoagülan kullanan hastalarda KARAZEPIN tedavisine başlanacağı ya da son verileceği zaman antikoagülan dozu yeniden ayarlanmalıdır.
– Tedavi süresince hastanın alkol kullanmaması gerekmektedir. – Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Epilepside:Yetişkinlerde tedaviye günde bir veya 2 defa 200 mg ile başlanır. Doz yavaş yavaş hastanın durumuna göre arttırılır. Ortalama günlük doz 0,8 -1,2 g dır. Günde 1,6 g ‘lık doz aşılmamalıdır. Çocuklarda, 6 yaşından küçük çocuklarda emnityeti ve etkinliği tespit edilmemeiş olup kullanılması tavsiye edilemez. 6-12 yaş arası çocuklarda doktor önerisi ile tedaviyegünde 2 defa 100 mg ile başlanır.
Trigeminus nevraljisinde:Yetişkinlerde tedaviye günde 200 mg ile başlanır. Doz günde 200 mg arttırılarak 1,2 g a kadar verilebilir. Ortalama günlük doz 600-800 mg dır. Günde 1,6 g lık doz aşılmamalıdır.
Diabetes insipidusda:Gündüz 400-600 mg dozda kullanılır. Diğer antidiüretik ajanlarla birlikte kullanılacaksa günde 200-400 mgdozda alınır.

İlaç Fiyatı 12.39 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KAZEPIN 200 MG 160 TABLET
* KAZEPIN 200 MG 24 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* KARBASIF 200 MG 24 TABLET
* KARBEROL 200 MG 24 TABLET
* TEGRETOL %2 100 ML ŞURUP
* KARBEROL 200 MG 20 TABLET
* KARAZEPIN 200 MG 25 TABLET
* TERIL CR 200 MG 20 TABLET
* TEMPOROL 200 MG 24 TABLET
* TEGRETOL CR 200 MG 20 TABLET
* TEGRETOL 200 MG 24 TABLET
* TERIL CR 400 MG 20 TABLET
* TEGRETOL CR 400 MG 20 TABLET
* KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET
* KARBEROL 200 MG 160 TABLET
* KARAZEPIN 200 MG 160 TABLET
* KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET
* TEMPOROL 200 MG 160 TABLET
* TEGRETOL 200 MG 160 TABLET

*/?>

karazepin 400 mg 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.